Farmakologi - Parkinson Flashcards Preview

Med 4500 Ellen > Farmakologi - Parkinson > Flashcards

Flashcards in Farmakologi - Parkinson Deck (20):
1

Hva er patogenesen til parkinson sykdom (primær parkinson)

Degenerasjon av dopaminholdige nevroner i substantia nigra gir avbleking av vevet p.g.a. tap av pigment og svikt i dopaminerga nigrostriatale baner

2

Hovedsymptomer ved parkinson

hypo/akinesi (bradykinesi)
rigiditet (tannhjuls-)
tremor (hvile, intensjon, 4-6/s) postural instabilitet

3

Kliniske symptomer på parkinson ut over de klassiske.

(Lang presymptomatisk fase)
Tap av lukt
Konstipation
Symptomer av REM søvn lidelse
Depresjon Kognisjon (exekutiv, attention)

4

vilke baner er påvirket v parkinson?

Dopaminerga baner fra substantia nigra til striatum - extrapyramidale baner

5

Hvordan fungerer det ekstrapyramidale systemet? Mellom striatum og substantia nigra.

De direkte banene er en "gass" de indirekte banene er en "brems".

6

Hva er dopamin?

Et monoamin som dannes fra fra L-tyrosine (via fenylalanine i dieten)

Enzymer i flere trinn danner dopamin

7

To enzymer som fjerner dopamin

Enzymer: MAO og COMT

8

Behanding ved parkinsons sykdom

1. Levodopa
2. dopaminagonist
3. MAO/DDC/COMT enzym‐hemmere (perifer)

9

Blod-hjernebarriæren og parkinsonbehandling

Enzymhemmin i og utenfor CNS. Aktivering av dopamin (fra levodopa) i og utenfor CNS.

10

Hva skjer når man gir Levodopa alene?

L-dopa (=levodopa) gitt alene blir metabolisert til dopamin og gir derfor mye perifere bivirkninger og lite centrale effekter

11

DDC-hemmer

x dopamin dekarboxylasehemmer.

12

Levodopa sammen med enzymbehandling

Levodopa + COMT/DDC-enzymhemmere (X) gir centrale effekter og sjeldene perifere bivirkninger

13

Parkinsonbehandling – strategi - maksimal CNS-selektiv dopamin-effekt

1) Hemning av nedbryting av Levodopa (L-DOPA) perifert (COMT/DDC)
2) Hemning av Dopamin-nedbryting sentralt
3) Dopamin reseptor-agonister

14

Antikolinerge midler ved parkinson

Tremorkontroll

15

Bivirkninger ved langvarlig bruk av Levodopa

Fluktuasjoner i motoriske funksjoner (forsinket/manglende effekt (f.eks. variabel absorpsjon), svingninger i funksjon uten relasjon til dosering av L-DOPA, forverrelse mot slutten av doseintervallet (’wearing off’, ’on-off’))
Dyskinesier
(oftest choreiforme eller dystone, men kan ha mange ulike former)
Nevropsykiatriske komplikasjoner
(hallusinasjoner, delir, akutt forvirring, adferdsforstyrrelser (f. eks. kritikkløshet))
Fluktuasjoner i ikke-motoriske funksjoner
(sensoriske fenomener, svingninger i humør/sinnsstemning, autonome funksjoner)
Søvnforstyrrelser
(fragmentert søvn, livlige drømmer, mareritt)

16

Utvikling av On-off syndrom

Initielt er det en slående klinisk effekt av L-DOPA ved Parkinsons sykdom. Effekten er stabil og tilsynelatende uavhengig av svingninger i plasmanivået av L-DOPA (A i neste figur).
Etter en tids bruk av L-DOPA (fra noen uker til flere år) kan det imidlertid oppstå fluktuasjoner/fenomener som gjør behandlingen komplisert (B og C i neste figur. Se f. eks. Obeso, J.A. et al., TINS, 2000; 23 (suppl.): S2-S7). Dette kan skyldes både progresjon av sykdommen, redusert/manglende respons, direkte bivirkninger og/eller adaptive forandringer som resultat av langvarig L-DOPA tilførsel.

17

Hva kan man gjøre for å unngå on-off?

xx

hyppigere dosering
Duodopa

18

nevrokirurgisk behandling

Dyp hjernestimulering

19

Duodopa

Karbidopa + levidopa

20

Karbidopa

karboksylasehemmer som ikke passerer blod/hjernebarriæren. Hindrer aktivering av Levodopa til Dopamin utenfor CNS.