Chap 17 Pinyin Flashcards Preview

Chinese > Chap 17 Pinyin > Flashcards

Flashcards in Chap 17 Pinyin Deck (42):
1

zuò kè
Be a guest

做客

2

àiren
Husband or wife

爱人

3

jiāo
Teach

4

bāo
wrap

5

jiǎozi

饺子

6

Pútaojiǔ

葡萄酒

7

Píjiǔ

啤酒

8

cái
Later than expected (adv)

9

Rènao
Lively adj

热闹

10

Píng
Bottle M

11

zuìjìn
Recently n

最近

12

shuō huà
Speak v

说话

13

dìyī
First num.

第一

14


Time m

15

nán
Hard adj

16

xué
Learn v

17

jìnbù
Progress v./n.

进步

18

nǔlì
Hardworking adj

努力

19

fāyīn
Pronunciation n

发音

20

kǒuyǔ
Speaking n

口语

21

tīnglì
Listening n

听力

22

xiě
Write v

23

shēngdiào
Tone n

声调

24

zǒngshì
Always adv

总是

25

zěnme
How pron

怎么

26

bàn
Do v

27

bié
Don't adv

28

zháojí
Worried adj

着急

29

gèng
More adv even more

30

hànzì

汉子

31

gèzi
Height

个子

32

tóufa
Hair

头发

33

yǎnjing
Eye

眼睛

34

bízi
Nose

鼻子

35

shēncái
Figure

身材

36

gāo
Tall

37

ǎi
Short

38

piàoliang

漂亮

39

cháng
Long

40

xiǎo

41

shòu
Thin

42

pàng
Fat