Fukt Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Fukt > Flashcards

Flashcards in Fukt Deck (42)
Loading flashcards...
1

Hur påverkar fukt på materialegenskaper?

Hållfasthet, isoleringsförmåga, rörelser (krympning/svällning), transportegenskaper (värme o fukt)

2

Vad är byggfukt?

Förångningsbart vatten som är kvar i en byggnadsdel när den är färdigbyggd och i fuktjämnvikt med sin omgivning.

3

Vad är självuttorkande betong?

En betong där stor del av blandningsvattnet binds vid betongen och medför därför att byggfukten reduceras.

4

Hur kan fuktransport ske?

Ångfas och vätskefas

5

Definiera fuktkvot

Förångningsbara vattnets vikt per materialets torra vikt

6

Definiera fukthalt

Förångningsbara vattnets vikt per materialets volym

7

Definiera kapillär mättnadsgrad

Volym fukt er total porvolym.

8

Definiera relativ fuktighet

Förhållandet mellan aktuell ånghalt och relativ ånghalt

9

Vilka fuktkällor finns det?

Fukt utomhus, fukt inomhus, regn, markfukt, byggfukt, läckage från installationer.

10

Vad är mättnadsånghalt?

Den maximala mängden ånghalt beroende på temperatur

11

Definiera ånghalt

Ånghalten är lika med mättnadsånghalten multiplicerat med den relativa fuktigheten.

12

Vad är mättnadsångtryck?

Lufttrycket

13

Varför kokar redan ägg vid 70 grader på toppen av Mount Everest?

På toppen av Mount Everest är lufttrycket ca 30 kPa vilket motsvarar 70 grader.

Vid en högre höjd så är trycket lägre än vid havsnivån. Du behöver alltså åstadkomma ett lägre ångtryck än vanligtvis och vattnet kokar därför vid en lägre temperatur.

14

Vad händer om ånghalten försöker bli större än mättnadsånghalten?

Vattenånga kondenserar så att ånghalten sjunker till mättnadsånghalten.

15

Definiera daggspunkten

Det är den lägsta temperatur som fuktig luft kan anta utan att fukt kondenserar.

16

Vad attraherar en vattenmolekyl mer? En plan yta eller en krökt yta?

Krökt yta

17

Definiera randvinkel

Det är vinkeln mellan vätskan och ytan

18

Definiera hydrofilt och hydrofobt

Hydrofilt är när vätskan attraheras så stark mot ytan att randvinkeln är mellan 0 och 90 grader (konkav).

Hydrofobt är när vätskan attraheras så lite mot ytan att randvinkeln är mellan 90 och 180 grader (konvex).

19

Vad attraheras ångmolekylers snabbast till?

Materialyta

20

Vad är kemiskt bundet vatten och räknas det som fukt?

Det är ingår som en del av materialets struktur och räknas inte som fukt.

21

Vad är är skillnaden mellan adsorption och absorption?

Adsorption är när ett ämne fastnar på ytan, absorption, innebär att ett ämne sugs upp av ett annat.

22

Vad är kapillärt vatten?

Det är vattnet som finns i materialets porer

23

Vad är fritt vatten?

Det är vatten som finns i grova porer och utanför materialet.

24

Vad avgör hur stor mängd vatten som absorberas i ett material?

Det beror på omgivningens fuktighet, dvs om det är i kontakt med vatten så absorberas det genom kapillär sugning men om det är i kontakt med endast luft så absorberas fukt från luften.

25

Vad är en jämnviktskurva?

Det är en graf som visar sambandet mellan luftens ånghalt och materialets fuktinnehåll

26

Hur ser en jämnviktskurva ut?

Bild på datorn.

27

Vad finns det för tre typer av porer i material?

Gelporer (hårt bundet vatten dvs det kan inte förflyttas), kapillärporer (mindre hårt bundet vatten), luftporer (instängd luft och suger inte upp vatten).

28

Vid vilken temperatur förångas förångningsbart vatten.

105 grader

29

Vilka två grader av vattenmättnad finns det?

Kapillärmättnad Gel och kapillärporer fylls med vatten.

Vattenmättnad/vakuumättad då även luftporer fylls med vatten.

30

Hur sker kapillärtransport?

Från högt porvattentryck tll lågt porvattentryck (från stora porer till små porer).