Chap 15 (pinyin) Flashcards Preview

Chinese > Chap 15 (pinyin) > Flashcards

Flashcards in Chap 15 (pinyin) Deck (31):
1

dǎgōng
Temporary job (v)

打工

2

zhèng qián
Earn money

挣钱

3

gàosu
let know

告诉

4

yào
Want, wish (aux)

5

huì
Know how

6

dāng
Act as

7

héshì
proper (adj)

合适

8

kěyǐ
Can (aux)

可以

9

fǔdǎo
tutor (v)

辅导

10

hùxiāng
Each other, mutually (adv)

互相

11

néng
Can, be able to (aux)

12

dàxué
College

大学

13

cāntīng
Cafeteria

餐厅

14

huòzhě
Or (conj)

或者

15

bàngōngshì
Office

办公室

16

bāng máng
Help, give a hand

帮忙

17

fàng jià
Have a holiday (v)

放假

18

lǔyóu
Travel (v)

旅游

19

Huì
Can

20

jiàqī
Vacation

假期

21

huí
Go back

22

kāi
Drive

23

chē
Car 🚗

24

péi
Accompany

25

bāng
Help

26

liàng
Measure word for vehicles

27

bǐjiào
Relatively

比较

28

gǎnxiè
Thankful

感谢

29

tàiyǔ
Thai

泰语

30

shì yīfu
Try on clothes

试衣服

31

dǎ wǎngqiú
Play tennis

打网球