L3 werkboek 1 : Beginselen van behoorlijke procesorde en strafprocesrechtelijke beginselen neergelegd in mensenrechtenverdragen Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L3 werkboek 1 : Beginselen van behoorlijke procesorde en strafprocesrechtelijke beginselen neergelegd in mensenrechtenverdragen > Flashcards

Flashcards in L3 werkboek 1 : Beginselen van behoorlijke procesorde en strafprocesrechtelijke beginselen neergelegd in mensenrechtenverdragen Deck (56)
Loading flashcards...
1

Wat zijn Algemene Beginselen van behoorlijke procesorde?

Dat zijn beginselen, naast de klassieke beginselen (L2) die in de jurispridentie opduiken en 'ongeschreven beginselen' zijn.

2

Welke verdragen hebben een steeds grotere invloed op de nederlandse strafrechtpleging?

- Mensenrechtenverdragen

- EVRM

- IVBPR

3

Noem de 4 beginselen van de rechtstaat die Scheltema onderkend?

- rechtszekerheidsbeginsel 

- gelijkheidsbeginsel

- democratiebeginsel

- beginsel van de dienende overheid

4

Werk het principe van de rechstsaat uit voor het rechtzekrheidsbeginsel?

- zie art 1 Sv: legaliteitseis

-- er moet een wettelijke grondslag zijn voor overheidsingrijpen in de sfeer van:

--- grondrechten

--- in de omschrijving & waarborging van de fundamentele rechten van de burger

--- de mogelijkheid de beslissing van een onafhankelijke rechter in te roepen

5

Werk het principe van rechtsstaat uit voor het beginsel van de diende overheid?

- het beginsel van strafrechtspleging wordt verwezenlijkt doordat burgers niet in hun grondrechten of fundamentele bestaansvoorwaarden worden gestoord door criminaliteit en criminaliteitsbestrijding

- doordat aan politie en justitie sosm verstrekkende bevoegdheden worden toegekend om daders van vermoedeklijke strafbare feiten op doeltreffende en doelmatige wijze op te sporen.

Zie bv art 8 EHRM: overheid moet het ene individu beschermen tegen inbreuken op de privacy door een ander individu

6

Wanneer wordt het strafproces accusatoir genoemd?

Als de verdachte beschouwd wordt als de drager van rechten.

In NL: vooronderzoek gematigd inquisatoir, het onderzoek te terechtzitting gematigd accusatoir

7

Heeft de verdachte in de NL situatie de mogelijkheid een vooronderzoek te voeren waarbij dwangmiddelen worden toegepast?

Nee

8

Waarom wordt in de memorie van toelichting het stelsel van het wetboek gekenmerkt als gematigd accusatoir en niet als accusatoir,cq inquisitoir?

9

Omschrijf het crime control model?

De nadruk ligt heel sterk op het belang van een zo efficient mogelijke criminaliteitsbestrijding. Politie en justitie beschikken over veel macht en de rechten van burgers zijn nauwelijks hindernissen bij opsporing, vervolging & berechting

10

Omschrijf het due process model?

Accent ligt sterk op de bescherming van het belang van de positie van de verdachte. Enig wantrouwen tegenover politie & justitie

11

Komt due process & crime control overeen met het onderscheid tussen de accusatoire en inquisitoire procesvorm?

Groetndeels wel

12

Wat is de betekenis van due process en crime control bij toepassing op de regeling van dwangmiddelen?

13

Herkent U in de kenmerken van de begrippenparen accusatoir vs inquisitoir en crime control vs due process elementen van de beginselen van de rechtstaat zoals deze in het voorafgaande zijn geschetst?

14

Wat zijn beginselen?

Beginselen hebben een dimensie van gewicht, hetgeen het mogelijk maakt het belang dat zij vertegenwoordigen af te wegen tegen andere belangen die in een andere richting wijzen

15

Is het beginsel van behoorlijk bestuur van toepassing op het OM?

ja, HR 22 december 1981:

Het blijft aan het OM om te bepalen of bepaalde activiteiten doelmatig zijn.zodra zij evenwel in strijd komen met het recht, waaronder uitdrukkelijk de beginselen van behoorlijk bestuur  begrepen zijn, zal de rechter zich moeten afvragen of het OM nog wel ontvankelijk is in de vervolging.

16

Noem de beginselen van behoorlijk bestuur op?

- beginsel van zuiverheid van oormerk

- Gelijkheidsbeginsel

- Vertrouwensbeginsel

- Fair Play

- Zorgvuldigheidsbeginsel

 

 

17

Wat is het beginsel van zuiverheid van oogmerk?

Er mag geen sprake zijn van misbruik van bevoegdheden (detournement de pouvoir)

- een OvJ mag geen strafrechtelijke bevoegdheden gebruiken wanneer hij geen strafproces wil beginnen, maar bv alleen wil bevorderen dat de aangerichte schade wordt vergoedt.

- een OvJ mag het onder zich houden van het rijbewijs niet nodeloos uitstellen

18

Is een beroep op het gelijkheidsbeginsel (art 1 Gw) vaak succesvol?

- Nee, 2 zaken zijn vrijwel nooit gelijk

- De enkele omstandigheid dat anderen die een vergelijkbaar delict hebben begaan niet vervolgd worden is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel; dit wordt anders wanneer niet allen de strafbare feiten maar ook de daders op essentiele punten gelijk waren

19

Wat is het vertrouwensbeginsel?

Beginsel van gerechtvaardigde verwachtingen, bv niet meer vervolgen na een toezegging daartoe

20

Wat is het beginsel van Fair play?

Heeft vooral betrekking op het respecteren van rechten van de verdediging. 

Overkoepelend van aard

Equality of Arms (tussen OM en verdediging)

21

Wat is het zorgvuldigheidsbeginsel?

De overheid mag niet kennelijk onredelijk of in willekeur beslissen

22

Hoe zit het met beginselen in de rechtszaal?

Beginselen van heoorlijke procesorde zijn daarop van toepassing (gaat over hantering van het strafprocesrecht)

Dit geldt ook voor beslissingen van het OM

Wordt ook beginsel van behoorlijke strafrechtspleging genoemd

23

Wat is te vinden in het EVRM & IVBPR?

Beginselen van verschillende orde:

- overkoepelend ' due process' beginselen

- verbijzonderingen ervan, soms heel concreet

- toegelaten inbreuken zijn omschreven, andere inbreuken zijn niet toegestaan

- bij gebruik van het woord recht wordt tevens bedoeld ongeschreven recht

24

Wat betekent de rechstreekse werking van EVRM & IVBPR?

- binden een ieder en zijn niet alleen tot de overheid gericht

25

Noem belangrijke rechten van EVRM & IVBPR?

- recht op leven --> hangt samen met afschaffing doodstraf

- vrijwaring tegen foltering en onmenselijke behandeling

- verbod op slavernij en dwangarbeid

- recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid

- recht op een eerlijk en openbaar proces binnen een redelijke termijn

- verbod van terugwerkende kracht van strafbepalingen

- recht op eerbiediging van prive- en gezinsleven, woning & briefwisseling

- vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst

- vrijheid van meningsuiting

vrijheid van vereniging en vergadering

- recht om te huwen en een gezin te stichten

26

Welke artikelen uit EVRM & IVBPR zijn van belang voor het strafprocesrecht?

Welek elementen zijn van belang?

-art 6 EVRM & art 14 IVBPR

- Fair trail beginsel ( eerlijke behandeling van zijn zaak)

- openbare behandeling van de zaak

- een in het openbaar gewezen uitspraak

- behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn ( overschrijding van de redelijke termijn door OM leidt niet tot niet-ontvankelijkheid doordat verjaringsregels verdachte bescherming bieden (HR)

- behandeling van een zaak door een onbevangen rechter (anders wraken)

- onverwijlde mededeling in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging

- voldoende tijd & faciliteiten voor de voorbereding van de verdediging, zelf of door een raadsman

- raadsman naar eigen keuze, of een toegevoegde raadsman (op de keuze van de raadsman behoeft de verdachte geen invloed te worden gegeven)

- ondervraging van getuigen op dezelfde voet als het OM

- kosteloze bijstand van een tolk

- onschuldpresumptie

27

Is er een scherpe scheiding tussen strafrecht en andere rechtsgebieden?

Wat is de tendens in West Europa?

Leidt de decriminalisering tot uitholling van de bescherming van het EVRM?

- Nee

- lichte feiten te decriminaliseren (en bestuursrechtelijk afhandelen)

- Nee, de term 'criminal charge' heeft een autonome betekenis, dus het maakt niet uit voor de werking van het EVRM of een overheid een vergrijp plaatst onder administratief recht of strafrecht

28

Hoe wordt vasrgesteld of er sprake is van een criminal charge?

- alleereerst moet worden vastgesteld of de nationale strafwet van toepassing is (hoewel niet doorslaggevend)

- hoe kwalificeren wetten van andere gedragsstaten een dergelijk feit

- aard van de feiten die aanleiding geven tot het optreden van de overheid

- gestrengheid van de sanctie

29

Mag je ogv het het vermoeden van onschuld beginsel iemand wel aanmerken als verdachte en dangmiddelen toepassen?

Ja, iemand nmag niet als veroordeelde worden behandeld, wel als verdachte

(Generale preventie is geen in art 67a Sv genoemde grond voor voorlopige hechtenis, maar kan wel bijoogmerk zijn; HR arrest Generale preventie 1954)

30

Bij art. 67a , lid 2 Sv, pasen op het eerste gezicht alle hier genoemde gewichtige redenen van maatschappelijke veiligheid in de typering die de HR in de eerste overweging geeft?