Chap 14 Pinyin Flashcards Preview

Chinese > Chap 14 Pinyin > Flashcards

Flashcards in Chap 14 Pinyin Deck (35):
1

jīnnián
This year (n)

今年

2

dōngtiān
Winter (n)

冬天

3

tèbié
Especially (adv)

特别

4

lěng
Cold (adj)

5

gǎnmào
catch a cold (v)

感冒

6

chuān
Wear, put on (v)

穿

7

hòu
thick (adj)

8

yīfu
Clothing (n)

衣服

9

tàng
Used for round trip (m)

10

shāngchǎng
shopping mall (n)

商场

11

li
Inside (n)

12

zhēn
Really (adv)

13

jiàn
Piece (m)

14

máoyī
(Woolen) sweater (n)

毛衣

15

yǔróngfú
Down jacket (n)

羽绒服

16

běijīng
Beijing

北京

17

yīyuàn
Hospital

医院

18

kàn bìng
See a doctor (v)

看病

19

jiù
As soon as (adv)

20

yào
Medicine

21

xīn
New (adj)

22

zhème
So, such (pron)

这么

23

kuài
Fast (ask)

24

ya
(int)

25

shuǐguǒ
Fruit

水果

26

shēngbìng
Fall ill

生病

27

tiānqì
Weather

天气

28

hái
still, yet
(Adv)

29

pǎo
Run (v)

30

dànshì
But, however (conj)

但是

31

yǒu kòngr
have time off

有 空儿

32

kòngr
free time (n)

空儿

33

xíng
Capable, competent (adj)

34

nuǎnhuo
Warm (adj)

暖和

35

liángkuai
Cool (adj)

凉快