Inleiding Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > Inleiding > Flashcards

Flashcards in Inleiding Deck (19):
1

Wat zijn normen?

Wat zijn maatstaven?

Wat zijn regels?

Normen = opvattingen hoe men zich behoort te gedragen (=vooraf); geschreven en ongeschreven

Maatstaven = bij afweging van goed en kwaad; toetsing achteraf

Regels = geformuleerde normen

2

Wat is het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel?

Alleen de wet in materiele zin kan aanwijzen welke regels strafrechtelijk mogen worden gehandhaafd.

Zie art 1 lid 1 Sr

3

Verhouding tussen formeel & materieel strafrecht?

Materiele strafrecht wijst aan in welke gevallen mag worden gestraft

Het formele strafrecht bepaalt op welke wijze mag worden vastgesteld, dat zulk een geval aanwezig is

&

Opsporing strafbare feiten

& tenuitvoerlegging van vonnissen

4

Wat is de hoofdfunctie van het strafprocesrecht?

Wat mag niet?

-Realisatie van het strafrecht:

-- de juiste persoon wordt getroffen door het strafrecht

-- zoeken naar waarheid

-- waarborg voor de burger dat hij niet ten onrechte zal worden veroordeeld

Niet mag:

- geen door het strafrecht gegeven dwangmiddelen worden toegepast, uitsluitend om bewijs te verkrijgen in een civiel proces; wel de uitkomsten van een strafproces gebruiken

- geen strafproces mag worden gevoerd , LOUTER om vast te stellen dat de (justitiele) overheid in een bepaalde zaak (in het bijzonder bij opsporingsonderzoek) juist heeft gehandeld.--> Misbruik van strafprocesrecht!

5

Wat zijn de nevenfuncties van strafprocesrecht?

- voorkomen eigenrichting
- bescherming burger tegen willekeurig optreden van de overheid

6

Wat zijn de 2 soorten regels binnen het strafprocesrecht?

- schept bevoegdheden voor de overheid om dwang uit te oefenen op burgers

- schept rechtswaarborgen voor de burgers

DUS

Geen schuldigverklaring zonder bewijs

7

Staat strafprocesrecht alleen in het WvSv?

Nee, ook in:

- Gw

- wet RO

- WvSr

- bijzondere wetten

- Politiewet

- Reclasseringsregeling 1995

- Verdragen als EVRM & IVBPR

8

Hoe worden bepalingen uit verdragen verwerkt in het NL rechtsysteem?

- via directe werking: bv EVRM & IVBPR

- via implementatiewetgeveing

9

Mag de rechter toetsen aan de Gw?

En aan verdragen?

de rechter mag de wet niet toetsen aan de Gw, wel aan verdragen

 

Eigenlijk toetst de rechter niet de wet maar de toepassing van die wet in concreto aan het verdrag

Toetsing leidt niet tot onverbindendverklaring van de wet, maar tot het in bepaalde gevallen buiten toepassing laten ervan

10

Volgens art 1 Sv kunnen strafprocesregeling in bijzondere wetten worden opgenomen, mits een wet in formele zin. Toch komen bepaling voor in AMvB's en Ministeriele Beschikkingen?

Nadere uitwerking in een dergelijke regeling door een lager orgaan wordt geoorloofd geacht door de wetgever in formele zin

-->

De GRONDSLAG moet te vinden zijn in een wet in formele zin

11

Welke 2 vormen van ongeschreven strafprocesrecht zijn er?

- jurisprudentie, denk bv aan het de-auditu arrest (1926)

- due process

12

Wat is due process of law en hoe heeft zich dat in NL ontwikkeld?

Due process of law = dat wordt gehandeld in overeenstemming met algemeen erkende beginselen van een behoorlijke procedure

In NL sinds 1963 toen de HR via art 79 RO niet alleen de mogelijkheid kreeg beslissingen van lagere rechters te toetsen aan de wet, maar ook aan het recht. Hierdoor werden veel onduidelijkheden en leemten agv het wetgevingsproces (politiek) ingevuld

13

Wat zijn de theoretische tegenstellingen in de strafwetenschap?

crime control vs due process

14

Wat is het voorbereidend onderzoek en wat het eindonderzoek?

Voorbereidend onderzoek is:

- opsporingsonderzoek

-gvo

Eindonderzoek:

- onderzoek ter terechtzitting

- beraadslaging nav de zitting

- uitspraak in eerste aanleg

15

Noem de daden van vervolging?

- dagvaarden van de verdachte 

- vorderen van voorlopige hechtenis

- vorderen GVO

16

Wat is een rechterlijk pardon?

Schuldigverklaring zonder strafoplegging, art 9a Sr

17

Lopen alle fasen van strafvordering na elkaar?

Nee

Rechtbank kantijdens onderzoek ter terechtzitting bv terugverwijzen naar de RC voor nadere opheldering (art 316 Sv) of resultaten vragen van nader opsporingsonderzoek (art 281 Sv) of na het onderzoek ter terechtzitting is nader onderzoek door de RC nog mogelijk (art 347 Sv)

Dit kan zelfs in de fase na het instellen EN het behandelen van hoger beroep

18

Waarom mag de ademanalyse wel bij ministeriele beschikking en de verplichting een (vermeend) te lange hond te laten meten niet bij APV worden geregeld?

Omdat de eerste wel een grondslag vindt in een wet in formele zin en het tweede niet. 
Bij het muilkorfarrest was dan ook niet de door de gemeente Bergen op Zoom gewenste bewijsmethode zelf, maar de manier waarop zij was voorgeschreven

19

omschrijf Muilkorfarrest?

Muilkorf HR: Art. 1 Sv: strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij wet voorzien. De wet in formele zin. In dit arrest was een APV van een gemeente die stelde dat het strafbaar was om honden die langer dan 65 cm lang waren zonder muilkorf te laten lopen. Bij constatering hiervan werd een boete van 1 gulden opgelegd. Dit was in strijd met art 1 Sv.

Gaat erom dat de APV niet mag eisen dat een 'verdachte' zichzelf gaat melden en strafbaar laten maken