L13 : Voorlopige hechtenis (2) Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L13 : Voorlopige hechtenis (2) > Flashcards

Flashcards in L13 : Voorlopige hechtenis (2) Deck (18)
Loading flashcards...
1

Op grond van welk(e) voorschrift(en) kan de verdachte vanuit een huis van bewaring voor nader onderzoek worden overgebracht naar een politiebureau?

In bepaalde gevallen kan een verdachte vanuit een Huis van Bewaring worden overgebracht voor nader onderzoek naar een politiebureau (het zg. lichten) :
•   Art. 15a van de Penitentiaire beginselenwet geeft de mogelijkheid om voorlopige hechtenis voor maximaal tien dagen op het politiebureau ten uitvoer te leggen.
•   Het lichten kan mogelijk zijn gemaakt in het bevel tot voorlopige hechtenis.
•   Een kort verblijf buiten het Huis van Bewaring in een politiebureau wordt niet gezien als
het ‘ondergaan van voorlopige hechtenis’.
•   Het lichten kan worden gezien als een ‘maatregel in het belang van het onderzoek’ (vgl. 62a Sv).
•   De verdachte kan voor het onderzoek een ander feit moeten worden gehoord 

2

Gelden nog bijzondere regels voor voorziening in rechtsbijstand van de verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt?

Bij het horen kan de verdachte zich laten bijstaan door een raadsman. De rechter is verplicht ambtshalve een raadsman toe te voegen (41 Sv); vaak is dit degene die als piketadvocaat tijdens de inverzekeringstelling is opgetreden. Verzuimt de rechter dit, dan staat dat een geldige behandeling ter terechtzitting in de weg, aldus de HR (1988). 

3

Wat is het uitgangspunt betrefende gevallen waarin rechtsmiddelenkunnen worden aangewend tegen beschikkingen?

Uitgangspunt is de regeling van 445 en 446 Sv betreffende gevallen waarin rechtsmiddelen kunnen worden aangewend tegen beschikkingen. Voor zover beslissingen over de voorlopige hechtenis niet bij het onderzoek ter terechtzitting worden gegeven zijn het beschikkingen (138 Sv) . 

4

Wat is de hoofdregel en wat zijn de specifieke regels voor een verdachte en voor het OM?

Hoofdregel: tegen een beschikking staat alleen een rechtsmiddel open als dat uitdrukkelijk wordt vermeld in WvSv (445 Sv).
•   Voor de verdachte zijn deze per afzonderlijks beschikking geregeld, zie bijv. 87 Sv.
•   Voor de rechtsmiddelen die de OvJ kan aanwenden staat een algemene regeling in 446. Het OM kan tegen alle beschikkingen van de rechtbank of de R-C een rechtsmiddel aanwenden als een vordering opgenomen in het WvSv niet is toegewezen.
Tegen beschikkingen van de R-C kan de OvJ in appel bij de rechtbank, en tegen beschikkingen van de raadkamer van de rechtbank bij de raadkamer van het Hof. 

5

Zijn er bijzondere regelingen over rechtsmiddelen tegen beschikkingen voor het OM?

Daarnaast zijn er in WvSv bijzondere regelingen over aanwending van een rechtsmiddel tegen een beschikking voor het OM, onder meer 87 Sv, 552d Sv 

6

Welk arrest is van belang ivm de beroepsmogelijkheden van de OvJ tegen beschkkingen?

HR 8 spetember 1992:

- onder een vordering is niet te begrijpen een tot de rechter ter terechtzitting of in de raadkamer gerichte 'vordering', daartoe strekkende dat de rechter op een verzoek van de verdachte een bepaalde beslissing zal nemen.

- er is GEEN sprake van een vordering als de OvJ tijdens de raadlamerbehandeling zijn als zijn mening te kennen geeft dat het verzoek van de verdachte moet worden afgewezen.

7

Is na opheffeing van de voorlopige hechtenis een nieuw bevel tot voorlopige hechtenis te allen tijde uitgesloten?

Ne bis in idem, dus: naar analogie van art 255 Sv wordt aangenomen dat bij het bestaan van nieuwe gegevens waarvan men tevoren niet wist, een nieuw bevel tot bewaring mogelijk is, waarbij het proportionaliteitsbeginsel met zich brengt dat de nieuwe bezwaren ook hernieuwde detentie rechtvaardigen

Daarnaast is denkbaar dat uit nieuwe feiten blijkt van gevaar van vlucht

8

Stel de voorlopig gehechte verdachte XY verzoekt om opheffing van de voorlopige hechtenis. de raadkamer beveelt de opheffing van het bevel. Staat voor de OvJ een rechtsmiddel open tegen deze beschikking?

Ja, omdat de wet deze mogelijkheid geeft, zie art 71 lid 3 Sv

9

Heeft de verdachte rechtsmiddelen tegen een bevel tot bewaring of een mogelijkheid beroep in cassatie in te stellen?

Nee,

De HR treedt immers niet in de beoordeling van feiten, de gronden van 67a Sv zijn puur feitelijk van aard. De Hoge Raad kan niet beoordelen of er vluchtgevaar was of vrees voor herhaling, dan wel of de preventieve vrijheidsbeneming noodzakelijk was voor het onthullen van de waarheid. De HR heeft alleen tot taak te beoordelen of aan de vormvereisten is voldaan.

10

Kan de verdachte iets anders doen om aan de bewaring te ontkomen?

De verdachte om opheffing van bewaring verzoeken.

11

Kan tegen een beschikking tot gevangenneming of gevangenhouding op de terechtzitting hoger beroep worden aangetekend?

Tegen beschikkingen tot gevangenneming of gevangenhouding gegeven op de terechtzitting daarentegen kan wel hoger beroep worden aangetekend, maar tegelijk met de einduitspraak. 

12

Is er beroep mogelijk tegen tussenvonnissen?

Tegen tussenvonnissen is niet afzonderlijk hoger beroep mogelijk, omdat het onderzoek ter terechtzitting ononderbroken zou moeten worden voortgezet. 

13

Hoe is het met schedevergoeding na voorarrest geregeld?

- De rechtspraak van de HR m.b.t. schadevergoeding voor onterechte hechtenis vindt achteraf plaats. Dit geldt ook op het terrein van schadevergoeding na voorarrest.
- De regeling betreffende schadevergoeding wegens voorarrest (89 Sv) is niet alleen van toepassing in geval van rechtmatige vrijheidsbeneming maar ook in geval van onrechtmatige vrijheidsbeneming.
Een slachtoffer van onrechtmatige voorlopige hechtenis heeft dus twee mogelijkheden: een civiele actie (6:162 BW) en de procedure ex 89 Sv.
- Uitgangspunt bij de procedure van 89 Sv is dat vertegenwoordiging bij de indiening niet is toegestaan. Dat verzuim kan echter worden gedekt door de verklaring van de vertegenwoordigde tijdens de  raadkamerbehandeling dat hij schadevergoeding wil hebben.

-O.g.v. een uitspraak van het EHRM (tegen Oostenrijk)is nu onduidelijk of bij de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding rekening mag worden gehouden met de mate waarin de verdenking door verdachtes eigen verwijtbaar handelen is opgewekt of in stand gehouden.Dit was ook praktijk in NL.

Na vrijspraak mag dit geen enkele rol meer spelen (EHRM)

14

Meent U dat in het licht van dit hoofdstuk de rechtsmiddelen voor de verdachte moeten worden uitgebreid?

Invoegen antwoord p 227

15

Mag voorlopige hechtenis op een politiebureau ten uitvoer worden gelegd als de rechter die het bevel heeft gegeven die plaats niet heeft aangewezen?

Voorlopige hechtenis mag ogv art 15a PBW, gedurende maximaal 10 dagen op het politiebureau ten uitvoer worden gelegd. Daarvoor is echter wel vereist dat de rechter die plaats aanwijst (art 78 lid 1 Sv)

Vaak gebeurt dit door standaardformuleringen als: ' dat de voorlopige hechtenis zal worden ondergaan in het Huis van Bewaring te X of elders in NL'. Ook kan de rechter, ambtshalve of op vordering van de OvJ, an wel op verzoek van verdachte, de plaats gaandeweg de tenuitvoerlegging wijzigen.

16

Is op het horen van verdachte het beginsel van equality of arms van toepassing? Heeft verzuim van toevoeging van een raadsman rechtsgevolgen?

- Ja, verdachte heeft recht op rechstbijstand (art 41 Sv)

- Schending van dat voorschrift leidt er, ingevolge een uitspraak van de HR, toe dat een geldige rechtshandeling ter terechtzitting niet mogelijk is.

17

Wat moet worden verstaan onder ' vordering' in art 446 Sv?

Het betreft door de wet uitdrukkelijk genoemde vorderingen

18

Wanneer kan op grond van art 89 Sv kan de gewezen verdachte de rechter om toekenning van schadevergoeding verzoeken

Zowel bij een rechtmatige als onrechtmatig bevolen voorlopige hechtenis