Tonify Blood (Laura's Summary) Flashcards Preview

Winter 2014 / Herbs 3 > Tonify Blood (Laura's Summary) > Flashcards

Flashcards in Tonify Blood (Laura's Summary) Deck (16):
0

Which Tonify Blood Herbs
nourish Blood AND Yin of LV & KD?

Shu Di Huang - more KD Yin
He Shou Wu - more LV yin

1

Which Tonify Blood Herbs
augments Essence?

Which Tonify Qi Herbs do this?

Shu Di Huang
(Zhi) He Shou Wu
Gou QI Zi
(E Jiao - kinda)

Huang Jing

2

Which Tonify Blood Herbs
treat Wind Rash?

(Zhi) He Shou Wu

3

Which Tonify Blood Herbs
tonifies AND invigorates the Blood?

Dang Gui

4

Which Tonify Blood Herbs
regulates menstruation & treats pain?

Dang Gui - warm and invigorate channels
Bai Shao - secures the yin and cools (LV)

5

Which Tonify Blood Herbs
moistens Intestines & unblocks the bowels?

Dang Gui
Sang Shen
Sheng He Shou Wu
(Zhi He Shou Wu too)

6

Which Tonify Blood Herbs
treat cough?

Dang Gui
E Jiao (esp w coughing of blood)

7

Which Tonify Blood Herbs
stops bleeding?

E Jiao (blood def w concurrent bleeding)

8

Which Tonify Blood Herbs
moisten the LU?

Gou Qi Zi
E Jiao (enriches LU Yin)

9

Which Tonify Blood Herbs
brightens the eyes?

Gou Qi Zi

10

Which Tonify Blood Herbs
nourishes HT/SP & calms spirit?

Long Yan Rou

11

Which Tonify Blood Herbs
treat malarial disorder?

Sheng He Shou Wu

12

Which Tonify Blood Herbs
treat Fire Toxicity?

Sheng He Shou Wu

13

Which Tonify Blood Herbs
curbs LV Yang?

Bai Shao

14

Which Tonify Blood Herbs
adjusts nutritive and protective levels?

Bai Shao
(Fx in formula Gui Zhi Tang: Gui Zhi = Wei, Bai Shao = Ying)

15

Which Tonify Blood Herbs
mildly tonifies KD Yang?

Gou Qi Zi
(very mild Fx)