Material vid höga temperaturer Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Material vid höga temperaturer > Flashcards

Flashcards in Material vid höga temperaturer Deck (5)
Loading flashcards...
1

Vad händer med material vid höga temperaturer?

Strukturella förändringar -> tillförd energi ökar rörelseenergin hos molekyler som ökar deras tendens att bilda nya kristaller.
Materialet smälter eller mjuknar också.

Egenskaper påverkas -> tillförd energi medför till ökad molekylrörlighet som sedan kan leda till kristallomvandlingar som gör att materialets egenskaper förändrar såsom dess hållfasthet och deformationsegenskaper.

Materialdestruktion ->
Risk för gaskorrosion, avflagningar och förbränning.

2

Hur uppstår avflagningar eller termochock?

Material med dålig värmeledningsförmåga
– Ojämn temperaturfördelning ⇒ ojämn
spänningsfördelning
– Uppvärmning – tryckspänningar i ytan
– Avsvalning – dragspänningar i ytan ⇒ risk för
sprickbildning

Om dessa spänningar är större än materialets brotthållfasthet uppstår sprickor som leder till hållfasthetsförlust och avflagningar.

3

Förklara vad en termochocksparameter säger om ett material.

Det säger hur bra ett material kan hantera en termochock. Ju högre parameter ju bättre.

4

Vad menas med att brännbara ämnen själva kan utveckla förbränningen när de har antänts.

Gaserna bildar oxider samtidigt som värme utvecklas.
– Vid viss temperatur börjar gaserna brinna.
– När branden startat bildas nya gaser + värme hela tiden.

5

Är antändningstiden låg eller hög om man får ett högt värde?

Låg.