Betong Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Betong > Flashcards

Flashcards in Betong Deck (43)
Loading flashcards...
1

Vilka är betongens beståndsdelar?!

Cementpasta - Cement & vatten.

Ballast - Grus, sten och tillsatsmedel.

2

Definiera vattencementtal

Förhållandet mellan mängden vatten och cement.

3

Definiera vattenbindemedeltal

Vid användning av tillsatsmedel byts vattencementtalet ut med vattenbindemedeltal som är förhållandet mellan mängden vatten och
mängden cement tillsammans med mängden tillsatsmedel.

4

Definiera vattenluftcementtal

Om betongen innehåller luft så använder man sig av
vattenluftcementtal.
Det är förhållandet mellan mängden vatten tillsammans med volymen av all luft med mängden cement.

5

Hur går processen till vid tillverkning av betong?

• Proportionering -> Fastställa lämpliga proportioner för ett ändamål

• Blandning -> Materialet blandas i en blandare

• Gjutning/bearbetning -> Få betongen att fylla ut former och bli av med luftöverskott

• Härdning -> Låt betongen hårdna

6

Vad innebär att cement är ett hydrauliskt bindemedel?!

Det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som är beständig mot vatten.

7

Vilka delmaterial används i betong?

Bindemedel, vatten, ballast, och tillsatsmedel.

8

Vilka är de två vanligaste bindemedlen?

Portlandcement och blandcement.

9

Hur vet man om vattnet är användbart?

Om det är drickbart så går det att användas.

10

Vad för vatten bör undvikas i betong?

Saltvatten.

11

Hur stor del av betongmassan är ballast?

70%

12

Vilka krav finns på ballastmaterial?

Kornform
Yttextur
Densitet
Humushalt
Halt av lera och slam

13

Vad styr val av ballast?

– Arbetbarhet
– Ekonomi
– Ballasten skall väljas så att inte skadliga reaktioner sker)

14

Vilka är de fem vanligaste tillsatsmedlen?

• Vattenreducerande medel
• Flyttillsatsmedel
• Luftporbildande medel
• Retarderande medel
• Accelererande medel

15

Varför använder man tillsatsmedel?

Möjlighet att styra betongens egenskaper i både färskt eller hårdnat tillstånd.

16

Vad gör vattenreducerande tillsatsmedel?

Förbättrar betongens flytförmåga genom att minska friktionen mellan kornen. Det minskar då vattebehovet.

17

Vad gör flyttillsatsmedel?

Används på liknande sätt som vattenreducerande
tillsatsmedel men är mycket kraftigare.

18

Vad gör luftporbildande tillsatsmedel?

Det används för att göra betongen frostbeständig genom att det skapas luftblåsor i cementpastan där dom ger vattnet i betongen en expansionsmöjlighet di isbildning sker.

19

Vad gör retarderande tillsatsmedel?

Det fördröjer betongens tillstyvnande som kan utnyttjas för långa transporter.

20

Vad gör accelererande tillsatsmedel?

Det påskyndar bindemedlets reaktion (styvnad och hållfasthetsreaktion)

21

I vilka två grupper kan sten delas in i?

Makadam - krossat och dominerande

Singel - okrossat och rund

22

Vilka krav finns för färsk betong?

– Arbetbarhet.
God arbetbarhet. Ger snabb gjutning och god arbetsmiljö
samt goda förutsättningar att uppfylla funktionskraven på
den färdiga konstruktionen.

– Stabilitet.
God stabilitet. Säkerställer att betongen under hela
produktionsprocessen förblir en homogen massa utan att
delmaterialen separerar från varandra.

23

Hur karaktiseras stabilitet?

Betongmassans benägenhet att inte separera.

24

Vad orsakar separation?

Vibrering och tillsatsmedel.

25

Vilka krav finns för hårdnad betong?

• Vattencementtalet viktigaste parametern!
– Hållfasthet uppenbart exempel!

• Mekaniska egenskaper
– Hållfasthet, E-modul etc.

• Rörelser
– Svällning/krympning etc.

• Beständighet
– Frost, armeringskorrosion etc.

• Fukt/transportegenskaper
– Uttorkning, uppsugning etc.

26

Vilka två grundläggande krav finns det på betongens egenskaper?

– homogenitet
– komprimering

Vattencementtal är ett mindre viktigt.

27

Definiera hydratationsgrad

Det beskriver hur stor andel av cementen som hunnit reagera.

28

Vad för övergång sker när vattnet reagerar med cementen?

Fritt blandningsvatten övergår till kemiskt bundet vatten.

29

Är kemiskt vatten förångningsbart?

Nej!

30

Hur många x kg vatten binds med 1 kg cement?

1 kg cement binder 0,25 kg vatten.