Listening Chap 15 Flashcards Preview

Chinese > Listening Chap 15 > Flashcards

Flashcards in Listening Chap 15 Deck (50):
1


Bēibāo
Bag

背包

2

màozi
hat

帽子

3

shǒujī
Cell phone

手机

4

jìnlai
To come in

进来

5

zuò
To sit

6

zhù
To live in

7

huānyíng
To welcome

欢迎

8

gāng
Just

9

xiānsheng
Mr.

先生

10

diànshì
Television

电视

11

shēng (yīn)
sound, voice

声 (音)

12

xiǎo
Small

13

tīng
To hear

14

qīng (chu)
Clear

清 (楚)

15

bàoqiàn
Sorry

抱歉

16

zhùyì
To pay attention to

注意

17

néng
Can

18

kāi
To turn on

19

kāishǐ
To begin

开始

20

suì
Year (age)

21

xué
To study

22


To attend

23

yánjiūshēng
Graduate student

研究生

24

háizi
Child

孩子

25

hùxiāng
Each other

互相

26

jiāo
To teach

27

bàoqiàn
Sorry

抱歉

28

zhùyì
To pay attention to

注意

29

néng
Can

30

kāi
To turn on

31

kāishǐ
To begin

开始

32

suì
Year (age)

33

xué
To study

34


To attend

35

yánjiūshēng
Graduate student

研究生

36

háizi
Child

孩子

37

hùxiāng
Each other

互相

38

jiāo
To teach

39

bàoqiàn
Sorry

抱歉

40

zhùyì
To pay attention to

注意

41

néng
Can

42

kāi
To turn on

43

kāishǐ
To begin

开始

44

suì
Year (age)

45

xué
To study

46


To attend

47

yánjiūshēng
Graduate student

研究生

48

háizi
Child

孩子

49

hùxiāng
Each other

互相

50

jiāo
To teach