Herbs 3 Lists Flashcards Preview

Winter 2014 / Herbs 3 > Herbs 3 Lists > Flashcards

Flashcards in Herbs 3 Lists Deck (19):
0

Regulate Menses

dang gui (moves and invigorates blood)
xiang fu (moves qi)
ji xue teng (moves and invigorates blood)
Yi Mu Cao

1

Unblcok Menses

Ze Lan
Hong Hua
Chuan Niu Zi
Wang Bu Liu Xing

2

Invigorate The Channels

Hong Hua
Chuan Xiu Xi
Ji Xue Teng
Ru Xiang
Wang Bu Liu Xing

3

Warm The Channels
(cold bi)

Gan Jiang
Fu Zi

4

Cramps/Muscles Spasms
(nourish and address spasms)

Bai Shao
Gan Cao
Yi Tang

5

Strengthen Sinews and Bones

Huai Niu Xi
*supermarket herb

6

Premature Graying of Hair

He Shou Wu
Shu Di Huang
Sang Shen

7

Augments Essence

Huang Jing
Gou Qi Zi
Shu Di Huang
(Zhi) He Shou Wu
(E Jiao)

8

guides Qi to:

Huai Niu Xi - lower jiao
Jie Geng - Chest
Qiang Huo - Nape
ChuanXiong - head

9

Breaks Qi

E Zhu
Qing Pi
Zhi Shi

10

Breaks Blood

Hong Hua
San Leng

11

Stops bleeding & Cools the Blood

Da Ji
Ce Bai Ye
Bai Men Gao
Di Yu
Huai Mi

12

Jaundice

Yu Jin
Da Ji

13

Eyes

Gou Qi Zi

14

Calms the Fetus

Ai Ye

15

Special Prep

E Jiao - melt in before drinking
Mu Xiang - add last 15 min
Pu Huang - Bag
Hong Hua - bag, add last 15 min
Fu Zi - ?

16

Cholesterol

He Shou Wu
Dan Shen

17

Hypertension

Da Ji

18

Coronary Artery Disease

Tan Xiang