Farmakologi - Hjerte/ karmedikamenter Flashcards Preview

Med 4500 Ellen > Farmakologi - Hjerte/ karmedikamenter > Flashcards

Flashcards in Farmakologi - Hjerte/ karmedikamenter Deck (39):
1

Behandling ved atrieflimmer

Antikoagulasjon
Frekvenskontroll
Rytmekontroll

2

CHA2DS2-VASc

Hjertesvikt 1
Hypertensjon 1
Alder >75 år 2
Diabetes Mellitus 1
Slag/TIA/TE 2

Vaskulær sykdom (tidl hjerteinfarkt, perifer karsykdom, aortaplakk) 1
Alder mellom 65 og 74 år 1
Sex/ Kvinne 1

3

Hva brukes CHA2DS2-VASc til?

Vurdere medikamentell behandling ved atrieflimmer. Antikoagulasjon (Platehemmer)

4

Aktuelle antikoagulantia ved AF?
(mekanisme)

Heparin (Xa, IIa)
Vit K-hemmere (II, VII, IX, X)
Xa-hemmere

5

Platehemmere (mekanismer)

Platehemmere
• Cyclo-oxygenase (COX)
• ADP-reseptor
• Fibrinogenreseptor

6

Heparin

Heparin (glukosaminoglykan), lavmolekylært heparin (LMWH),
fondaparinux (injeksjon)
– inaktivering av koagulasjonsfaktorer (IIa, Xa m.fl.)
– Virker sammen med antitrombin III

7

Warfarin

Warfarin (vitamin K-antagonist, VKA) (peroralt)
– Hemmer syntese av vit. K-avhengige koagulasjonsfaktorer (II, VII, IX, X)

Hemmer II, VII, IX, X, protein C, protein S

8

Utfordringer v bruk av Warfarin

• Følsomt for vit K i kosten
• Hyppige INR-kontroller (smalt terapautisk vindu)
• Teratogent

+ Legemiddelinteraksjoner, også med "naturmedisiner"

9

To kategorier av NOAK

NOAK (nye orale antikoagulantia)
Hemmer trombin (faktor IIa)
Hemmer faktor Xa

10

NOAK (trombinhemmere (IIa))

NOAK (New/Novel/Non-VKA orale antikoagulantia)
– Direkte trombin-hemmere
• Direktehemmingavtrombin(faktorIIa)(“blodigleprinsippet”)
– Hirudin (i blodigler) --> Bivalirudin, Lepirudin
– Nye preparater (Dabigatran (Pradaxa®), Argatroban)

11

NOAK hemmere av Xa

Direkte faktor Xa-hemmere
– Apixaban (Eliquis®) (AVERROES, ARISTOTLE) – Betrixaban (EXPLORE Xa)
– Edoxaban (ENGAGE AF-TIMI 48)
– Rivaroxaban (Xarelto®) (ROCKET-AF)

12

Warfarin i forhold til NOAK

- Velprøvd i helsevesenet
- Interaksjoner
+ Medikamenter
+ kosthold
- Individuell dosering
- Stabilt. Lite følsomt for glemt enkeltdose
- Har motgift (vit K)

13

NOAK i forhold til Warfarin

- Lite interaksjoner (obs halvver dose ved red nyrefunksjon (høy alder))
- Std dose. Ingen måling av INR
- Mindre blødning
- færre hjerneslag
- halvveringstid på 12t
- Motgift kommet for dabigatran (antistoff)
- Ikke godkjent ved mekaniske klaffeproteser

14

NOAK slutter på (ordendelse)

- xaban og - tran
Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban

15

Angrepspunkt ved atrieflimmer (Frekvenskontroll).

AV-knuten
Ca++-kanaler (blokkade)
Blokkade av B-reseptorer
Aktivering av K+-kanaler (digitalis, adenosin)

16

Frekvenskontroll Ca++-blokkere

• Ca2+-influks gir depolarisering
• Ca2+-blokker gir
– slakere fase IV og fase 0 og
– forsinker fase III, dvs øker refraktæritet – hviletiden - og gir langsommere ventrikkelfrekvens
• Bare effekt av Ca2+-blokkere som virker på hjertet:
– Verapamil, diltiazem

17

Frekvenskontroll Betablokkere

• Stimulering av β1-adrenerge reseptorer
• øker cAMP
– PKA-mediert fosforylering åpner Ca2+-kanalene og gir raskere
depolarisering
– cAMP aktiverer også HCN-kanalene
• Betablokkere motvirker dette
• --> Lavere ventrikkelfrekvens

18

Bivirkninger betablokkere

slitenhet, bradykardi, astma, mareritt, mannlig impotens (hos få).

19

Frekvenskontroll aktivering av K+-kanaler

•M2-reseptorer (acetylkolin, Ach) (parasympaticus)
• Digitalis (stimulerer parasympaticus/vagus)
•A1-reseptorer
• Adenosin
Høyest tetthet i AV-knuten
Adenosin har mer effekt på AV-knuten (ledningshastighet)
enn på sinusknuten (hjertefrekvens)

20

Digitalis ved atrieflimmer

Vagusstimulering
Frekvensktr.

21

Beste legemiddel for frekvensktr v atrieflimmer?

Diltiazem (if. Levys forelesning)

22

Rytmekontroll

Få rytmen tilbake til sinusrytme! (konvertering)
Elektrisk eller medikamentelt.

23

Medikamentell rytmekontroll. To angrepspunkter

Redusere ledningshastighet Klasse I (Natriumkanalblokkere)
Redusere refraktæritet Klasse III (kaliumkanalblokkere)

Har også multikanalblokker

24

Flekainid

Klasse I antiarytmikum (Na+-kanal- blokker) bremser lednings- hastigheten i atriet så arytmikretser dør ut

Flekainid reduserer tilbakefall etter el-konvertering
• Kan konvertere nyoppstått atrieflimmer
• «Pill in the pocket» – til egenbehandling
• Trygt til ellers friske hjerter
• Men skal ikke brukes til å «frisere» arrytmier etter hjertesykdom

25

Vernakalant

Hemmende effekt på kaliumkanaler gir forlengelse av aksjonspotensialet og øker dermed effektiv refraktærperiode

gis Iv. konverterer raskt.

26

Amidaron

• Multikanalblokker
• Primært klasse III antiarytmikum (blokkerer K+-kanaler, forlenger aksjonspotensialet og effektiv refraktærperiode), men har også andre effekter:
– Blokkerer Na+-kanaler (Klasse I antiarytmikum)Frekvensavhengig redusert eksitabilitet
– Erβ-blokker(KlasseIIantiarytmikum)(blokkererogsåα-reseptorer)
– BlokkererK+-kanaler(KlasseIIIantiarytmikum)
– BlokkererCa+-kanaler(KlasseIVantiarytmikum)

27

Bivirkninger Amidaron

• Høyt jodinnhold kan gi thyroidea-forstyrrelser
• Ekstrem vevsbinding, mye bivirkninger: fotodermatitt mm

28

Ateromatose - behandlingsprinsipper

 Forebygge ateromatose (profylakse)
 Reversere ateromatose
 Hindre videreutvikling
 Hindre komplikasjoner (okklusjon)
 Fjerne okklusjon

29

Virkningsprinsipper for ateromatosebehandling

 1. Lipid-senkning og - modifisering
 2. Hemming av trombose
 3. ”Stabilisering” av aterom
 4. Vasodilatasjon

30

Lipid-senkning og -modifisering

Hovedprinsipp: Gjøre levercellene ”sultne” på LDL-kolesterol, slik at de tar opp mer fra blodet

Statiner
Resiner
Fibrater Omega3

31

Statiner

Hemning av kolesterol-syntese i lever  Statiner (HMG CoA reduktase-hemmere)
 Økning av LDL-reseptorer, kolesterol-opptak og -metabolisme i lever
 senker LDL-kolesterol, øker HDL-kolesterol, senker triglycerider
 Antiinflammatoriske effekter (flere mekanismer)
 Andre effekter(?) f. eks. via NO

32

Resiner

x
 Økning av kolesterol-metabolisme i lever
 Økning av LDL-reseptorer, kolesterol-opptak  senker LDL-kolesterol

33

Hemming av trombose

Koagulasjonssystemet
Platene
Plate-fibrin-trombe

34

Blodplatehemning

x

35

Koagulasjons-hemming

x

36

Stabilisering av aterom

 Statiner gjør det (etter 6-7 uker)
 Nye muligheter?
 Antioksydanter (redusert vevsreaksjon)
 Hemmere av vekstfaktorer
 Hemmere av inflammasjon
 Endring av lipider, økning av n-3 fettsyrer
 Antimikrobielle midler (utradering av Chlamydia pneumoniae)

37

Medikamenter i bruk v kronisk hjertesvikt

 ACE-hemmere (“-pril”)
 AT1-reseptor-antagonister (ARB, “-sartan”)
 Aldosteron-antagonister
 (Renin-hemmer)
 Kommer trolig: ARNI (ARB + neprilysin-hemmer)
 -Adrenerge reseptor-antagonister (-blokkere, “-lol”)  Diuretika
 Organiske nitrater, vasodilatorer  Digitalis
 Ved akutt hjertesvikt: Inotrope agens

38

inotrol

Kontraksjonskraft

39

kronotrop

frekvens