Rettsmedisin Flashcards Preview

Med 4500 Ellen > Rettsmedisin > Flashcards

Flashcards in Rettsmedisin Deck (44):
1

Avvergeplikten

Straffeloven par. 196

2

Melding til barnevernet

Hpl. 33
Omsorgssvikt inkl. vitne til vold.

3

Utlevering av journal v død/ identifiseringsarbeid

Hpl
21. taushet
23. tungtveiende offentlige eller private interesser
24. utlevering etter personens død.

4

Funn v. død v brann. Innpust.

Lyse rødfiolette dødsflekker, lys rødlig misfarget muskulatur, sotpartikler i nese, munn og
luftrør / luftrørsgrener. Høy andel CO-Hb i blodprøve, evt høy konsentrasjon av cyanider.

5

Nevn minst 3 typer organforandringer som kan forekomme ved kronisk alkoholmisbruk.

 Leverskader (steatose, kronisk inflammasjon [hepatitt}, arrdannelser [cirrhose])
 Portal hypertensjon
 Dilatert cardiomyopati
 Gastritt og Mallory-Weiss malformasjon i magesekken,
 Pankreatitt
 Hjerneforandringer (atrofi og gliose) «Wernicke Encephalopati».

6

Tommelfingerregel for dødstidspunkt

varm + slapp = død 36t

7

Undersøkelse av mistenkte, paragraf

Hpl § 12.Undersøkelser i forbindelse med straffbare forhold.
rus eller straffesaker.

Må ha skriftlig kjennelse fra påtalemyndighetene. Evt muntlig hvis skriftlig følger.

8

Pasient kommer inn med politi. Har blitt voldtatt. Motsetter seg undersøkelse som politiet ønsker utført. Har du som lege plikt til å undersøke ham/ henne?

Legen har ikke plikt til å utføre undersøkelsen. Bistandsplikt til politiet gjelder bare for den
siktede eller mistenkte. Helsepersonelloven §12, Pasientrettighetsloven §4.1. sier at
helsehjelp kan gis ved pasientens samtykke med mindre det foreligger lov hjemmel eller
annet rettsgrunnlag for helsehjelp uten samtykke.

9

Nødrett

Straffeloven
§ 17. Nødrett
En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når
a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og
b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

10

Nødverge

Straffeloven
§ 18. Nødverge
En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den
a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep,
b) ikke går lenger enn nødvendig, og
c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.
Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse eller søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennomføring av frihetsstraff.
Utøving av offentlig myndighet kan bare møtes med nødverge når myndighetsutøvingen er ulovlig, og den som gjennomfører den, opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt.

11

Unaturlige dødsfall (9 punkter)

Hpl §36
§2
1. drap eller annen legemskrenkelse
2. selvmord eller selvvoldt skade
3. ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning,
fall, trafikkulykke o.l.
4. yrkesulykke eller yrkesskade
5. feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller
behandling av sykdom eller skade
6. misbruk av narkotika
7. ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet
8. dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest
9. funn av ukjent lik

12

Dødsflekker

• På kroppens lavereliggende deler (tyngdekraften!)
• Avbleking hvor det er motkraft fra underlaget • Kommer til syne 1⁄2-2 timer etter døden.
• Fikseres etter 12-24 timer

13

Dødsstivhet

• Begynner 2-5 timer etter døden
• Maksimalt utviklet ca 12 timer etter døden • Forsvinner gradvis etter 1-3 døgn

14

Hva kjennetegner en knusningsrift i huden og hva kan være årsaken til en slik skade?

En knusningsrift er kjennetegnet ved uregelmessige kanter, har bindevevsbroer i dypet og
er omgitt av hudavskrap. Knusningsrift er forårsaket av stump vold.

15

Hva kjennetegner et subduralt hematom og hva kan være årsaken til slik blødning?

Blødning mellom senehinnen (dura) og spindelvevshinnen (arachnoidea). Ofte ensidige.
Nesten alltid traumatiske. Vanlig årsak er stump vold mot hodet, ofte
deselerasjonsstraumer som ved fall mot bakken. Det antas at de fleste subdurale hematom
skyldes avrivning av brovener som munner ut i sinus sagittalis.

16

Definer krybbedød

Krybbedød – Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) er plutselig død i spedbarnsalder som er
uforklarlig etter gjennomgang av sykehistorien, undersøkelse av omstendighetene
(inkludert undersøkelse av dødsstedet/åstedet) og obduksjon.

17

v SIDS. En nasjonal ordning med dødsstedsundersøkelse i regi av helsevesenet ble etablert i
november 2010. I hvilke tilfeller er det aktuelt å gjøre slike undersøkelser og hvem utfører
disse?

Dødsstedsundersøkelser er aktuelt ved plutselige uventede dødsfall blant barn under 4 år.
Slike undersøkelser kan bare foretas med samtykke fra foreldrene og er ikke aktuelt i de
tilfellene der politiet har foretatt åstedsundersøkelse og mistenker foreldrene for
enstraffbar handling. Dødsstedsundersøkelser foretas ved dødsttedssutreder tilknyttet
Folkehelseinstituttet sammen med rettsmedisineren som har obdusert barnet.

18

Undersøkelse av person som er utsatt for overgrep

b) Dersom du utfører undersøkelsen og skriver en legeerklæring, hvem er adressaten for
rapporten?
c) Er det noen andre som skal ha rapporten, i så fall hvem?

b) Det er politiet som er adressat for undersøkelsen. Du har da ikke taushetsplikt overfor
politiet om dine funn, men du har også plikt til å underrette henne om din rolle.
c) Den rettsmedisinske kommisjon skal ha kopi av rettsmedisinske erklæringer.

19

Kvinne har fortalt politiet at hun er overfalt og banket opp. Kvinnen har en rekke innbyrdes parallelle, overfladiske hudrisp på framsiden av begge lår og
bryster, ingen andre tegn til skader.
d) Hvordan vurderer du skadenes oppkomstmekanisme? Hvordan passer dine funn med
historien hun har fortalt til politiet? Formuler et forslag til konklusjon, inkludert
begrunnelse.

Skadene skyldes skarp vold, som kan være frembrakt ved skraping med en spiss
gjenstand, som f.eks en knivspiss el.l.. Skadenes lokalisasjon og utseende gir mistanke
om at vedkommende selv kan ha påført seg disse (parallelle, overfladiske skader på
steder der hun selv lett kan komme til). Historien om at hun er blitt banket opp passer
heller ikke med rispene. Det er viktig at man ikke er for bombastisk i sin uttalelse, men
at man viser at denne tolkningen er mulig

20

Funn av ukjent lik. Politiets plikt til rettsmedisinsk obduksjon

Det SKAL rekvireres sakkyndig undersøkelse/ rettsmedisinsk obduksjon.

21

Metoder for å fastslå identitet til ukjent lik?

visuell m foto (upålitelig)
sammenligne kroppskarakteristika
sammenligne røntgen
tenner
DNA
fingeravtrykk

22

Hvem identifiserer ukkente lik i Norge?

Nasjonal identifiseringsgruppe, Kripos.

23

Død v elektrisk støt

hjerterytmeforstyrrelse/ hjertestans
Krampeanfall og pustestans
Brannskader
Fall fra stedet støtet inntraff.

24

Beskriv fersk stikkskade enegget kniv.

Trekantet, skarpe kanter, ofte bittelitt smalere og kortere enn eggen grunnet hudens elastisitet.
Overflate er blodig og fuktig

25

Ferskt skjæresår m skarp glattegget kniv

Spalte, spiss i kantene dypest i midten. skarpe kanter. Blodig, fuktig overflate.

26

6 timer siden. Persons panne truffet hard overflate. Ingen hudskate

Ikke skarp avgrensing, blårød, rundaktig hudmisfarging. Underliggende bløtvevshevelse, fast konsistens, lett øket hudtemperatur.

27

Patofysiologisk mekanisme for punktblødninger i øynenes bindehinner.

lekkasje fra overfladiske kapillærer. oftest v avløpshinder for blodet fra hodet. karskjørhet, og nedsatt blodlevringsevne.

28

Ulike kliniske grunner til punktblødninger i øynenes bindehinner

Avklemning av halsvener, ikke arterier
trykk mot bryst/ abd
vasalvamanøver
hoste/ brekninger
tunge løft.
Bukpresse v defekasjon/ fødsel

29

Knusningsrift

x

30

Lovmessig grunnlag for sykehusobduksjon og rettsmedisinsk obduksjon

Sykehusobduksjon: i transplantasjonsloven. paragraf 7. kan ikke foretas når avdøde eller pårørende motsetter seg dette.
kan ikke foretas før pårørende er informert om dødsfallet. 8 timer etter dødsfallet
m. mindre det av særlige hensyn er viktig å få dødsårsaken belyst.

Rettsmedisinsk obduksjon: straffeprosessloven
§ 228. Sakkyndig likundersøkelse skal foretas når det er grunn til mistanke om at noens død er voldt ved en straffbar handling. Påtalemyndigheten kan også ellers beslutte at det skal foretas sakkyndig likundersøkelse når dødsårsaken er uviss og særlige forhold krever slik undersøkelse. Kongen gir nærmere forskrifter om sakkyndig likundersøkelse, herunder i hvilke tilfeller slik undersøkelse bør foretas.

31

erklære hjernedød

total ødeleggelse av hjernen med varig opphør av all aktivitet i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme
- erkjent intrakaniell sykd.prosess
- total bevisstløshet
- opphør av eget åndedrett
- fravær av alle hjernenervereflekser
- Flatt EEG
- Opphevet intracerebral cirkulasjon

32

sakkyndig vs. vitneplikt

Vitne: fortelle det man har sett hørt eller erfart på annen måte
Sakkyndig: foretå vurdering av årsaksforhold eller prognose, evt. sakkyndig undersøkelse.

MAO en sakkyndig vil kunne gå lenger enn et vitne. Erfaringer vs. tolkninger av erfaringer.

33

Samtykke til å gi informasjon

Hpl. paragraf 22. Gi opplysninger
Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker. Et forsikringsselskap kan likevel ikke få adgang eller kjennskap til opplysninger som den opplysningene direkte gjelder, kan nektes innsyn i etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 annet ledd.

34

Punktvis beskrivelse av legerklæring

- dato
- overskrift: legeerklæring
- referent
- egne kvalifikasjoner og habilitetsforhold
- mandat
- tid for Us.
- identitet
- sted for us
- forhistorie
- us og funn
- diskusjon av funn
- konklusjon m sammendrag av funn
- underskrift

35

Funn v obduksjon av druknet pas

- skumdott nese og munn
- svake, uregelmessig utbredte dødsflekker
- vaskehud hender og føtter
- store og luftholdige lunger, møtes i midtlinjen, redusert elastisitet og stående fingermerker v trykk

36

Pårørenes rett til innsyn i avdødes journal

Hpl 24 m mindre særskilte forhold taler mot dette.

37

Ved dødsfall der det er spørsmål om det foreligger forgiftning: Hva slags prøvemateriale
kan det være aktuelt å sikre ved en rettsmedisinsk obduksjon?

Prøvemateriale til toksikologisk undersøkelse ved rettsmedisinsk obduksjon:
Blod, urin, øyevæske, samt i spesielle tilfeller: muskel, hår, mageinnhold, evt. organer
(lever)

38

Nevn minst tre post-mortale forhold som kan forklare et slikt avvik.

Post-mortale forhold som kan påvirke konsentrasjon av stoffer i blod etter døden:
 Postmortal redistribusjon (spes fettløselige stoffer)
 Endogen dannelse
- eks. alkoholer, GHB
 Plasma / blod ratio (endres etter døden)
 Postmortal nedbrytning
- nitroBDZ, THC
 Metabolitter kan spaltes tilbake til moderstoffet

39

Redegjør punktvis for typiske kjennetegn ved en gjennomgående hudskade etter
a. slag med stump gjenstand
b. knivstikk

Stumpvold etter slag med stump gjenstand
Flikete/frynsete hudkanter
Uregelmessig form (bue, vinkel, bølge, stjerne). Kan være rett ved slag med kantet
gjenstand.
Broer av bindevev og karstrukturer i dypet
Omgitt av hudavskrap
Evt. knusning av omkringliggende og dypereliggende vev.

Stikkskade (knivstikk)
Skarpe kanter
Spisse ender
Eventuelt kan formen gi idé om stikkvåpenets tverrsnittsform:
For eksempel sees ved stikk fra enegget kniv ofte at knivryggen gjør ene enden
butt med fiskehaleform
Hudskaden kan være inngangsåpning for en dyp stikkanal

40

Beskriv typiske funn som kan påvises ved undersøkelser av barn med filleristingsyndromet
(Shaken baby syndrome).

Typiske funn ved filleristing-syndromet:
 Subduralt hematom (oftest bilateralt, kan være ensidig og kan ha ulike komponenter, det
vil si både kronisk og akutt)
 Retinale blødninger (oftest bilateralt, kan være ensidig)
 Encephalopati (diffus axonal skade eller hypoksisk-iskjemisk betinget)
 Brudd av krageben, ribben og ekstremitetsknokler forekommer
 Metafysære brudd av lange rørknokler
 Hudskader (blåmerker o. l.) kan forekomme

41

Beskriv typiske funn ved en innskuddsåpning etter nærskudd med pistol mot hud som ikke
er dekket av tøy.

Typiske funn ved en innskuddsåpning etter nærskudd (

42

Definer død. Når regnes en person i medisinsk forstand som død?

Død kan defineres som opphør av liv. En person regnes etter eldgammel tradisjon som død
når hjerte og åndedrett har stanset, noe som innebærer at hjernefunksjonen har opphørt.

43

Gi en beskrivelse av hvilke undersøkelser som kan være aktuelt å utføre når man som lege
skal undersøke om en person er død.

 Kjenne etter pulsslag
 Lytte etter hjertelyder
 Høre etter tegn til åndedrett (evt. bruke speil foran munnen)
 Se på øyne: vurdere pupillerefleks og cornearefleks.
Bruke god tid. Ta med lommelykt, stetoskop og Q-tips e.l.

44

Hvilke kriterier for død før evt. høsting av organer til transplantasjon?

§ 1. En person er død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med
et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og
hjernestamme. Varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre tegn på total ødeleggelse av
hjernen.

§ 2. Følgende kriterier må alle være oppfylt for å kunne stille diagnosen død ved total
ødeleggelse av hjernen når åndedrett og hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige
midler.
1. Erkjent intrakraniell sykdomsprosess (dvs. sykdom eller skade i skallehulen).
2. Total bevisstløshet, som ikke er medikamentelt betinget.
3. Opphør av eget åndedrett.
4. Opphør av alle hjernenervereflekser.
5. Opphør av hjernens elektriske aktivitet (dvs. ingen påviselig elektrisk aktivitet
ved elektroencephalografi (isoelektrisk eller «flatt» EEG).
6. Opphevet blodtilførsel til hjernen påvist ved cerebral angiografi (dvs.
røntgenfotografering av hodet etter innsprøytning av kontrast i halspulsårene).