Värme Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Värme > Flashcards

Flashcards in Värme Deck (16)
Loading flashcards...
1

Vad ger upphov till värmetransport?

Temperaturskillnader.

2

Vilka är de tre transportmekanismerna?

Strålning, konvektion och ledning.

3

Fyll i luckorna:

Hög temperatur ger ?
strålning.

Låg temperatur ger ? strålning.

kortvågig

långvågig

4

Vad händer med värmestrålning som träffar ett material?

En andel reflekteras, en andel transmitteras och en andel absorberas.

5

Vad är konvektion?

Ett strömmande medium som transporterar värmen mellan ställen p.g.a. temperaturskillnader.

6

Vad är den drivande potentialen för konvektion?

Tryckskillnad

7

Vad är skillnaden mellan naturlig och påtvingar konvektion?

Naturlig konvektion sker eftersom varm luft är lättare än kall som får luften att strömma.

Påtvingar konvektion uppstår då luft sätt i rörelse av en yttre påverkan som t.e.x. en fläkt.

8

Varför är naturlig konvektion inte möjlig i en luftspalt om den nedersta sidan är kall och översta varm?

Kall luft väger mer och är redan vid botten.

9

Vad är värmeledning?

Molekyler med hög rörelseenergi krockar med andra molekyler som har lägre rörelseenergi och för över energi till dem.

10

Vad är den drivande potentialen för värmeledning?

Temperaturskillnad.

11

Vad innebär ett "stationärt tillstånd" inom värmeldning?

Då måste värmeflödestätheten vara lika stor i alla skikt i konstruktionen och det ska vara en linjär temperaturfördelning genom alla skikt.

Q1 och Q1 är konstanta i ekvationen samt q.

12

Vad betyder randvillkor?

De klimatbetingelser som råder intill en konstruktion och som styr hurförhållandena i konstruktionen blir (t ex
temperatur och relativ fuktighet)

13

När använder man parallellmodellen och seriemodellen?

Parallellmodellen när den går igenom två material som ligger parallellt med varandra.

Seriemodellen när den går igenom en serie av material efter varandra.

14

Vad påverkar värmeledning i ett poröst material?

Konvektion i porerna kan påverka värmeledningen i materialet som påverkas av temperatur och värmeledningen. Hur mycket det påverkar beror på porstorleken p.g.a. av större temperaturskillnader och mindre friktion.

Värmeledningen påverkas också av strålning i porerna på samma sätt. Hur mycket det påverkar beror på avståndet mellan ytorna i porerna.

15

Hur påverkas materialet av ökning av porositet.

Det ökar ledningförmågan p.g.a. av ökad konvektion och strålning i porerna!

16

Hur bestäms värmdeleningsförmågan (lambda-värdet) i ett material?

Man skapar ett endimensionelt värmeflöde inom ett mätområde som t.e.x. en plattapparat.