Chap 13 (pinyin) Flashcards Preview

Chinese > Chap 13 (pinyin) > Flashcards

Flashcards in Chap 13 (pinyin) Deck (36):
1


Rent (v)

2

tào
Set, suit, suite
(M)

3

fángzi
House (n)

房子

4

shàng
Preceding (n)

5

le
(Part)

6


That (prob)

7

pángbiān
Side (n)

旁边

8

fāngbiàn
Convenient (adj)

方便

9


big (adj)

10

Fángzū
Rent (n)

房租

11

guì
expensive (adj)

12

měi
every (pron)

13

zuìhòu
Final, last (n)

最后

14

yòu
Again (adv)

15

mǎnyì
Be satisfied (v)

满意

16

bānjiā
move (adv)

搬家

17

yǐjīng
Already (adv)

已经

18

búcuò
Not bad(adj)

不错

19


From,away from (prep)

20

yuǎn
Far (adj)

21

zǒu
Walk, go (v)

22


Road (n)

23

xíng
Ok, be all right (v)

24

méiyǒu
Not yet, don't have
(Adv)

没有

25

zuótiān
Yesterday (n)

昨天

26

qǐngkè
treat someone
(V)

请客

27

zěnme
(pron)

怎么

28

fùmǔ
Parents (n)

父母

29

lái
Come (v)

30

wánr
Play (v)

玩儿

31

shēngbìng
Fall ill

生病

32

gǎnmào
Catch a cold

感冒

33

xiě Hànzì

写 汉子

34

niàn kèwén
Read a text

念课文

35

zuò liànxí
Do exercises

做练习

36

huàn qián
Change money

换钱