Listening Chap 14 Flashcards Preview

Chinese > Listening Chap 14 > Flashcards

Flashcards in Listening Chap 14 Deck (31):
1

chūzū (chē)
Taxi

出租 (车)

2

lěng
Cold

3

tīngshuō
To hear of

听说

4

dōngtiān
Winter

冬天

5

yī....jiù....
No sooner....then....

一....就

6

chuān
to wear

穿

7

hòu
Thick

8

yīfu
Clothes

衣服

9

gàosu
To tell

告诉

10

máoyī
Sweater

毛衣

11

yǔróngfú
Down jacket

羽绒服

12

yì diǎnr
A little bit

一点儿

13

hǎokàn
Good looking

好看

14

gǎnmào
Catch cold

感冒

15

zhème
So

这么

16

yào
medicine

17

kànbìng
To see a doctor

看病

18

bìng
Get sick

19

huā
To spend

20

zěnme
How, what why

怎么

21

shūfu
Comfortable

舒服

22

suǒyǐ
Therefor

所以

23

sījī
Driver

司机

24

niúnǎi
milk

牛奶

25

jīdàn
Egg

鸡蛋

26

tàng
Round trip measure word

27

bànfǎ
Way, means

办法

28

xié
Shoe

29

máoyī
Sweater

毛衣

30

qúnzi
Skirt

裙子

31

duǎnkù
Shorts

短裤