Farmakologi - Nevrodegenerative sykdomer Flashcards Preview

Med 4500 Ellen > Farmakologi - Nevrodegenerative sykdomer > Flashcards

Flashcards in Farmakologi - Nevrodegenerative sykdomer Deck (12):
1

Læringsmål for legemidler ved neurodegenerasjon

kjennskap om vanligt brukte legemidler ved neurodegenerasjon (AD+MS), virkningmekanismer og klinisk bruk

2

Kolinesterasehemmere ved AD

Symtpmatisk behandling.

Kolinesterashemmere erstatter mangel på synaptiskt acetylkolin i hjernen
ved Alzheimers sykdom

3

Hvor lenge varer effekter av Kolinesterasehemmer ved AD?

Effekt av kolinesterashemmer vedvarer ≈1 år
ved behandling av mild til moderat Alzheimers sykdom

4

Hva er mekanismen til MS?

En T-cellemediert innflammatorisk sykdom i CNS.

5

Hovedprinsipper i MS-behandling

Anfallsbehandling
Forebyggende behandling.

6

Anfallsbehandling MS

Metylprednisolone infusjon
Prednisologtabletter
‐ Hemmer betennelse Bivirkninger: Dyspepsi og søvnvansker

‐redusert risiko for nye attakker
og bremsed utvikling av funksjons‐ svikt

7

Sykdomsmodifiserende behandling ved MS

Kun ved relapsing-remitting type MS.

Førstelinje:
Betainterferon, Glatirameracetat
Andrelinje:
Natalizumab
Tredjelinje:
Mitoksantron

8

Glatirameracetat

Føstelinje v MS.

Myelin‐lignende syntetiske peptider
Mekanismer: Immunmodulerande og nevroprotektive
‐ erstatter myelin‐antigen ved binding MHC‐molekyler → ski􏰄er immunresponsen fra pro‐inflammatorisk til mer anti‐inflammatorisk svar

• Effekter ↓30% attakk; ↓15% funksjonssvikt; ↓30% MRI
• Subkutane daglige injeksjoner
• Oppfølging hos sykepleier og nevrolog (2ggr /år) – funksjons‐effekter og MRI

9

Bivirkninger ved Glatirameracetat

Lokal injektionsreaksjon – rødme, kløe
• Postinjektionsreaksjon ‐ vasodilatasjon, hjertebank, dyspne, angst
• Infeksjon, influensa
• Noen lymfeknutekreft
• Noen subkutan lipoatrofi
• Leverfunksjon måles

10

Virkningsmekanisme ved førstelinjebehandling MS.

Glatirameracetat - ‐ virker i hjernen; Immunmodulerande og nevroprotektive
Interferon B - virker ved blodhjernebarrieren (BBB), hemmer migrasjon av T‐celler over i CNS

11

Andrelinjebehandling MS. Natalizumab.

Natalizumab. Blokkerer leukocyttinvasjon i hjernen.

12

Tredjelinjebehandling MS. Mixantrone

Mixantrone

• Cytostatikum som brukes men ikke registret for
MS‐behandling i Norge, brukes «off label»
• type II topoisomerase hemmer og DNA‐ interkalering
• Hemmer proliferasjon B‐, T‐celler og makrofager
• Registrert forskjellige typer av kreftbehandling
• Bivirkninger: hjertesvikt, hematologisk svikt (leukocytter, trombocytter), GI‐forstyrrelser