Medikamenter Psykiatri Flashcards Preview

Med 4500 Ellen > Medikamenter Psykiatri > Flashcards

Flashcards in Medikamenter Psykiatri Deck (78):
1

Diazepam

Benzodiazepin. Produktnavn: Stesolid, Vlium, Vival. raskt innsettende, vedvarende døgnet rundt ved daglig bruk. kan gi uønsket døsighet/sedasjon på dagtid. egnet både som innsovningsmiddel og for dagbruk. akkumuleres og gir døgneffekt ved gjentatt/kronisk bruk.

2

Oksazepam

Benzo. Produktnavn: Alopam, Sobril (langsomt isettende, men jevn effekt) Langsom absorbsjon. Lite egnet som innsovningsmiddel/ akutt, men kan ha effekt på morgenen.

3

Nitrazepam

Benzo. Produktnavn: Apodorm, Mogadon. raskt innsettende, vedvarende døgnet rundt ved daglig bruk (kan gi uønsket døsighet/sedasjon på dagtid. brukes bare som innsovningsmiddel; akkumuleres og gir døgneffekt ved gjentatt/kronisk bruk.

4

Flunitrazepam

Benzo. Produktnavn: Flunipam, Robypnol. (kort virketid, men lang terminal halvveringstid) Egner seg som innsovningsmiddel, men kan gi tidlig oppvåkning/ angst på morgensiden. Akkumuleres noe v gjentatt bruk.

5

Alprazolam

Benzo. Produktnavn: Xanor. Bruk: panikkangst

6

Klonazepam

Benzo. Produktnavn: Rivotril. Brukes som antiepileptikum.

7

Midazolam

Benzo. Produktnavn: Dormicum, Midazolam. Kun til injeksjon!

8

Zolpidem

Benzodiazepinlignende. Produktnavn: Stilnoct, Zolpidem.
Effekt: raskt isettende. Kortvarig.
brukes bare som innsovningsmiddel; svært kort eliminasjonstid gjør at middelet kan bidra til tidlig oppvåkning; ingen akkumulering ved daglig bruk

9

Zopiklon

Imovane, Zopiclone, zopiklon.
Effekt: raskt isettende. Kortvarig.
brukes bare som innsovningsmiddel, vanligvis effekt mot morgensiden, men OBS tidlig oppvåkning; ingen akkumulering ved daglig bruk

10

Buspiron

Serotoninantagonist. (5HT-1A-reseptorantagonist) Produktnavn: Buspiron. Angstdempende.

11

Hydroxycin

Sedativt antihistamin. Produktnavn: Atarax. Sentralvirkende H1-reseptorblokker.

12

Alimemazin

Sedativt antihistamin. Produktnavn: Valergan. Sentralvirkende H1-reseptorblokker.

13

Prometazin

Sedativt antihistamin. Produktnavn: Phenergan. Sentralvirkende H1-reseptorblokker.

14

Klometiazol

Korttidsvirkende barbituratlignende hypnotikum og sedativum. Krampedempende. Produktnavn: Heminevrin.

15

B-adrenerge reseptorblokkere

Kan brukes som beroligende/ angstempende.
f. eks. propanolol.

16

Fenobarbital

Som andre barbiturater. Har sedativ, hypnotisk og antikonvulsiv effekt.

17

Flumazenil

Benzo reseptorantagonist. Antidot v overdose. Produktnavn: Anexate, Flumazenil.

18

Førstevalgsbehandling v angst/ uro.

SSRI, evt. SNRI, buspirone eller TCA. Eller benzodiazepiner. Eller antiepileptika eks. Gabapentin

19

Gabapentin

Antiepileptikum. Produktnavn: ? Kan brukes v angst/ uro.

20

Førstevalg hypnotika (sovemedisin)

Innsovning: Zolpidem. Ellers: Zopiklon. Ellers: Benzo eller sederende antihistaminer.

21

Klinisk virkningsprofil av Benzodiazepiner:

- angstdempende
- sederende
- hypnotisk
- antikonvulsiv
- muskelrelakserende

22

Klinisk bivirkningsprofil av Benzodiazepiner

- uønsket sedasjon
- paradoksal uro og angst - svekket læring
- ustøhet/ataksi
- anterograd amnesi
- tidlig oppvåkning/morgenangst
- toleranseutvikling/tilvenningsfare
- ”rebound” effekt/seponeringsproblematikk
- kan oppstå kramper ved brå seponering av større doser/etter lengre tids bruk

23

Virkningsmekanisme benzo

Hyperpolarisering av GABAerge nevroner. Forlenger åpning av kloridkanaler gjennom allosterisk agonisme.

24

Citalopram

SSRI. Produktnavn: Cipramil, Citalopram.

25

Escitalopram

SSRI. Produktnavn: Cipralex, Escitalopram.

26

Fluoksetin

SSRI. Produktnavn: Fluoxetin, Fontex.

27

Fluvoksamin

SSRI. Produktnavn: Frevarin.

28

Paroxetin.

SSRI. Produktnavn: Paroxetin, seroxat.

29

Sertralin

SSRI. Produktnavn: Sertralin, Zoloft.

30

Venlafaksin

SNRI. Produktnavn: Efexor, Venlafaxin, Venlix.

31

Duloksetin

SNRI. Produktnavn: Cymbalta.

32

Reboxetin

NARI (selektive noradrenalin reopptakshemmer). Produktnavn: Edronax

33

Bupropion

NDRI. Noradrenalin/ dopamin reopptakshemmere. Produktnavn: Welbutin.

34

Moklobemid

MAO-A hemmer. (Antidepressiva). Aurorix. Moklobemid.

35

Mianserin

NASSA. Reseptorblokker av a2, histamin og serotonin. Produktnavn: Mianserin, Tolvon

NASSA er sederende. Bra v søvnproblematikk knyttet til dyp depresjon.

36

Mirtazapin

NASSA. Reseptorblokker av a2, histamin og serotonin. Produktnavn: Mirtazapin, Remeron.

NASSA er sederende. Bra v søvnproblematikk knyttet til dyp depresjon.

37

Vortikosetin

Serotonin (multimodal). Reopptakshemmer, antagonist og partiell agonist avhengig av reseptor. Produktnavn: Brintellix.

38

Agomelatin

Melatonin-reseptoragonist. Produktnavn. Valdoxan.

39

Amitriptylin

TCA (klassisk SNRI). Produktnavn: Sarotex

40

Doxepin

TCA (klassisk SNRI) Produktnavn: Sinequan

41

Klorimipramin/ Klomipramin

TCA (klassisk SNRI) Produktnavn: Anafranil, Klomipramin

42

Trimipramin

TCA (klassisk SNRI) Produktnavn: Surmontil

43

Nortriptylin

TCA (klassisk SNRI) Produktnavn: Noritren

44

Mekanismen til antidepressiva

Øke mengden tilgjengelig monoamin (som er redusert v depresjon). Noradrenalin, serotonin, dopamin. Også andre teorier. endret genekspressjon, nevroplastisitet, reseptorendringer.

45

Klinisk virkning av antidepressiva:

Uspesifikk sedativ-hypnotisk virkning (feks; histamin-effekt) kommer fra start (noen TCA+++; NASSA+)

Psykostimulerende, hemningsløsende virkning (feks, noradrenalin) kommer etter noen dagers behandling (NARI, SNRI)

Antidepressiv, stemningshevende virkning
kommer etter (1)-2-(3) ukers behandling

46

Litium

Stemningsstabiliserende. Sakte innsettende effekt. Spesialistioogave

Måler konsentrasjon om morgenen 12t etter siste dose.

Terapeutisk område: 0,7 - 0,8 (0.5-1.8) mmol/L (0.6mmol/l eldre). Sikkert toksisk: > 1,5 mmol/L.

47

Olanzepine

x antipsykotika. akutte manier

48

Risperidone

x antipsykotika. akutte manier

49

Valporat

x antiepileptikum (akutte manier)

50

Karbamazepin

x antiepileptikum (akutte manier)

51

Litium virkningsmekanisme

Uklart. Men påvirker signaltransduksjon, synapsefunksjon, nevroplastisitet, nevroproteksjon.

52

Litium bivirkningsprofil

Mage/tarm: kvalme, oppkast, diare Skjelettmuskel: tremor
Hjerte kan ske EKG-forstyrellser
NYRE: polyuri (redusert antall ADH regulert aquaporin II (AQPII) i samlerørene)
tubulicelleskade ved høye konsentrasjoner litium retineres i kroppen ved
- nedsatt nyrefunksjon - natriummangel
(diett, sterk svette, bruk av diuretika)
- bruk av NSAID (PG-syntese hemmere -
nedsetter nyrefunksjonen) Viktig pasienten drikker mye vatten!
Thyroidea: kan redusere funksjonen evt. forverre en hypofunksjon
CNS konsentrasjon-forstyrrelser, sedasjon, økt appetitt - vekt↑
OBS. Kontroll av nyrefunksjon og thyroideafunksjon er en del av litiumbehandlingen.

53

Lamotrigin

Antiepileptikum. Produktnavn: Lamictal. (Bra for kvinner i fruktbar alder mtp mindre teratogenitet?)
Kan brukes som stemningsstabiliserende mtp bipolar lidelse.

54

Quetiapin

x Antipsykotikum.

55

Nevroleptika

Det samme som antipsykotika

56

Antipsykotikum inndeling

1. generasjon (klassiske)
Deles i høydose: Over 100mg/ døgn gir effekt
og lavdose: mindre enn 10mg/ døgn gir effekt.

2. generasjon (atypiske)

(3. generasjon) Aripiprason (Abilify) som er partiell agonist.

57

Levomeproazin

Klassisk antipsykotika. Høydose. Produktnavn: Nozinan.

58

Proklorperazin

Klassisk antipsykotika. Høydose. Produktnavn: Stemetil

59

Perfenazin

Klassisk antipsykotika Høydose. Produktnavn: Trilafon

60

Flupentixol

Klassisk antipsykotika. Lavdose. Produktnavn: Fluxanol

61

Klorprotixen

Klassisk antipsykotika. Lavdose. Produktnavn: Truxal

62

Zuklopentixol

Klassisk antipsykotika. Lavdose. Produktnavn: Crisordinol

63

Haloperidol

Klassisk antipsykotika. Lavdose. Produktnavn: Haldol

64

Klozapin

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Clozapin, clozapine, leponex.
Den sterkeste. Men NB! Følg opp. Agranulocytose.

65

Olanzapin

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Zyprexa, Olanzapin, ZypAdhera.

66

Quetiapin

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Seroquel, quetiapin

67

Asenapin

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Sycrest.

68

Sertindol

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Serdolect

69

Ziprasidon

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Zeldox

Best mtp vegkøkning av de atypiske antipsykotikumene. Bare 0,3kg over 10 uker.

70

Amisulprid

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Atypisk antipsykotika. Produktnavn:

71

Risperidon

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Risperdan, Risperidon, Rispolept.
Sederende antipsykotika.

72

Paliperiodon

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Xeplion.

73

Apriprazol

Antipsykotika. Partiell agonist av D2-reseptor (?). Kan regnes som 3. generasjons antipsykotika.

Brukes v beh. av barn.

74

Hva karakteriserer atypiske antipsykotika ift. klassiske stoffer?

- Mindre bivirkninger (i form av ekstrapyramidale bivirkninger)
- Har effekt på negative symptomer v schizofreni
- Har effekt når de klassiske stoffene ikke har effekt.
- Har annen reseptorprofil enn klassiske stoffer.
(blokker D2 + serotonin!)

75

Klinisk virkning av antipsykotika

1. Uspesifikk dempende/ Sederende
2. Antipsykotisk effekt
3. Psykostimulerende effekt (fungerer på negative symptomer v schizofreni)

76

Virkningsmekanisme antipsykotika

dopaminreseptorblokkade. (D2-blokker). Gir antipsykotisk effekt (effekt på positive symptomer)

77

Mekanismene bak Scizofren sykdom (dopaminerge baner)

Mesolimbisk dopaminerg bane hyperaktiv. Gir positive symptomer.
Mesokortikal dopaminerg bane er hypoaktiv. Gir negative symptomer.

78

Ulike effekter av antipsykotika etter dosering

Lav dose: Hypnotika/ sedativa
Middels dose: antidepressiva
Høy dose: Antopsykotika