Herb 2 Lists Flashcards Preview

Winter 2014 / Herbs 3 > Herb 2 Lists > Flashcards

Flashcards in Herb 2 Lists Deck (10):
0

Sinus Herbs

Cang Er Zi
Xin Yi Hua
Bai Zhi

1

Moistens Intestines

Niu Bang Zi
Jue Ming Zi

2

Vents Rashes

Jeng Jie
Bo He
Niu Bang Zi
Chan Tui
Fu Ping
Ge Gen
Sheng Ma
Lu Gen

3

Throat

Jin Yin Hua
Ben Lan Gan
She Gan
Shan Dou Gen
Bo He
Niu Bang Zi
Chan Tui
Sang Ye

4

Summer Heat

Jin Yin Hua
He Ye
Lu Dou
Bo He

5

Generates Fluids

Ge Gen | Tian Hua Fen
Zhi Mu | Xi Gua
Lu Gen | Sheng Di Huang

6

Raise Yang

Ge Gen
Chai Hu
Sheng Ma

7

Headaches

Qiang Hua
Bai Zhi
Gao Ben
Chuang Xiong

8

Eyes

Pu Gong Ying
Ju Hua
Chan Tui
Sang Ye
Man Jing Zi
Mu Zei
Jue Ming Zi

9

Cancer

Bai Hua She She Cao
Shan Dou Gen