Hållfast, deformation, volymbeständighet Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Hållfast, deformation, volymbeständighet > Flashcards

Flashcards in Hållfast, deformation, volymbeständighet Deck (29)
Loading flashcards...
1

Definiera brottlast.

Det är den högsta last som en provkropp kan bära innan brott inträffar.

2

Definiera spänning?

Belastning per ytenhet och kan fungera både som drag och tryck.

3

Vad kallas den spänning som motsvarar brottlasten?

Brottspänning eller brottgräns.

4

Vad kan kalla spänning?

Påkänning

5

Vad är normalspännning?

Det är den spänning som verkar vinkelrätt mot en yta.

6

Vad är töjning?

Det är förhållandet mellan förlängningen och ursprungslängden.

7

Vad är elastiskt beteende?

Vid små spänningar (deformationer) förskjuts
atomerna något ur sina jämviktslägen.

• Bindningarna mellan atomerna är fortfarande
intakta.

• Vid avlastning återgår deformationerna.

• Rätlinjigt samband mellan spänningar och töjningar.

• Hookes lag gäller: σ = E•ε

• E = elasticitetsmodulen (Pa).

8

Vad är plastiskt beteende?

• Vid höga spänningar uppstår bristningar eller förändringar av bindningarna mellan atomerna.

• Erhållna deformationer återgår inte! Permanenta, kvarstående eller plastiska deformationer uppstår.

• Proportionalitetsgränsen har överskridits.

9

Hur ser en typisk
spänning-töjnings-kurva ut för stål?

Bild i boken sida 105.

10

Vad för dimensionerande hållfasthet används för metall respektive trä/betong?

Sträckgränsen och brotthållfastheten.

11

Vad finns det för spänningstyper?

Normalspänning och skjuvspänning (parallell med ytan).

12

Vad innebär att materialet är segt?

Stora permanenta deformationer utan att
hållfastheten minskar.

13

Hur kan permanenta skjuvdeformationer uppstå?

Genom att atomplan glider i förhållande till varandra. Bindningstypen avgör om glidning kan ske eller ej.

14

Vad beror de stora permanenta (plastiska) deformationerna av metaller på?

Det beror på skjuvdeformationer i plan i sned riktning mot kraftriktningen.

15

Hur ser en spännings-töjnings-kurva ut för spröda och sega material?

Sida 110 i boken.

16

Hur kan man höja belastningen hos material?

Genom hystereffekten.
Bild på sida 111.

17

Är trä anisotropt eller isotrop?

Anisotropt

18

Hur kan man göra ett material hårdare?

Genom kalldragning.

19

Sant eller falskt?
Om spänningarnas tecken är olika vid tvåaxligt spänningstillstånd erhålls adderade skjuvspänningar?

Sant!

20

Sant eller falskt?
Kvoten mellan tryck- och draghållfastheten
för material är närmare 1 ju sprödare de är.

Sant!
Glas = 1-2
Betong = 10-20

21

Är trä svagast vid dragning parallellt med fibrerna, tryck parallellt med fibrerna eller tryck vinkelrät mot fibrerna?

Tryck vinkelrät mot fibrerna!

22

Vad ger upphov till utmattningsbrott?

Varierande spänningar som kommer från varierande laster som kallas dynamiska laster.

23

Vad bestäms utmattningshållfastheten av?

Antalet växlingar och spänningsamplituder.

24

Vad är tvärkontraktionstalet
(Poissons tal) ?

Anger hur ett material reagerar på tryck och dragrafter. När ett töjs ut i en riktning, dras det ihop i andra riktningen. Denna konstant är ett mått på hur ihopdragningen.

25

Vad är krypning?

Tidberoende deformationer vid långtidsbelastning som både kan vara reversibel och irreversibel.

26

Vad är Elastisitetmodulen?

Det beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation.

27

Varför sker volymförändringar?

• Temperaturvariationer
• Fuktvariationer
• Kemiska, fysikaliska eller biologiska
nedbrytningsprocesser

28

Sant eller falskt?
Fuktbetingade rörelser uttrycks på samma sätt som en töjning.

Sant!

29

Sant eller falskt?
Uttorkningstiden för en konstruktion är vid
dubbelsidig uttorkning proportionell mot
kvadraten på tjockleken.

Sant.