Listening 13 Flashcards Preview

Chinese > Listening 13 > Flashcards

Flashcards in Listening 13 Deck (32):
1

wàzi
sock

袜子

2

kùzi
pants

裤子

3

chènshān
Shirt

衬衫

4

T xùshān
Tshirt

T 恤衫

5

le

6

méi

7

Zuótiān

昨天

8

gěi
Give

9

dǎ diànhuà
To make phone call

打电话

10

diànhuà
Phone call

电话

11


To leave

12

yào
To need

13

xiǎoshí
Hour

小时

14

dìtú
Map

地图

15

fāngbiàn
convenient

方便

16

xià
next

17

18

fángzi
house

房子

19

kěyǐ

可以

20

zǒulù
Walk

走路

21

bānjiā
Move

搬家

22

bāng
Help

23

shàng
Last

24

yǐjīng
Already

已经

25

zuòkè
Be a guest

做客

26

dōngxi
Thing

东西

27

yòu
Again

28

guāngpán
CD

光盘

29

huí
To return

30

Xuéxiào
School

学校

31

de shíhou
When

的时候

32

búcuò
Not bad

不错