Bài 5 - Jieshao yixiar - Luyện đọc Hán tự Flashcards Preview

Tieng Trung > Bài 5 - Jieshao yixiar - Luyện đọc Hán tự > Flashcards

Flashcards in Bài 5 - Jieshao yixiar - Luyện đọc Hán tự Deck (19):
1

介绍

jièshào
Giới thiệu

2

shúi
ai, who

3

一下让

yíxiàr
Một chút, một ít

4


Đi, khứ

5

哪儿

năr
Ở đâu / Where

6

zài
Ở, tại

7

jia
Gia, nhà

8

de
"De" - "of"

9

qing3
mời, xin, nhờ, please

10

jìn
tiến vào, to come in, to enter

11

商店

shang1diàn
cửa tiệm

12

kàn
nhìn, thăm

13

ting1
nghe

14

休息

xiu1xi
nghỉ ngơi, to have a rest

15

宿舍

sùshè
ký túc xá

16

教师

jiàoshì
Lớp học, phòng học

17

农贸

nóngmào
Nông sản

18

市场

shìchăng
Chợ, market

19

húi
Về, quay lại, to come back, to return.