Listening 18 Flashcards Preview

Chinese > Listening 18 > Flashcards

Flashcards in Listening 18 Deck (32):
1


card

2

diū
to lose

3

diànnǎo

电脑

4

shǔbiāo
Mouse (computer)

鼠标

5

yǎnjìng
Glasses

眼镜

6

jiàoshì
Class room

教室

7

guàshī
To report the loss of

挂失

8

tián
To fill in

9

biǎo
Form table

10

hùzhào
Passport

护照

11

chá
To check

12

shang
In on

13

wàn
Ten thousand

14

duō
more over

15

shāo
a bit

16

mǎshàng
Right away

马上

17


To withdraw

18

yìjiàn
Complaint

意见

19

màn
Slow

20

yì xiē
Some certain

一些

21

xiē
A few

22

cháng
Often

23

wǎng shang
On the internet

网上

24

wǎng
Internet

25

dàjiā
everybody

大家

26

cháng
long

27

mìmǎ
password

密码

28

wàng
To forget

29

bàn
to do

30

Gēn
As

31

zhōngwǔ
Noon

中午

32

zháojí
Worried

着急