Chap 7 Flashcards Preview

Chinese > Chap 7 > Flashcards

Flashcards in Chap 7 Deck (41):
1

教学楼

jiàoxuélóu

2

教学

jiàoxué
Teach

3

lóu
Storeyed building

4

zài

5

这儿

zhèr

6

图书馆

túshūguǎn

7

biān

8

北边

běibian

9

西边

xībian

10

南边

nánbian

11

运动场

yùndòngchǎng
Sports ground

12

体育馆

tǐyùguǎn
Gym

13

饭馆

fànguǎn

14

hái
Also

15

超市

chāoshì

16

17

哪儿

nǎr

18

银行

yínháng

19

知道

zhīdào

20

东边

dōngbian

21

gēn
With

22

ba

23

tài

24

le

25

卫生间

wèishēngjiān

26

对不起

duìbuqǐ

27

没关系

méi guānxi

28

商店

shāngdiàn
Shop store

29

里边

lǐbian
Inside

30

地方

dìfang

31

kàn

32

那儿

nàr

There

33

jiù
Exactly

34

上边

shàngbian
Above

35

后边

hòubian
Behind

36

旁边

pángbiān
Next to

37

书店

shūdiàn
Bookstore

38

邮局

yóujú
Post office

39

桌子

zhuōzi
Table

40

书包

shūbāo
Book bag

41

宿舍

sùshè
Dorm