Elektrolytbalance, diuretika Flashcards Preview

1. Sem > Elektrolytbalance, diuretika > Flashcards

Flashcards in Elektrolytbalance, diuretika Deck (12)
Loading flashcards...
1

Enzymet renin indgår bl.a. i reguleringen af blodtrykket.
Hvad stimulerer til udskillelse af renin?
Hvor i kroppen dannes renin og hvortil udskilles det?

Blod føres til nyren gennem arteria renalis (nyrearterien).
Registrering af lavt blodtryk og en forhøjet koncentration af kalium (K+) i blodet i arteria renalis stimulerer nyrerne til at danne og udskille
enzymet renin.
Renin udskilles til blodet.

2

Beskriv de trin, hvorved renin (et enzym) fører til dannelse af angiotensin I og angiotensin II (hormoner).

Leveren udskiller angiotensinogen til blodet (et inaktivt hormonforstadie - dvs. det har endnu ingen virkning).
Angiotensinogen omdannes af enzymet renin til angiotensin I (også et inaktivt hormonforstadie).
Angiotensin I omdannes af enzymet ACE til angiotensin II (der er et aktivt hormon - dvs. det har en virkning).

3

Hvordan reagerer arteriolerne i fx huden, når de påvirkes af angiotensin II?
Hvorfor har disse påvirkninger en blodtrykshævende effekt?

Påvirkning af angiotensin II medfører, at de glatte muskelceller omkring arteriolerne vil trække sig sammen (kontrahere).
Perifer arteriolekontraktion medfører, at den perifere modstand stiger.
Dette betyder, at blodet i kroppen får mindre plads at være på – hermed stiger blodtrykket.

4

Celler i bl.a. lungekapillærer danner enzymet ACE.
Hvilket stof i blodet dannes/aktiveres vha. ACE?
Virker ACE blodtrykshævende eller blodtrykssænkende?

ACE betyder Angiotensin Converting Enzyme, dvs. et enzym, der omdanner angiotensin til noget andet.
ACE omdanner angiotensin I (et inaktivt hormonforstadie) til angiotensin II (et aktivt virkende
hormon).
ACE har en blodtrykshævende virkning, i kraft af at det fremmer dannelsen af angiotensin II.

5

Hvad stimulerer til udskillelse af hormonet aldosteron?
Hvad er aldosterons virkning?

Påvirkning af angiotensin II medfører, at binyrebarken (cortex supra renalis) udskiller hormonet aldosteron til
blodet.
Aldosteron stimulerer til dannelse af specielle natrium (Na+) - kalium (K+) - pumper i nefronet.
Herved øges reabsorptionen af Na+ og sekretionen af K+.

6

Nyrefunktionen sikrer en nøje regulering af blodets indhold af Na+ (natrium).
Hvordan påvirkes blodvolumen og dermed blodtrykket af
koncentrationen af Na+ i plasma?

Koncentrationen af Na+ (natrium) i blodet har betydning for blodets og dermed kroppens indhold af vand.
Dette skyldes, at Na+ vil suge vand til sig og holde på vandet vha. osmose.
Et øget blodvolumen sikrer et højt venetryk og en god fyldning af hjertet.
Hermed sikres et tilstrækkeligt slagvolumen og dermed et tilstrækkeligt blodtryk.

7

Nyrefunktionen sikrer en nøje regulering af kroppens indhold af kalium (K+).
Hvordan kan en K+-ubalance påvirke myokardiet?
Hvad er konsekvensen?

Indholdet af kalium (K+) i blodet og dermed i kroppen har bl.a. betydning for udbredelsen af elektriske impulser i muskelceller.
En K+-ubalance kan medføre forstyrrelser i impulsudbredelsen i hjertets ledningssystem.
Dette kan have en negativ indflydelse på hjertets pumpefunktion.

8

Hvordan kan behandling med ACE-hæmmere medvirke til at sænke blodtrykket?

ACE-hæmmere medfører, at angiotensin I ikke omdannes til det aktive hormon angiotensin II.
Hermed kan angiotensin II ikke medvirke til øget reabsorption af elektrolytter samt arteriolekontraktion.
Hæmning af angiotensin II´s blodtrykshævende effekter vil virke blodtrykssænkende.

9

Har ACE-hæmmere samme overordnede virkning som
Angiotensin II-antagonister?
Forklar.

ACE-hæmmere og Angiotensin IIantagonister anvendes begge i behandlingen af forhøjet blodtryk (hypertension).
De hæmmer henholdsvis dannelsen og virkningen af angiotensin II.
Hermed reduceres Angiotensin II´s blodtrykshævende virkning og blodtrykket falder.

10

Forklar i overordnede træk, hvordan diuretika kan påvirke blodets osmolaritet og dermed blodtrykket.

Diuretika hæmmer reabsorptionen af elektrolytter fra præurin til blod. Dette medfører, at blodets osmolaritet falder.
Lavere osmolaritet i blodet medfører nedsat reabsorption af vand ved osmose.
Det hermed reducerede blodvolumen vil medføre nedsat slagvolumen og dermed umiddelbart et fald i blodtrykket.

11

Forklar i overordnede træk, hvordan diuretika kan påvirke urinens osmolaritet og dermed diuresen.

Diuretika hæmmer reabsorptionen af elektrolytter fra præurin til blod. Dette medfører, at præurinens osmolaritet stiger.
Højere osmolaritet i præurinen medfører, at mere vand holdes tilbage i præurinen ved osmose.
Den nedsatte reabsorption af vand til blodet vil medføre, at diuresen stiger.

12

Hvad er den overordnede virkning af diuretika?
Hvorfor anvendes diuretika til behandling af bl.a. hypertension og ødemer?

Diuretika øger diuresen og har dermed en vanddrivende effekt.
En reduktion i kroppens vandindhold medfører nedsat blodvolumen og dermed et lavere blodtryk.
Blodtryksfaldet vil reducere det hydrostatiske tryk i kapillærerne, hvorved transporten af vand fra blod til væv reduceres. Dette modvirker dannelse af ødemer.