L6 werkboek 1: De opsporingsdiensten Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L6 werkboek 1: De opsporingsdiensten > Flashcards

Flashcards in L6 werkboek 1: De opsporingsdiensten Deck (24)
Loading flashcards...
1

Waaruit bestaat de nationale politie?

- 10 regionale eenheden

- 1 landelijke eenheid

2

Zijn bijzondere opsoringsdiensten gelijk aan bijzondere ambtenaren van politie?

Nee

art 3 lid 2 en art 43 Pw 1993; zijn vaak politiemabtenaren met bijzondetaken zoals verchnvan strecjk en disciplinair onderzoek binnen het politieappar zelf.

Bijzondere opsoringsdienst is bv de FIOD-ECD

3

Noem de 2 taken van de politie?

- daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde (strafrechtelijke taak)

- hulpverlening

4

Is er een verschil tussen gezag en beheer over de politie?

ja

Gezag= zeggenschap over optreden

-Beheer = zorg voor instandhouding en geschiktheid van de politie

5

Wat is gezagsdualisme?

Er is bij de politie geen eenhoofdig gezag.

- OvJ(strafrechtelijke handhaving rechtsorde), of

- Burgemeester (openbare orde)

 

Toekenning van gezag aan die ambtsdrager die een overwegend belang heeft

6

Heeft het driehoeksoverleg beslissingsbevoegdheid?

Nee, het heeft niet de status van orgaan, dus beslissingen blijven gebaseerd op de eigen bevoegdheid

7

Wat is bestuurlijke ophouding?

Art 176a Gemeentewet: bevoegheid van de burgemeester om:

- ivm overtreding noodverordening

- preventief fouilleren in een bepaald veiligheidsrisicogebied

--> binnen dit gebeid heeft de OvJ beveogdheid om vervoermiddelen en bagage te onderzoeken op wapens en preventief te fouilleren

8

Wat wordt verstaan onder strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde?

- opsporing strafbare feiten

- opsporing van bepaalde toekomstige feiten

- tenuitvoerlegging van beslissingen van rechter of OM in strafzaken

en volgens sommigen:

- hulp aan slechtoffers van strafbare feiten

- surveillance

9

Welke wetten zijn voor de politie ihkv opsporing het meest van belang?

- Sv

- WVW

-Opiumwet

- Wet wapens en munitie

10

Wat zijn de taken van de politie voor jusititie naast opsporing?

- tenuitvoerlegging rechterlijke beslissingen of beslissingen van het OM

-- betekening dagvaardingen

-- verstekmededelingen

-- uitvoering arrestatiebevelen

11

Wat is problematisch bij ordenend optreden van de politie?

Het ontbreken van een goede wettelijke basis voor inbreuken op grondrechten van burgers. Kan wel beperkt, maar niet verregaand (HR Zwolsman)

Problematisch zijn:

- beetpakken en naar huis geleiden (Zeijense nachtbraker)

- vastgrijpen en buiten de woning brengen

- in beslag nemen van een voorwerp

- belemmeren handelen politie

12

Art 2 Pol wet is onvoldoende basis voor het geven van een wettelijk bevel?

Ja

Gemeenten lossen dit op door het in de APV op te nemen

13

Beschrijf de hulpverleningstaak van de politie?

Wettelijke basis onduidelijk

Kan onder burgemeester (bescherming van mens, dier en goed)of OvJ ( op de hoogte houden slachtoffers misdrijven)vallen

14

Omschrijf het verschil tussen opsporingsbevoegdheden en toezichthoudende bevoegdheden?

Lijken veel op elkaar: verschil is dat toezichthoudende bevoegdheden ook kunnen worden gehanteerd als er geen sprake is van verdenking.

Toezichthoudende bevoegdheden:

- zijn vaak vormvrij

- hoeft geen pv te worden opgemaakt  

- geen achteraf beoordeling door een hogere autoriteit.

15

Beschrijf:

- preventief optreden

- repressief optreden

- pro-actief optreden

- reactief optreden

 

- preventief: ter voorkoming van misdrijven

- respressief: ter bestraffing van daders

On afhankelijk daarvan zijn:

- pro-actief: voordt de politie van een strafbaar fiet kennis draagt

- reactief: nadat een strafbaar feit bekend is geworden

16

Wat is strafbaarheid naar voren verleggen?

Het strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen:

-art 10 Opiumwet, art 46 Sr

- APV's met bepalingen als het bij zich hebben van inbrekersgereedschap, valse sleutels, lopers, etc

HR (1977) hier accoord mee ivm belang openbare orde

= eenvoudiger bewijsbaar

17

Welke soorten opsporingsambtenaren zijn er?

- Algemene; art 141 Sv

- Bijzondere: art 142 Sv (beperkte bevoegdheden)

 

Volgens art 127 Sv kan opsporingsbevoegdheid aan personen met opsporing van het strafbare feit worden gegeven, dus niet alleen aan ambtenaren

18

Is de opsporingsbeveogdheid van art 141 & 142 Sv een beveogdheid?

Eigenlijk een taak, iedereen kan opsporen maar alleen opsoringsambtenaren kunnen eventueel bijzondere bevoegdheden gebruiken

19

Verschil algemene en bijzondere opsporingsambtenaren mbt art 344 Sv?

art 344: bijzondere bewijskracht aan een algemene opsoringsambtenaar; beperkt: alleen voor waar hij is belast: bij een bijzondere opsporingsambtenaar

20

Noem de opsporingsdiensten met algemen opsporingsbevoegdheid?

Wat is de rol van de OvJ bij deze diensten?

- reguliere politie

- FIOD-ECD

- AID-DO

- VROM-IOD

- SIOD

Rol OvJ is dezelfde als bij de reguliere politie

21

Welke mogelijkheden van bijstandverlening zijn er?

Politiebijstand:

- Openbare orde: burgemeester --> korpsbeheerder --> CDK

- Opsporing strafbare feiten of tenuitvoerlegging rechterlijke beslissingen (beslissing Col PG na overleg met koprsbeheerder(s) en CDK

EN:

- Marechaussee voor bijzondere gevallen

- Militaire bijstand :

-- bestrijding gijzeling en andere terreuracties

Degene die bijstand verlenen komen onder het gezag van de burgemeester of de OvJ die bijstand verzocht

22

Mag een ambtenaar van de belastingdienst (Niet FIOD -ECD), die heeft geconstateerd dat een transportonderneming op diverse manieren de belasting heeft ontdoken en terzake daarvan pv opmaakt, daarin tevens vermelden dat hem (toevallig) uit de administratie is gebleken dat de chauffeurs van de betreffende onderneming ook regelmatig de rijtijden wet overtreden?

ja

23

Waarom is belangrijk dat bepaalde ambtenaren zijn aangewezen als opsporingsambtenaren?

- bevoegdheden zijn gebonden aan het zijn van opsporingsambtenaar

- omdat aan hun schriftelijke relazen grotere bewijskracht toekomt dan aan gewone burgers

24

Is het met art 1 Sv in overeenstemming , wanneer de lagere wetgever, bv een gemeente, bij verordening aan ambtenaren opsporingsbevoegdheid toekent?

- moet geschieden krachtens wet in formele zin

Hier ontstaat echter geen probleem omdat moet worden aangenomen dat art 142 Sv in de daar beoelde gevallen toekenning van opsoringsbevoegdheid aan de lagere wetgever delegeert; deze handelt dus krachtens een wet in formele zin. 

Maar: er kan dan alleen sprake zijn van beperkte opsporingsbevoegdheid