L27 : Rechtsmiddelen; algemeen Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L27 : Rechtsmiddelen; algemeen > Flashcards

Flashcards in L27 : Rechtsmiddelen; algemeen Deck (71):
1

Wat is het rechtsmiddel dat kan worden aangewend tegen beschikkingen?

Bezwaarschrift

2

Wat zijn beschikkingen?

art 138 Sv:

beschikkingen zijn de niet op de terechtzitting gegeven rechterlijke beslissingen:

- raadkamer

- RC

3

Wat zijn (eind) uitspraken?

art 138 Sv:

op de terechtzitting gegeven beslissingen

4

Welke verschillen zijn er tussen een bezwaarschrift tegen een beschikking en hoger beroep tegen een beschikking voor zover het betreft de persoon die het rechtsmiddel kan hanteren en de rechtsgevolgen?

1)

- Hoger beroep: OM & verdachte

- Bezwaarschdift: uitsluitend verdachte

2)

- instellen hoger beroep betekent dat de genomen beschikking nog niet kan worden geexecuteerd, behoudens wettelijke uitzonderingen (art 73 Sv)

- Bezwaarschrift : indiening heeft geen schorsende werking

Uitzondering: bij dagvaarding: onderzoek ter terechtzitting kan niet beginnen als er nog een bezwaarschrift kan worden ingediend of ingediend is en er is nog geen beslissing op genomen.

5

In welke gevallen kan een verdachte een rechtsmiddel tegen een beschikking aanwenden?

een rechtsmiddel (bezwaarschrift, hoger beroep of cassatie) alleen als vermeld in Sv (art 445 sv)

maar ook in sommige bijzondere wetten als art 164 WVW & 30 WED

6

In welke gevallen kan het OM een rechtsmiddel aanwenden tegen een beschikking?

idem art 445 Sv

als het Om iets gevordert heeft

Maar ook in bijzondere wetten : bv art 30 WED

7

Welke beperkingen noemt art 446 Sv voor het OM?

1) tenzij bijzondere bepalingen het recht van hoger beroep van het OM regelen:

vb 

art 549 Sv (inzake rechterlijk bevelen mbt openbare orde)

2) tenzij de hoofdzaak niet voor hoger beroep vatbaar is:

-- geen hoger beroep mogelijk van een kantonvonnis indien voor een overtreding of overtredingen geen straf of maatregel is opgelegd, dan wel slechts een geldboete van (in totaal) € 50,-

Wat de hoofdzaak is, kan worden afgeleid uit de tll en het daarop gewezen vonnis.

3) In het geval van prorogatie

8

Waar staan de rechtsmiddelen in WvSv?

Boek III

9

Wat is een gewoon rechtsmiddel?

 

Een gewoon rechtsmiddel kan alleen gedurende een bepaalde termij tegen een vonnis worden ingesteld

Als deze termijn verstrijkt zonder dat een rechtsmiddel wordt ingesteld, gaat het vonnis in kracht van gewijsde en wordt het onherroepelijk. Hiertegen kan geen gewoon rechtsmiddel meer worden ingesteld.

In het algemeen kan een vonnis pas ten uitvoer worden gelegd als het onherroepelijk is.

10

Wat zijn buitengewone rechtsmiddelen?

Zij kunnen alleen maar worden aangewend tegen een onherroepelijk vonnis

11

Kenmerken hoger beroep?

- rechtsmiddel voor OvJ en verdachte

- tweede aanleg : geen compleet nieuwe behandeling van de zaak, maar een zogenaamd voortbouwend appel: alleen die punten komen aan de orde waar door het OM en de verdachte bezwaren zijn ingebracht

- Hoger beroep kantonzaken/ politierechter : Gerechtshof

12

Wanneer staat hoger beroep open?

Welk art is ook belangrijk over de beroepsprocedure?

- art 404 Sv

- art 415 Sv: vrijwel alle bepalingen betreffende de behandeling in eerste aanleg van toepassing in hoger beroep: onderzoek te terechtzitting; bewijs;beraadslaging;uitspraak

13

Wat gebeurt er in hoger beroep met de einduitspraak van de rechter in eerste aanleg?

- bevestigt de uitspraak van de lagere rechter

- vernietigt het lagere vonnis en geeft een nieuwe einduitspraak

- gedeeltelijke bevestiging en gedeeltelijke vernietiging (art 423 Sv)

14

Wat zijn situaties waarin hoger beroep niet kan worden ingesteld?

art 404 Sv:

- in geval van een misdrijf waarin de verdachte volledig wordt vrijgesproken --> OvJ kan wel in beroep gaan

- bij een overtreding: 

-- bij vrijspraak

-- wanneer de rechter in eerste aanleg geen straf of maatregel heeft opgelegd (art 9a Sr)

Dit laatste geldt zowel voor de verdachte als voor de OvJ

- - bij een geldboete < 50,-

geldt voor verdachte en OvJ

15

Moet iedere hoger beroepzaak behandeld worden?

Sinds 2007 niet meer: verlofstelsel:

voorzitter behandelt of het hoger beroep noodzakelijk is in het belang van een goede rechtsbedeling

Voor uitspraken betreffende overtredingen of misdrijven waarop niet meer dan 4 jaar is gesteld, waarbij een geldboete tot (teamen) € 500 is opgelegd, wordt het hoger beroep alleen ter zitting behandeld als de vz dit in het belang van een goede rechtsbedeling acht (art 410a Sv)

16

Wanneer is er in ieder geval sprake van een goede rechtsbedeling?

- bij een verstekvonnis vande rechtbank ( maar niet van de kantonrechter)

- als de dagvaarding op oproeping in eerste aanleg of de aanzegging voor nadere zitting aan de verdachte niet in persoon is gedaan of betekend en ook overigens niet blijkt dat de dag van de zitting aan de verdachte bekend was

- zaken waarin het onderliggend vonnis vermoedelijk niet in stand kan blijven

- zaken waar art 6 EVRM waarschijnlijk  geschonden is

17

Wat is een complicerende factor in verlofzaken?

Dat agv art 410a Sv voor die zaken kan worden volstaan met een verkort vonnis en bij de politierechter zelfs met een aantekening in het pv

18

Is het verlofstelsel onomstreden?

Nee, kritiek van:

- VN mensenrechtencomite

- EHRM

-- beslissing omtrent het verlof moet blijken dat de eseentialia van de zaak moeten zijn afgewogen (EHRM: Lalmahomed)

-- appellant moet minimaal in de gelegenheid zijn gesteld om in persoon te worden gehoord door een rechterlijk college in eerste aanleg

19

Wat zijn de specifieke taken van de HR?

- Hij is de hoogste rechter voor de uitleg van het recht

- hij controleert de lagere rechter op de naleving van vormvoorschriften

--> hij kijkt slechts of er een bepaalde grond is om het vonnis of arrest te vernietigen, te casseren.

20

Waar staan de cassatiegronden en welke zijn dit?

art 79 lid 1 RO:

- vormverzuim

- schending van het recht

21

Wanneer is er sprake van vormverzuim?

Als de lagere rechter 

- tijdens het onderzoek ter terechtzitting

- in zijn vonnis

een tot hem gericht vormvoorschrift niet heeft nageleefd (art 431 Sv)

22

Hoe controleert de HR de vormvoorschriften?

 

pv van de terechtzitting

23

Wat zijn de belangrijkste vormvoorschriften?

art 358 & 359 Sv

welke zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid

bv motivaties, tll, etc

24

Kan de HR ook vernietigen als er niet expliciet met nietigheid wordt gedreigd?

Ja,

tenzij de verdachte door die schending niet in zijn belangen is geschaad

25

Stel dat de OvJ een tll heeft opgesteld die innerlijk tegenstrijdig is. De OvJ wijzigt de tll niet, zodat de dagvaarding (inwendig) nietig is. De rechter heeft de innerlijke tegenstrijdigheid gek genoeg over het hoofd gezien en veroordeelt de verdachte. Neem aan dat enkel nog cassatie openstaat en de veroordeelde in cassatie gaat. Zal de HR casseren ogv vormverzuin (in dit geval, zie art 79 RO, omdat nietigheid voortvloeit uit de aard van de niet in acht genomen worm?

Op heteerste gezicht lijkt het : ja, want de dagvaarding is inwendig nietig. Toch is dit niet juist. De HR controleert niet de OvJ, maar de rechter. De HR kan niet wegens een fout van de OvJ het vonnis casseren. De vraag wordt dan: wat heeft de rechter hier verkeerd gedaan?

De rechter had de dagvaarding nietig moeten verklaren. En dat had zijn einduitspraak moeten zijn (art 349 Sv). De rechter heeft dus een verkeerde einduitspraak gegeven. Dat is wel fout, maar geen vormfout.

De Hr zal het vonnis wel casseren, niet wegens vormverzuim, maar wegens schending van het recht.

26

Wat is schedning van het recht?

- schending van de wet

- schending van de beginselen van een goede procesorde

27

Wat als niet wordt voldaan aan het tijdig inleveren van de schriftuur met de middelen van cassatie?

Dan wordt het OM of de verdediging niet ontvankelijk verklaard

28

Wat is ambtshalve casseren?

Kan alleen in strafzaken:

 de HR kan het vonnis van de feitenrechter ook vernietigen op een grond die niet in de cassatiemiddelen is aangevoerd

29

Wie is de tegenpartij van de verdachte?

Dezelfde AG bij het Hof

Zijn rol is uitgespeeld na het instellen van het cassatieberoep en de cassatiemiddelen heeft ingediend

30

Is de behandeling in cassatie mondeling of schriftelijk?

Voornamelijk schriftelij, maar voor de raadsman bestaat de mogelijkheid, om wanneer de schriftelijke toelichting niet volstaat, een mondelinge toelichting tijdens de terechtzitting van de HR te geven

31

Wat kan de HR doen in een uitspraak?

- verwerpen

- vernietigen

- recht doen ten principale ( De Hr doet dan de zaak zelf af, stelt haar eigen beslissing er voor in de plaats)

32

Kan de HR een zaak afdoen als er sprake is van vormverzuim?

Wat is terugwijzen?

Wat is verwijzen?

Nee,

dan moet het onderzoek ter terechtzitting opneuw gebeuren, nu met naleving van de vormvoorschriften. (en dit doet de HR niet)

--> HR stuurt de zaak naar een andere hogere rechter, die haar wel kan afdoen = terugwijzen

verwijzen = doorsturen naar een ander Gerechtshof

33

Gewone rechtsmiddelen:

- wat is de termijn voor instellen

- waar

- hoeveel rechtsmiddelen kunnen er open staan?

- 14 dagen

- bij de griffie van het gerecht dat de beslissing heeft gegeven

- nooit meer dan 1

34

Wanneer kan geen cassatie worden ingesteld?

Art 427 lid 2 Sv

- niet tegen arresten van hoven inzake overtredingen als:

-- art 9a Sr is toegepast

-- louter een geldboete tot max € 250,- is opgelegd

(maar wel weer als die overtreding in een provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening staat)

Art 404 lid 4 Sv:

- niet tegen vonnissen van de rechtbanken betreffende overtredingen

- als art 9a Sr is toegepast 

- een geldboete tot max € 50,- is toegepast

35

Wat gebeurt er wanneer de verdachte hoger beroep instelt en het OM cassatie?

Art 427 lid 4: hoger beroep gaat voor

Volgt in hoger beroep een:

- veroordeling,

- OVAR

- vrijspraak

Dan vervalt het cassatieberoep

Wordt de verdachte niet ontvankelijk verklaard in Hoger beroep, dan herleeft het cassatieberoep op het moment dat de beslissing in hoger beroep in kracht van gewijsde is gegaan.

36

Opnemen figuur L27 p.138

37

Doe casussen L27 p136 -138

38

A wordt vervolgd voor diefstal voor de politierechter in Assen. A verschijnt op de terechtzitting.

Een aantal mogelijke einduitspraken:

- de politierechter verklaar de dagvaarding (inwendig) nietig

- de politierechter spreekt A vrij

- De politierechter ontslaat A van rechtsvervolging

- de ploitierechter veroordeelt A tot een geldboete van € 135,-

Staat voor (een van beide) partijen een rechtsmiddel open? Zo ja , welk?

Zo ja, bij welke rechter komt de zaak dan terecht?

Diefstal is een misdrijf, dus de OvJ kan altijd appelleren

 

Voor A doet het er wel toe:

- er is geen hoger beroep mogelijk bij vrijspraak (art 404 lid 1 Sv)

Verder zijn de beroepsmogelijkheden van de verdachte dezelfde als die van de OvJ, dus A kan tegen de einduitspraken onder a,c &d in hoger beroep

Vonnis was behandeld door de politierechter = rechtbank, dus Hof

Het had geen verschil gemaakt of er wel of niet sprake was van verstek

39

Wat is het moment waarop rechtsmiddelen moeten worden aangewend?

Verdachte:

- algemeen: termijn begint te lopen op de dag van de uitspraak indien de dagvaarding om ter terechtzitting of de aanzegging of de oproeping om op de nadere terechtzitting te verschijnen, hem in persoon werd betekend

- of als hij op de nadere terechtzitting was verschenen

- of als moet worden aangenomen dat vanwege een andere omstandigheid de verdachte bekend was met de dag van de nadere terechtzitting

40

Situatie OM voor moment van aanwenden rechtsmiddelen?

- Bij voorwaardelijke veroordeling (art 14a Sr voor volwassen verdachte en 77x Sr voor jeugdige verdachte) op dezelfde terechtzitting een mededeling in persoon uitreiken

- belang is gelegen welke dag na de betekening van de juist genoemde mededeling de proeftijd van de voorwaardelijke veroordeling begint te lopen.

- Volgens art 408 Sv kan aan de verdachte die in hoger beroep gaat tegen een vonnis in eerste aanleg gewezen, meteen een oproeping voor de terechtzitting in hoger berooep worden betekend. Deze kan ook aan de gemachtigde worden uitgereikt. (weigert de gemachtigde, dan kan van de fictie worden uitgegaan dat het toch is uitgereikt, met een aantekening in de akte van uitreiking --> het is twijfelachtig of je ervan uit mag gaan datde verdachte de oproeping ontvangen heeft

41

Waar hoger beroep of cassatie?

- griffie van het gerecht waar de beslissing is genomen door het afleggen van een verklaring, of het zenden van een aangetekende brief

42

Wanneer indienen appelmemorie ?

Appelmemorie (art 410Sv):

- griffie dat het vonnis gewezen heeft (art410 Sv), binnen 14 dagen na het instellen van het beroep

- of bij hetwelk de beschikking is gegeven (art 447 Sv), tegelijk met het instellen van het beroep

43

Wanneer instellen cassatieschriftuur?

Zowel voor OM als voor verdachte indienen bij de HR:

- voor OM: binnen een maand nadat de in art 435 lid1 Sv bedoelde aanzegging aan het OM is verzonden

- voor verdachte: binnen 2 maanden nadat de in art 435 lid 1 Sv bedoelde aanzegging aan hem is betekend (art 437 lid 2 & art 447 lid 5 Sv)

44

Wat is prorogatie?

Berechting door een hogere rechter dan door de wet Ro aangewezen

Als prorogatie heeft plaatsgevonden verliest de verdachte een feitelijke instantie: het ten laste gelegde feit is dan immers al door een hogere rechter beoordeeld.

Het komt regelematig voor ddat de rechter in hoger beroep vaststelt dat de dagvaarding in eerste aanleg nietig had moeten worden verklaard. Krachtens art 422a Svkan de appelrechter niettemin de zaak zelf afdoen, mits met toestemming van het OM en van de verdachte. In dat geval verliest de verdachte een instantie.

Ander voorbeeld van prorogatie is art 423 lid 2 Sv: oordeel over een tll waar de rechter in eerste aanleg niet aan toekwam (dagvaarding nietig of zichzelf onbevoegd geacht). Dan kan worden terugverwezen naar een lagere rechter, of het Hof kan het afoen (met verlies van het hoger beroep)

45

Wat is een tussenvonnis?

Uitspraak die zijn gegeven in de loop van het onderzoek ter terechtzitting (dus geen einduitspraak)

Vbb:

- schorsing van het onderzoek ter terechtzitting

- toewijzing vordering tot wijziging tll

- afwijzing van verweer ex art 283 Sv

46

Wat geldt er tav hoger beroep tegen tussenvonnissen?

art 428 Sv:

Je moet wachten met hoger beroep of cassatie, tot de einduitspraak er is

Voordelen:

- rechter hoeft niet te wachten met zijn eindoordeel totdat op het beroep tegen het tussenvonnis is beslist

- wanneer de einduitspraak - ondanks ongunstige beslissing in het tussenvonnis- partijen toch bevredigt, behoeft de hogere rechter niet in de zaak te worden betrokken

47

Wat is het bezwaar tegen de praktijk om hoger beroep inzake tussenvonnissen pas mogelijk te maken na de einduitspraak?

- bij vernietiging tussenvonnis kan het nodig zijn de zaak terug te verwijzen naar de eerste rechter, bv omdat deze zijn oordeel heeft gebaseerd op een ten onrechte gewijzigde tll)

- bij hoger beroep tegen einduitspraak en tussenvonnissen behoort dat uitdrukkelijk in de akte van hoger berope aan te geven

48

Hoe is de HR de verdachte tegemoet gekomen inzake de problematiek van de tussenvonnissen?

- als een tussenvonnis doorwerkt in het eindvonnis wordt zij toch op juistheid getoetst, ook al werd er nietapart tegen op gekomen

- wanneer men (ter terechtzitting in hoger beroep, of in een appelmemorie) uitdrukkelijk over een tussenvonnis klaagt, wordt dit getoetst, ook al verzuimde men er uitdrukkelijk beroep tegen aan te tekenen

49

Wat is conversie en wat is daarin de praktijk?

Wanneer de rechter vaststelt dat de verdachte of diens raadsman een verkeerd rechtsmiddel heeft ingesteld, verstaat de rechter dit zo, dat de verdachte bedoeld heeft het juiste rechtsmiddel in te stellen dat volgens de wet openstaat en de stukken (laten) doorzenden naar de griffie van de rechter die van die zaak kennis behoort te nemen (alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gaat de HR accoord wanner dat nietgebeurt)

ook bv het sturen van een brief aan het OM door een veroordeelde waarin hij aangaf in beroep te willen gaan tegen de zware straf, moet worden behandeld als een volwaardig hb appel. Ook bij fouten van de raadsman

50

Wat zijn buitengewone rechtsmiddelen?

- Pas aan te wenden als het vonnis onherroepelijk is

- niet aan een termijn gebonden

51

Wat zijn volgens Boek III WvSv de buitengwone rechtsmiddelen?

- cassatie in het belang der wet

- herziening

Worden beide behandeld door de HR

52

Wat is de belangrijkste taak van de HR?

Uniforme rechtsuitleg voor heel NL

53

Waartegen kan de PG bij de HR cassatieberoep instellen?

Consequneties?

- tegen ieder onherroepelijk vonnis of arrest waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat,

- dus niet alleen tegen een vonnis of arrest in hoger beroep gewezen, maar ook tegen een vonnis in eerste aanleg. 

Als de HR het vonnis of arrest vernietigt in het belang der wet, verandert er niets voor partijen

54

Waar gaat het om bij herziening?

Doel van herziening is:

- achteraf gebleken rechterlijke dwalingen alsnog herstellen

- gaat dus juist om het geheel van de feiten in een concrete zaak

- herziening heeft uiteraard wel consequenties voor ' door partijen verkregen rechten'

- herziening kan alleen strekken ten voordele van de veroordeelde

55

Wat is de consequentie als het EHRM een klacht gegrond verklaart?

Dan is er sprake van een grond voor herziening

56

Kan een nl burger naar de internationale rechter?

Ja, NL heeft individueel klachtrecht erkend

- in principe geen samenloop, dus je moet kiezen uit een internatioanle instantie

hoewel:

Na EVRM nog wel IVBPR, maar na IVBPR geen EVRM

EVRM het sterkste door bovenstaande regeling en EVRM uitspraak is bindend en IVBPR niet

57

Wat is de procedure voor het indienen van een klacht bij het EHRM?

Art 34 EVRM:

- alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput

- dat de klacht wordt gedaan binnen 6 maanden na de definitieve nationale beslissing

-- Klacht direct indien bij EHRM, een comite van 3 rechters besluit of de zaak zich leent voor verdere behandeling en of afdoening door een Kamer, 7 rechters, of de Grote Kamer, 17 rechters, moet geschieden

58

Hoe is de procedure bij het EHRM?

- Hof beslist in besloten zitting bij meerderheid van stemmen of er sprake is van een verdragsschending

- Minderheidsstandounten worden vermeld in de uitspraak

- Uitspraak in het openbaar

- Beslissing van het Hof is bindend voor europese regeringen

- Wanneer er sprake is van een verdragsschending kan het Hof een schadevergoeding toekennen aan de klager

59

Toetst het Europees Hof wettelijke regels aan het verdrag?

- uitdrukkelijk niet

- toetst de toepassing van wettelijke regels aan het Verdrag

-- geen onverbindendheid van wettelijke regels wegens strijd met het Verdrag

- beroep op het verdrag zal de burger niet baten wanneer een wettelijke regel op zichzelf niet aan de eisen van het Verdrag voldoet, maar in concreto een zodanige toepassing is gegeven dat het verdrag niet is geschonden

vbb:

Zaak Cubber: iemand treedt als zittingsrechter op en heeft als Rc in dezelfde zaak onderzoek gedaan

Zaak Hausschildt: enekele omstandigheid dat de zittingsrechter ook al over de voortduring van het voorarrest van de verdachte had beslist = onvoldoende om strijd met het Verdrag aan te nemen

Consequentie bv in NL:

RC in kinderzaken mag als de verdachte ontkent, art 492 Sv ten spijt, niet optreden als zittingsrechter

60

IVBPR:

Een ieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld heeft het recht de schuldigverklaring en veroordeling opnieuw e doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstg de wet.

- Zijn er einduitspraken waartegen dit voorschrift geen recht op hoger beroep toekent?

Ja

- einduitspraken at 349 Sv (nietigheid dagvaarding, onbevoegdheid van de rechter, niet ontvankelijkheid Om en schorsing van de vervolging0

- vrijspraak

- Ovar

Dit is omdat er geen sprake is van conviction (schuldigverklaring). De vraag naar de strafbaarheid van de verdachte is immers in het geheel niet, respectievelijk ontkennend beantwoord.

61

Kan art 14 IVBPR voor de rechter worden ingeroepen? Heeft het rechtstreekse werking en de dient de NL rechter het toe te passen?

HR acht de steling dat door burgers geen rechten kunnen worden ontleend aan het IVBPR onjuist

- tav art 14 IVBPR lid 5 besliste de HR in 1980 dat het zich krachtens zijn aard niet leent voor rechtstreekse toepassing

= Betekent dat de verdachte als enige mogelijkheid het indienen van een klacht bij het Comité is nadat de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Dit om toch hoger beroep te krijgen ondaks dat de wet hem die niet verleent heeft

--> wetgever moet ervoor zorgen dat in strijd met art 14 zijnde bepalingen worden aangepast omdat de rechter in een concreet geval de met art 14 lid 5 strijdige bepaling niet kan toetsen aan het verdrag

62

In welke gevallen voldoet NL mogelijk niet aan het Verdrag?

- in eerstee aanleg vrijgesproken en pas in hoger beroep veroordeeld; daarna is immers alleen nog cassatieberoep mogelijk

- die waarin geen hoger beroep, doch alleen cassatieberoep openstaat

- prorogatie, waarna alleen cassatieberoep mogelijk is.

In deze situaties komen alleen rechts- en geen feitelijke vragen aan de orde.

In de literatuur is men het er in grote lijnen over eens dat het Verdrag is nageleefd indien alleen cassatie en niet ook hoger beroep is opengesteld.

63

X wordt door de eenvoudige appelkamer van het hof wegens het rijden onder invloed veroordeeld tot een geldboete van €450,-. Welk rechtsmiddel heeft X?

X is door de enkelvoudige appellenkamrer van het hof veroordeeld: dit is dus in hoger beroep (art 411 lid 2 Sv). Hoger beroep tegen hoger beroep ( de appellenkamer oordeelde zelf al in hoger beroep) is niet toegelaten. Cassatie is hier dus het rechtsmiddel.

64

X is door de rechtbank wegens doodslag (art 287 Sr) gepleegd op 13 oktober 2007 te Apeldoorn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. X gaat in hoger beroep, omdat hij de opgelegde straf van 10 jaar te hoog vindt. In hoger beroep blijkt dat X deze doodslag pleegde, nadat hij in een woning had ingebroken, te voorkomen dat de bewoner hem wegens diefstal met braak bij de politie zou aangeven. Mag de OvJ het ten laste gelegde verzwaren met strafverzwarende omstandigheden van art 288 Sr?

Ja, het betreft hier aanvulling van het ten laste gelegde en dat mag in hoger beroep

Art 415 Sv verklaart art 312 Svin hoger beroep van overeenkomstige toepassing

65

Welke uitzondering bestaat op de regel dat een rechter niet is gebonden aan de uitspraak van een andere rechter?

Art 440 lid 2 Sv: de rechter naar wie de zaak door de HR wordt teruggewezen, doet de zaak verder af ' met inachtneming van de uitspraak van de Raad'.

66

Wanneer is in hoger beroep behandeling door een enkelvoudige kamer van het hof toeglaten?

Als de zaak in eerste aanleg enkelvoudig werd afgedaan en het een eenvoudige zaak betreft waarbij ter zake van onder meer rijden onder invloed straf is opgelegd

67

Joris D is ten laste gelegd:

1) oplichting (art 326 Sr)

- Deifstal (art 310 Sr)

- Openbare dronkenschap (art 453 Sr)

Hij wordt gedagvaard voor de meervoudige kaer van de rechtbank. Joris verschijnt en wordt veroordeeld voor alle 3 de feiten. voor de openbare dronkenschap krijgt hij een geldboete van € 50 opgelegd.

Welk rechtsmiddel heeft hij?

Joris kan in hoger beroep ten aanzien van het gehele vonnis op grond van art 404 Sv

Art 410a lid 1 Sv is immers niet van toepassing

68

Is cassatie in het belang der wet mogelijk tegen een beschikking van een gerechtshof ogv art 12 Sv?

Ja, 

cassatie in het belang der wet is mogelijk tegen alle rechterlijke handelingen en beslissingen, mits in kracht van gewijsde gegeaan, dus ook tegen beschikkingen waartegen in het geheel geen (gewoon) rechtsmiddel opsenstond (zoals in dit geval)

69

Kan herziening ogv een novum worden gevraagd in geval van een veranderde rechtsopvatting?

Nee

een novum heeft alleen betrekking op een 'feitelijk' feit, dat destijds aan de rechters niet bekend was

70

Is herziening van een beschikking mogelijk?

Nee

art 457 Sv spreekt alleen over einduitspraken

71

Is het mogelijk om tegen de (beslissing tot) sluiting der deuren in beroep te komen?

Alleen indien daartoe wordt besloten ogv art 269 (belang getuige of buitenwettelijke sluitingsgrond) omdat alleen dan sprake is van een tussenvonnis. In alle andere gevallen worden de deuren niet gesloten ingevolge een oordeel, waarbij de rechter - al naar gelang de omstandigheden - de vrijheid heeft in de ene of andere zin te beslissen, maar ingevolge een constatering dat een wettelijk voorschrift (of, bij de raadkamerprocedure, een uit de wet afgeleid voorschrift) die sluiting gebood.

Tegen een tussenvonnis tot sluiting der deuren is enkel beroep mogelijk tegelijk met de einduitspraak.