Beständighet Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Beständighet > Flashcards

Flashcards in Beständighet Deck (36)
Loading flashcards...
1

Definiera beständighet?

Det är ett materials förmåga att motstå nedbryttningsprocesser?

2

Definiera åldring?

Åldringen innebär ofta en icke önskvärd men spontant förekommande förändring av ett materials egenskaper eller utseende som inte innebär någon påtaglig förstörelse.

3

Definiera teknisk livslängd.

Tidsperiod under vilken
en byggnad, anläggning eller del därav
med normalt underhåll kan utnyttjas för
avsedd funktion.

4

Definiera ekonomisk livslängd.

Tidsperiod under
vilken en byggnad, anläggning eller del
därav är ekonomiskt lönsam.

5

Vad finns det för nedbrytningsmekanismer?

• Kemiska angrepp
• Elektrokemiska angrepp (metallkorrosion)
• Fysikaliska angrepp
• Biologiska angrepp
• Strålningsangrepp
• Kombinationer av ovanstående (viktigt!)

6

Hur uppstår den enklaste formen av ett kemiskt angrepp?

Det uppstår när ett material kommer i kontakt med en vätska som har förmågan att lösa ut viktiga ämnen ur materialet.

7

Hur kan vatten bryta ned betongkonstruktioner?

Betong innehåller kalciumhydroxid som är löslig i vatten och om betongen är porös utsätts för genomströmmande vatten, så kommer vattnet att föra ut kalciumhydroxiden ur betongen som medför att betongen bryts ner.

8

Vad beror på hastigheten av ett kemiskt korrosionsangrepp?

• Materialets sammansättning (mängden
lösliga beståndsdelar)
• Materialets täthet.
• Omsättning av aggressiva ämnen
• Temperaturen (reaktionshastigheterna ökar med temperaturen).

9

Vad är Alkali-kiselsyrareaktioner?

Ballastmaterialet som innehåller reaktiv kiselsyra reagerar med cementet.

10

Hur kan man undvika kemiska angrepp i betong?

Genom att tex använda vattentät betong med lägre permabilitet (genomtränglighet) och låg alkaliskt cement.

11

Vad är det vanligaste elektrokemiska angreppet?

Korrosion.

12

Vad är elektrolyt?

Det är en substans innehållande fritt rörliga joner som gör ämnet elektriskt ledande. Den vanligaste elektrolyten är en jonlösning (saltvatten).

13

Vad är elektronacceptor?

En annan term för oxidationsmedel. Oftast syre som möjliggör för elektrolyten att ta hand om elektronerna (syre).

14

Vilka förutsättningar krävs för att elektrokemisk korrosion ska uppstå?

Oxidationsmedel
Elektrolyt
Potentialskillnad

15

Vilka är de påverkande faktorerna på korrosionshastigheten?

• Tillgång till oxidationsmedel.
• Potentialskillnaden mellan anod och katod.
• Areaförhållandet anod/katod.
• Elektrolytens ledningsförmåga.
• Temperaturen.

16

Nämn två metoder att motverka korrosionsskador?

Lämplig konstruktiv utformning dvs att vattnet ska rinna av lätt och att springor undviks.

En annan metod är att göra ett lämpligt materialval.
Kontakt mellan metaller ska undvikas om det inte kan undvikas bör den ädlare metallen ha minst yta så att korrosionen fördelas på stor yta?

17

Vilka är de två nedbrytningsmekanismer för armeringskorrosion?

– Karbonatisering
– Kloridjoninträngning

18

Vilka problem kan uppstå om armeringen korroderar?

Inre dragspänningar uppstår och eftersom betongen har låg draghållfasthet så bildas det sprickor.

19

Vad är karbonatisering?

Det innebär att koldioxid från luften reagerar med kalciumhydroxid i härdad betong vilket sänker pH-värdet och kan få armeringen att korrodera.

20

Vad avgör Karbonatiseringshastigheten?

• Diffusionshastigheten för CO2 (hur snabbt syra kan tränga sig in i stålet).
• Betongens förmåga att absorbera CO2.
• Omgivningens CO2
-halt.

21

Vilka fysikaliska angrepp finns det?

• Frostangrepp
• Saltangrepp och saltutslag
• Temperatur- och fuktrörelser
• Kombinerade angrepp
• Påverkar främst spröda stenmaterial som
t ex natursten, betong, puts och tegel.

22

Hur fungerar frostangrepp?

När vattnet fryser och bildar is ökar dess materialets volym som kallas frostsprängning.

23

Definiera vattenmättnadsgraden?

Det är förhållandet mellan frysbart vatten och tillgängligt utrymme (frysbart vatten + luft i porer) och betecknas med ett S.

24

Hur stor luftvolym av det totala frysbara vattnets volym krävs minst för att inga skador ska kunna uppstå?

9 %

25

Vad är villkoret för frostbeständighet?!

Eftersom luftvolym av det totala frysbara vattnets volym inte kan bli mindre än 9% så blir l = 0,09x wf som resulterar i att vattenmättnadsgraden, S måste lika med eller mindre än 0,917

26

Vad är kritisk vattenmättnadsgrad?

Bestäms genom praktiska laboratorieförsök som i
verkligheten är mindre än den teoretiska.

27

Vad är aktuell vattenmättnadsgrad?

Det är den vattenmättnadsgrad som uppstår i ett material i en given miljö.

28

Hur kan man åstadkomma med frostbeständig betong?

Luftporbildanden tillsatsmederl och lågt vattencementtal (mängden frysbart vatten minimeras)

29

Hur orskar temperatur och fuktrörelser skador?

De kan ge stora spänningar i ytan av materialet att de orsakar sprickor.

30

Hur kan strålning orsaka skador?

Det påverkar endast organiska material. Det kan medföra att molekylstrukturen ändras som kan innebära att bindningar bryts som gör materialet sprödare och ge materialet färgförändringar.