Bài 7 plus: Học thêm Flashcards Preview

Tieng Trung > Bài 7 plus: Học thêm > Flashcards

Flashcards in Bài 7 plus: Học thêm Deck (10):
1

后天

Hòutiān
day after tomorrow

2

day after the day after tomorrow

大后天
Dàhòutiān

3

前天

Qiántiān
The day before yesterday

4

护士

Hùshì
nurse

5

他们和你住在一起吗?

Tāmen hé nǐ zhù zài yīqǐ ma?
Họ có ở cùng với bạn không ?

6

顺利

Shùnlì
smoothly

7

工作顺利吗?

Gōngzuò shùnlì ma?
How is your job going?

8

Tôi có 2 người bạn

我有两个朋友.
Wǒ yǒu liǎng gè péngyǒu.

9

还是

Háishì
or

10

女的还是男的

Nǚ de háishì nán de
Nǚ de háishì nán de