Collection 07 Flashcards Preview

English Words > Collection 07 > Flashcards

Flashcards in Collection 07 Deck (77)
1

propose

پيشنهاد کردن، طرح کردن

2

digitize

رقمي کردن، ديجيتالي کردن

3

inherent

ذاتي، ماندگار، جدا نشدني، لاينفك

4

tolerance

تحمل، بردباري، دامنه تغييرات، خطاي مجاز

5

impractical

غير عملي، نشدني

6

trend

تمايل داشتن، گرايش، روند، توجه داشتن، توجه

7

tend

گراييدن، ميل کردن

8

uncertainty

عدم حتميت، عدم اطمينان، چيز نامعلوم

9

imply

دلالت داشتن، اشاره داشتن بر، رساندن

10

perspective

نما، منظره، چشم انداز، فن کشيدن اشيا در روي سطح

11

survey

نقشه برداري، تحقيق، بررسي

12

behavior

رفتار، حركت، وضع

13

resilience

فنريت، قابليت ارتجاع، جهندگي

14

feature

تركيب، چهره، بطور برجسته نشان دادن، خصيصه، ويژگي

15

methodology

روش شناسائي، متدلوژي، روش بررسي

16

literature

ادبيات، نوشته، همه كتاب هايي كه در يك موضوع نوشته شده باشند

17

concept

راه كار، توصر كلي، مفهوم

18

practical

فعال، عملي، قابل استفاده

19

constrain

مجبور كردن، حبس كردن، در فشار يا اجبار گذاشتن

20

stringent

سخت، دقيق، صريح، كه مو لاي درزش نرود

21

consumption

مصرف

22

phenomena

پديده، حادثه

23

manufacturing

صنعتي، کارخانه دار

24

manufacture

ساختن، توليد کردن

25

consequently

در نتيجه، بنابراين

26

interpret

تفسير كردن، تعبير كردن، معني كردن

27

faulty

مقصر، معيوب، ناقص

28

denote

دلالت کردن بر، معني دادن، فهمانيدن

29

reflect

منعكس كردن، برگرداندن، نمايش دادن

30

Abstract

خلاصه كننده، جدا كردن، ربودن

31

credit

اعتبار، امتياز

32

redistribute

دوباره پخش كردن

33

prior

پيشي، پيشين، قبلي

34

exact

درست، صحيح، دقيق

35

approximate

نزديک شدن، تقريبي

36

ratio

نسبت، ضريب

37

principle

قاعده اصلي، اصول، قانون

38

gain

سود، منفعت، افزايش، پيش رفتن، بهره، تقويت(سيگنال، توان، جريان، ولتاژ)

39

consist

مركب بودن، ساخته شدن يا بودن

40

suitably

به طور مناسب يا شايسته

41

illustrate

شرح و توضيح دادن، بامثال يا شكل حالي كردن

42

transient

زودگذر، فاني، ناپايدار

43

cosmic

مربوط به عالم هستي

44

radiation

تابش، پرتوافکني، تشعشع

45

severely

سخت، به سختي، شديدا

46

applicability

عملي بودن، قابليت اجرا، كاربردپذيري

47

identical

يكسان، همامند، برابر

48

Transaction

معامله، داد و ستد، خلاصه مذاكره

49

embed(ded)

درج كردن، نشاندن، محاط كردن،(جاسازي شده، دروني، توكار)

50

intrinsic

بي واسطه، ذاتي، دروني

51

suitability

مناسب، شايستگي

52

worth

ارزش، بها، ارزنده، لايق

53

reexamine

دوباره امتحان کردن، از نو آزمودن

54

cope(s)

رداي كاتوزيان، جبه، سرپوش

55

poorly

بد، ناخوش، به طور ناقص

56

brief

كوتاه، مختصر، خلاصه

57

fundamental

اساسي، بنيادي، پايه

58

concern(ing)

علاقه، نگراني، بستگي، دخالت، شركت، كار، (در خصوص، راجع به)

59

influence

نفوذ، تأثير

60

subsequent

بعدي، ثانويه، بهد، پيروي

61

explore(d)

پيگردي كردن، اكتشاف كردن، بازرسي كردن، معاينه كردن

62

concurrently

يكجا، باهم، دمسازانه

63

numerous

پرجمعت، سنگين، زياد

64

untrustworthy

غير قابل اعتماد، ناپايدار

65

drawback

برگشت، بي فايدگي، كاهش، كسر

66

diminish

كم كردن، باريك كردن، كوچك شدن، كاستن

67

nevertheless

با وجود اين، با اين همه

68

implication

اشاره، دلالت، مفهوم، معناي ضمني

69

density

تراكم، چگالي، غلظت

70

constitute

تشكيل دادن، برپاكردن، تركيب كردن

71

compactness

به هم فشردگي، جمع بودن، متراكم

72

trade off

رابطه جايگزيني، سبك و سنگين كردن

73

substantially

اساسا، در اساس، در واقع

74

supply

تهيه كردن، عرضه

75

reducing

تبديل كردن، احيا كنندگي

76

critique

فن انتقاد، مقاله يا متن انتقاد آميز

77

emphasis

تأكيد، تكيه، اهميت

Decks in English Words Class (206):