Chap 16(pinyin Flashcards Preview

Chinese > Chap 16(pinyin > Flashcards

Flashcards in Chap 16(pinyin Deck (35):
1

Jié hūn
Marry,get married

结婚

2

sòng
Give

3

fèn
Set, copy (m)

4

shǎo
Few. Adj

5

yīnggāi
Should aux

应该

6

xīwàng
Hope wish

希望

7

cānjiā
Take part in

参加

8

hūnlǐ
Wedding ceremony n

婚礼

9

zhòngyào
Important adj

重要

10

shìqing
Important adj

事情

11

tèshū
Special adj

特殊

12

Dào shíhou
At that time

到时候

13

zhào xiàng
Take a picture v

照相

14

zhàopiàn
Photo

照片

15

yǒu yìsi
Interesting

有意思

16

yídìng
Surly, certainly adv

一定

17

Qīnqi
Relative n

亲戚

18

máfan
Troublesome adj

麻烦

19

gěi
Give v

20

jiǎndān
Simple adj

简单

21

Bànfǎ
Method n

办法

22

jiérì
Holiday n

节日

23

guò
celebrate v

24

yào
must aux

25

dài
Take bring carry v

26

shù
Bundle m

27

hǎochī
Tasty adj

好吃

28

jiǔ
Wine n

29

dāngrán
certainly adv

当然

30

huàzhuāngpǐn
Cosmetics

化妆品

31

rìyòngpǐn
Daily use necessities

日用品

32

jiādiàn
Household electrical appliances

家电

33

bīngxiāng
Refrigerator

冰箱

34

xǐyījī
Washing machine

洗衣机

35

qiǎokèlì
Chocolate

巧克力