L24 : Het onderzoek ter terechtziiting Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L24 : Het onderzoek ter terechtziiting > Flashcards

Flashcards in L24 : Het onderzoek ter terechtziiting Deck (23)
Loading flashcards...
1

Wat is theoretisch het belangrijkste onderdeel van het onderzoek ter terechtzitting en wat is de realiteit?

Voorbereiding beslissing omtrent bewijs van het ten laste gelegdde en omtrent de straf

Meestal komt het niet tot een daadwerkelijk onderzoek, dit is vaak al gedaan in het osporingsonderzoek en zeker als de verdachte het niet betwist. dan veelal verificatie.

wel kijken of er geen fouten zijn gemaakt in het vooronderzoek

2

Is de rechter bij zijn oordeel aan objectieve criteria gebonden?

Beperkt

Hoe overvloedig het bewijs ook, als de rechter niet overtuigd is, dan geen veroordeling

Ook goed kijken naar het concrete geval

3

Functie openbare terechtzitting?

- fair trial

- maakt duidelijk dat de overheid regels handhaaft

- forum voor het slachtoffer (in een aantal gevallen)

4

Wat is de functie van het uitroepen van de zaak?

- OvJ kan de dagvaarding niet meer intrekken

- rechter moet een oordeel gaan geven 
(deelnemers kunnen een eenmaal begonnen strafproces niet zelf beeindigen)

5

Wat zijn de 2 uitzonderingen op een begin na uitroepen van de zaak?

- OvJ kan ervan afzien de zaak opnieuw aan te brengen bij een schorsing voor onbepaalde tijd (niet in de wet voorzien)

- de verachte kan nog een bezwaarschrift indienen tegen de dagvaarding of tegen de kennisgeving van verdere vervolging, tenzij de verdachte uitdrukkelijk toestemming geeft; anders uitstel voor bepaalde of  onbepaalde tijd

6

Wat zodra de zaak is uitgeroepen?

de rechter vergewist zich ervan of:

- verdachte is verschenen; zo niet dan beslist hij (gehoord de OvJ of er verstek verleend moet worden)

- of een wel verschenen raadsman, die daartoe de wens te kennen geeft, wel mag optreden

- als er een verdachte is, dan vast stellen identiteit (alleen bij twijfel is de rechter bevoegd tot onderzoek van de identiteitsdocumenten)

- cautie (direct hierna kan de verdachte voor de eerste keer excepties opwerpen)

- voordragen zaak door OvJ (vaak voorlezenof samenvatten tll)

7

Wat gebeurt er na het voordragen van de tll?

- rechter wil weten of de verdachte bekent

(indien ja, dan behoeft daar niet onnodig diep op worden ingegaan)

Bij verklaring verdachte verifieert de rechter dat adhv eerdere pv's

- daarna kunnen eventueel getuigen en deskundigen worden gehoord (verdachte heeft bij de dagvaarding al een overzicht gekregen van de getuigen en deskundigen die door de OvJ zijn opgeroepen)

- vaststellen identiteit getuigen

-Verdachte kan nu rechter vragen te bevelen dat getuigen, wier dagvaarding door de OvJ is verzuimd of geweigerd, alsnog zullen worden opgeroepen of gedagvaard)

- de rb kan ook een ambtshalve bevel doen uitgaan tav getuigen die door geen van beiden zijn verzocht

- overhandiging lijst in beslag genomen voorwerpen (gaat erom dat de rechter een besluit neemt  over of teruggave, of verbeurd verklaard/onttrokken aan het verkeer  of (doordat de herkomst onbekend is) geen beslissing genomen kan worden

8

Wat gebeurt er vaak met verklaringen van getuigen?

Wat is daarvoor de grondslag?

Getuigenverklaringen liggen vaak vast in pv's van opsporingsambtenaren en kunnen zodoende als bewijs worden gebruikt

- De auditu arrest (HR 1926)

9

Waarom laat de rchter getuigen naar de zitting komen?

- omdat hij zelf hun verklaringen wil verifieren of onduidelijkheden oplossen?

- volgens art 287 lid 2 moeten alle verschenen getuigen worden gehoord

Behalve:

- als rb met toestemming van verdachte en OvJ van het verhoor afziet

- indien de rb het onaannemelijk acht dat de getuige of deskundige binnen een aanvaardbare termijn alsnog ter zitting zal verschijnen

-- onvindbaar

-- verblijf buitenslands

-- ziekbed

- indien de gezondheid of wezlijn van de getuige door het afleggen van een verklaringter terechtzitting in gevaar wordt gebracht en voorkoming hiervan zwaarder weegt dan het belang om de getuige of deskundige te horen (HR & EHRM)

- indien de rb van oordeel is dat noch het OM in zijn vervolging noch de verdachte in zijn verdediging wordt geschaad omdat de verklaring niet ter zake doende is of al door de RC op een eerdere terechtzitting is gehoord en er geen aannemelijke gronden zijn om hem opnieuw te horen

10

Wat zegt het EHRM over getuigen en bewijs?

Hoofdregel voor eerlijk strafproces:

- verdachte moet daadwerkelijk in de gelegenheid worden gesteld om zichzelf op een openbare terechtzitting tegen de aanklacht te verdedigen

- aan een veroordeling alleen bewijsmateriaal ten grondslag mag worden gelegd dat daar 'under the watchful eye of the public' en ' with view to adversarial argument' is gepresenteerd

NIET:

- getuigen moeten in de zitting verklaring afleggen

- niet ter zitting afgelegde verklaringen mogen niet worden gebruikt

WEL:

- an adequate and proper opportunity to challenge and question iedere getuige die voor hem een belastende verklaring aflegt

-- ofwel bij de RC of ter zitting

-- ofwel eerder in het proces

11

Wat hoeft volgens het EHRM niet bij verklaringen van getuigen?

de rechten van de verdediging vergen niet dat een getuige, die een voor de verdachte belastende verklaring heeft afgelegd, ter terechtzitting en in aanwezigheid van de verdachte wordt gehoord.

Twee gevallen daarvoor:

- wanneer de verdachte, bijgestaan door een raadsman, niet omdat verhoor vraagt

- wanneer de verdachte in een eerder stadium van het proces de gelegenheid heeft gehad om de getuige te ondervragen of te doen ondervragen

12

Waarom vraagt de rechter naar personalia en bloed- en aanverwantschap?

Wat volgt daarna?

in verband met mogelijk verschoningrecht

Beediging dmv eed of belofte (of indien jonger dan 16 de aanmaning om de gehele waarheid te vertellen)

13

Wat is de volgorde van ondervraging?

Getuige:

- voorzitter

- andere rechters

- OvJ

- verdachte

 

Getuige a decharge:

- verdachte

- voorzitter

 

14

Waarom wordt als een verklaring door een getuige is afgelegd, steeds aan verdachte gevraagd of hij die verklaring betwist?

Van belang voor hoger beroep: bij niet betwisten (volgens pv van zitting) kan bij de zitting in hoger beroep worden volstaan met het voorlezen van de verklaring ter zitting

15

Hoe is het horen van getuigen, deskundigen en het verrichten van ander onderzoek buiten de zitting geregeld?

via art 316 Sv:

- door een Rc

- een van de zittingsrechters die dan als rc fungeert

16

Wat zijn onderdelen van het requisitoir?

- hoofdvragen van art 350 Sv en evt voorvragen art 348 Sv

Is zijns inziens:

- het ten laste gelegde bewezen

- het bewezeene een strafbaar feit

- de verdachte strafbaar, tevens aangeven welk strafbaar feit het ten laste gelegde volgens de wet oplevert (kwalificatie)

- indien aanleiding: kwesties 348 Sv

- eigenlijke vordering en legt deze schriftelijk aan de rechtbank over

- evt ontnemening wederrechtelijk verkregen voordeel

- evt instellen sfo

Rechter hoeft niet op het betoog van de OvJ in te gaan , maar bij een afwijkende beslissing moet wel motivering plaatsvinden (art 359 lid 2 Sv)

17

Wat na het requisitoir?

- woord aan de verdachte

- woord aan de raadsman voor pleidooi (meestal met behandeling van art 348 en 350 Sv)

-- verstandig om de pleitnotitie schriftelijk te doen, `eker bij ingewikkelde verweren

- aandacht voor strafssort en strafmaat

EVENTUEEL:

- Repliek

- Dupliek

Laatste woord (op straffe van nietigheid) altijd aan de verdachte

Hierna kan er aanleiding zijn voor nader onderzoek (art 311 Sv, daarna wederom repliek, dupliek en laatste woord)

18

Wat na het laatste woord?

- sluiting onderzoek ter terechtzitting

- enkelvoudige kamer: meestal aansluitend uitspraak

- meervoudige kamer: meestal na 14 dagen vonnis tenzij het de rechter evident is dat:

-- gehechte verdachte op vrije voeten moet worden gesteld omdat:

--- het niet tot een veroordeling komt

--- niet tot een vrijheidsbenemende sanctie komt

--- de vrijheidsbenemende sanctie korter is dan dat de verdachte reeds in voorarrest heeft gezeten.

 

Er is een mogelijkheid om het onderzoek te heropenen als het de rechter blijkt dat het onderzoek niet volledig is geweest (art 346 Sv)

19

Mag de verdachte, wanneer hij de orde verstoort, worden verwijderd uit de zittingszaal?

Ja, dit is mogelijk ogv art 273 lid 3 Sv mits hij tevoren door de vz is gewaarschuwd;

hij hoeft hierna door de rb niet te worden geinformeerd wat er is voorgevallen

20

ag iemand die als getuige ter zitting is gedagvaard zwijgen wanneer hem vragen worden gesteld betreffende het strafbare feit?

Nee,  de getuige heeft een spreekplicht (ongeoorloofd zwijgen is strafbaar feit), tenzij:

- hij zich op verschoningsrecht kan beroepen

- dit door de rb wordt gehonoreerd

 

21

Verdachte X moet terechtstaan wegens het opzettelijk vervoeren avn 3 kilo heroine. Door mevrouw A is bij de politie een belastende verklaring afgelegd, te weten dat zij A de heroine in de kofferbak van zijn auto heeft zien deponeren. De OvJ weigert haar ter zitting op te roepen. welke mogelijkheid heeft X om mevrouw A toch als getuige op de zitting te krijgen?

Wanneer het oproepen van mevrouw A als getuige ter zitting door de OvJ is geweigerd , kan de verdachte ter zitting het verzoek om mevrouw A te horen herhalen. OGV art 287 lid 3 Sv moet de rb haar vervolgens dagvaarding of oproeping gelasten. Zij mag dit slechts weigeren wanneer zij van oordeel is dat een of meer van de weigeringsgronden vn art 288 lid 1 Sv :

- niet binnen een aanvaardbare termijn aanwezig is

- moet vrezen voor gezondheid of welzijn

- niet valt aan te nemen dat de ovj in zijn vervolging of de verdachte in zijn verdediging wordt geschaad

aanwezig is.

22

Een verdachte staat terecht wegens handel in cocaine. een van de opsporingsambtenaren die het delict mede heeft opgespoord is als getuige gedagvaard. De verdachte vraagt aan de opsporingsambtenaar wie de informant van de opsporingsambtenaar is geweest. Is het voor de OvJ mogelijk het stellen van deze vraag te beletten?

De OvJ heeft zelf niet de mogelijkheid het stellen van de vraag te beletten.

Wel kan hij ogv art 293 Sv van de rechtbank vorderen om de getuige te beletten antwoord te geven. Wijst de rechtbank deze vordering af ( de afwijzing is een tussenvonnis), dan moet de getuige antwoorden

23

Nav De auditu arrest.

Is een verklaring van 'horen zeggen' in overeenstemming met de inart 342 gestelde voorwaarde dat het moet gaan om zaken die de getuige zelf heeft waargenomen?

Ja,

horen (een gehoorsindruk) is een zelfgedane waarneming.