Porositet och densitet Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Porositet och densitet > Flashcards

Flashcards in Porositet och densitet Deck (15)
Loading flashcards...
1

Vad är porositet?

Det anger förhållandet mellan porvolymen och den totala volymen.

2

Vad är densitet/skrymdensitet?

Förhållandet mellan det kompakta materialets massa och den totala volymen

3

Vad är kompaktdensitet?

Förhållandet mellan materialets massa och det kompakta materialets volym.

4

Vad är pyknometermetoden?

Det är en metod som används för att få reda på ett materials kompaktdensitet.

5

Vilka formler används för pyknometermetoden?

Vx = ((mv + mx) - mtot) / pv --> pulvrets volym

Px = mx/vx --> pulvrets kompaktdensitet

6

Vad kallas densiteten för en uttorkad provkropp?

Torrdensitet

7

För den material som t.e.x håltegel finns två typer av densitet, vilka då?

Bruttodensitet som är densiteten av hela kroppen och nettodensitet som är densiteten av bara massan i kroppen, d.v.s hålen räknas ej med.

8

Vilka tre typer av porer finns det?

Öppna porer, icke genomträngningsbara porer och slutna porer.

9

Beskriv vilka tre sätt man kan karaktärisera porer på?

Frekvens - den volymandel som faller inom varje intervall mellan två gränser.

Summaporositet - summan av volymandelarna.

Specifika ytan - Summan av omslutningsytorna för en viss mängd av materialet.

10

Vad betyder hygroskopisk?

Det har en stark förmåga avv binda vatten vid normal luftfuktighet.

11

Vad har porositetens storlek störst betydelse för?

Hållfasthet och värmeledningsförmåga

12

Vad har porstorleksfördelningen och porformen störst betydelse för?

Fuktegenskaper, beständighet och förtätning mot vätskor och gaser.

13

Vad betyder packningsgrad?

En term för hur sammanpressat en partikelmassa är

14

Vad är "verklig densitet" hos trä?

Densiteten av det totala förhållandet mellan massa och volym, d.v.s inklusive vattnet som finns i träet.

15

Vad är skillnaden mellan skenbar och absolut porositet?

Om man försöker bestämma porositeten genom att fylla porerna med vatten får man man bara tag i öppen porositet som också kallas skenbar porositet.

Absolut porositet bestäms efter nedkrossning av de slutna porerna och m.h.a. ekvation P = 1-p/pk (3.4)