L23 : De dagvaarding Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L23 : De dagvaarding > Flashcards

Flashcards in L23 : De dagvaarding Deck (40):
1

Wat is de enige manier om een rechtsgeding een aanvang te laten nemen?

Wat is een rechtsgeding?

- Is rechtsgeding gelijk aan terechtzitting?

- Onderzoek ter terechtziiting?

- Een dagvaarding (art 258 Sv)

- De gehele procesgang van dagvaaridng t/m einduitspraak

- terechtzitting is onderdeel rechtsgeding en is de openbare behandeling van de zaak

- deel van de terechtzitting

2

Wie kan dagvaarden?

OM, zelfstandig en exclusief

- Niet absoluut: denk aan art 12 Sv

OM kiest welk feit ten laste wordt gelegd (kan daarna niet meer ingrijpend gewijzigd worden) --> rechter is hieraan gebonden (beslissen op de tll)

3

Wat zijn de functies van de dagvaarding?

 het aanduiden van de persoon die moet terechtstaan (naw)

- diens oproeping ter terechtzitting (dag en plaats)

- de formulering van het ten laste gelegde verwijt (tll)

- informeren opgeroepen persoon over de hem toekomende rechten

4

Hoe eist de wet dat een dagvaarding de verdachte bereikt?

Betekenen =uitreiken door de post

- hoeft niet persoonlijk te worden overhandigd 

-- moet wel een verdachte zijn die in Nl als ingezetene is ingeschreven of GBA adres heeft

-- mag aan derden die zich bereid verklaren stuk onverwijld aan geaddreseerde te doen toekomen

-- niemand thuis: dan schriftelijk bericht waardagvaarding door geaddresseerde of schriftelijk gemachtigde kan worden opgehaald

-- als geen uitreiking heeft kunnen plaatsvindendan wordt de dagvaarding aan de griffier van de rechtbank uitgereikt

- betekening in persoon moet bij verdachte in voorarrest

5

Welke 3 gevallen zijn er wanneer er ook nog een afschrift moet naar een ander adres dan het GBA adres?

- als verdachte bij zijn eerste verhoor in de strafzaak een ander adres heeft opgegeven in NL

- als verdachte aan het begin van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg een ander adres in Nl heeft opgegeven

- als door of namens de verdachte bij het instellen van een gewoon rechtsmiddel een ander adres in NL is opgegeven

Dit alles kan acherwege blijven als de verdachte aangeedt het andere adres niet te willen gebruiken of als de dagvaarding inmiddels is uitgereikt aan de verdachte in persoon of een schriftelijk gemachtigde

6

 Wat als ter terechtzitting blijkt dat niet (tijdig) aan art 588 a is voldaan?

- zitting wordt geschorst

- tenzij blijkt dat de verdachte wist van de zitting

- of dat hij kennelijk niet op de zitting wil komen

7

Hoe controleert de rechter een correcte betekening?

akte van uitreiking

Bij twijfels kan hij de dagvaarding nietig verklaren

- anders in strijd met art 6 EVRM fair trial beginsel --> berooft verdachte van toekomende verdedigingsrechten

 

8

Wat als de verdachte ondanks onjuiste betekening verschijnt?

Wat als er sprake is van onjuiste betekening en een verschijnende verdachte of te late betekening?

dan is de nietigheid gedekt

 

Bij wijzen verdachte hierop en aangeven te weinig tijd te hebben gehad voor de verdediging, schorst de rechter de behandeling

Bij betekening op te korte termijn en niet verschenen verdachte moet de rechter schorsen

9

Wat dient de tll te bevatten?

Art 261 Sv:

- opgave van het feit

- vermelding van de tijd

- vermelding van de plaats

- vermelding van de omstandigheden

10

Wat is belangrijk aan het feit in de tll?

Wetgever heeft gekozen voor feit en niet strafbaar feit:

OvJ moet niet alleen de bestanddelen opnemen van het delict maar moet weergeven wat er feitelijk is gebeurd.

Het is vervolgens aan de rechter om vast te stellen of dit feit ook strafbaar is

11

Waarom is vermedling tijd en plaats in de tll belangrijk?

- identificatie van het ten laste gelgde feit (met name als verdachte meer vergelijkbare feiten heeft begaan)

- om te bewijzen dat het een overtredeing/misdrijf was volgens een geldende wet

- regels bij verandering wetgeveing

- of de verdachte ten teide van het begaan meerderjarig was

- of de verdachte als eens eerder voor hetzelfde feit veroordeeld is

- of het recht tot strafvordering nog bestaat

12

Wat is een voldoende omschrijving van het tijdstip, waarop een delict werd gepleegd:
 

- bij strafbare feiten waar de tijd een delictsbestanddeel is

- de overige strafbare feiten

- Heel precies, denk bv aan diefstal ' gedurende de voor de nacht bestemde uren' --> daar kan een afwijkende tijd wel of geen strafverzwaring betekenen

- bij overige strafbare feiten kan het ruimer zijn

13

Wat betekent omstreeks?

Een eenheid voor en een eenheid na de aanduiding

14

Wat wordt verstaan onder feit in art 261 Sv?

Wat wordt verstaan onder omstandigheden in art 261 Sv?

 

Feit = feitelijke weergave van de bestanddelen van het beoogde delict

Omstandigheden = datgene wat niet bepalend is voor het begaan van het feit (meestal het gronddelict), maar het wel nader concretiseert: 

- strafverzwarende, of

priviligierende omstandigheden

 

15

Wat is het gevolg van niet vermelden van de omstandigheden?

- geen nietigheid van de dagvaarding

- er kan niet veroordeeld worden terzake van een gekwalificeerde delictsvorm, maar slechts op het gronddelict

of

- er moet worden ontslagen van rechtsvervolging omdat de gepriviligeerde delictsvorm ten onrechte niet ten laste is gelegd

16

Wat zijn de mogelijkheden mbt wijziging van de tll?

art 312 Sv: 

bij gekwalificeerde vorm kan de OvJ de strafverzwarende vorm alsnog aan de tll toe te voegen

- mag ook zelfs nog in hoger beroep worden toegevoegd

- nagenoeg vormvrij

Is handig bij bv overlijden uitbrengen dagvaarding bij overlijden door mishandeling

17

Hoe kan de OvJ fouten en verzuimen herstellen ?

Wat mag niet?

Art 313 Sv:

- aanvulling: bv indien verzuimd is tijd en/of plaats van het delict te vermelden; of wanneer in de tll ten onrechte een bestanddeel niet is opgenomen)

Agv Wet vormverzuimen:

-- wijziging in de tll kan na het requisitoir

-- in hoger beroep

 

Er mag niet zodanig gewijzigd worden dat een ander feit ten laste wordt gelegd

18

Worden alle wijzigingen toegelaten?

De recheter bepaalt of de wijziging toelaatbaar is

19

Wat is de termijn van de dagvaarding?

Meervoudige kamer: tenminste 10 (vrije) dagen

Politierchter : ten minste 3 (vrije) dagen

Uitgezonderd: art 375 Sv

 

20

Kan de termijn met toestemming worden verkort?

Ja door een in de akte van uitreiking op te nemen en door hem te ondertekenen verklaring

Indien:

- dagvaarding in persoon betekend door een dienaar van het OM of door een andere ambtenaar

21

Kan de verdachte vragen om meer tijd voor de voorbereiding verdediging?

Ja

- uitdrukkelijk in hte belang van zijn verdediging

Rb moet dan voor bepaalde tijd schorsen behalve  wanneer de aangevoerde gronden de verdachte op geen enkele wijze in zijn verdediging raken. Rechtbank moet motiveren.

22

gelden de regels voor eerste aanleg gelijkelijk in hoger beroep?

Ja

23

Kan de OvJ de dagvaarding weer intrekken?

Ja

zolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen

Kan bv gebeuren bij:

- gewijzigde omstandigheden

- een nieuw reclasseringsrapport

- bij nader inzien voorkeur voor sepot

- verdachte heeft gevraagd te transigeren

- ingrijpende verandering van de tll

Na intrekking herleven alle rechten welke de OvJ had voor het uitbrengen

24

Noem de soorten tll?

- Summiere tll

- Enkelvoudige tll

- meervoudige of samengestelde tll

- alternatieve tll

- cumulatieve tll

- subsidiaire tll

25

Wat is een enkelvoudige tll?

een tll die 1 enkel delict behelst

26

Wanneer is de rechter verplicht tot een keuze in de tll?

- wanneer de keuze van invloed is op de formele strafpositie ( strafmaximum, strafsoort)

- wanneer de keuze van invloed is op de kwalificatie

- wanneer de steller van de tll, doordat hij de uiterlijke verschijningsvormen van een subsidiaire tll koos, onmiskenbaar die keuze heeft gewenst

27

Wat is een alternatieve tll?

rechter is geheel vrij in zijn keuze (hoeft niet van het eerste naar het tweede te gaan)

28

Wat is een cumulatieve tll?

tll waarin tegelijkertijd additioneel meerdere delicten zijn geformuleerd

29

Wat is een subsidiaire tll?

Wanneer de OvJ voor het geval dat de rechter niet komt tot een bewzenverklaring van het door hem beoogde strafbare feit een ander strafbaar feit formuleert, dat dan voor bewezenverklaring in aanmerking zou komen

30

Wat als de rechtbank bij een subsidiaire tll bevoegd is kennis te nemen van het primair ten laste gelegde en de kantonrechter van het subsidiaire?

de rechter die beveogd is tot het primair ten laste gelegde feit; 

ook wanneer niet tot eenv eroordeling van het primaire feit gekomen kan worden, blijft de rechtbank bevoegd

(andersom geldt dit niet)

31

Kan een verdachte voorkomen dat er een rechtzitting komt?

Ja

Raadkamer kan de gegrondheid van de vervolging onderzoeken

Verdachte moet daartoe :

- binnen 8 dagen na betekening van verdere vervolging

- of van de dagvaarding

een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen

32

Wat als er nog niet op het gehele bezwaarschrift is beslist door de raadkamer bij aanvang van het onderzoek ter terechtzitting?

wat als de termijn , gedurende welke de verdachte een bezwaarschrift kan indienen nog niet is verstreken?

Beide gevallen moet de rechtbank de aanvang van de terechtzitting voor bepaalde of onbepaalde tijd uitstellen

33

Waar is de behandeling van een bezwaarschrift geregeld?

art 250 Sv:

- verdachte moet worden gehoord, althans opgeroepen

- rechtbank kan een onderzoek doen instellen door de RC (wordt uitgevoerd als een GVO maar die bepalingen zijn niet van toepassing)

34

Wat kan de rechtbank met het bezwaarschrift doen?

- schorsing van de vervolging ex art 14 ev Sv

- onbevoegdverklaring (belet de vervolging van de verdachte voor de bevoegde rechter niet)

-  buitenvervolgingstelling:

-- wanneer de OvJ niet ontvankelijk is

-- het feit waarop de kennisgeving van verdere vervolging of de dagvaarding betrekking heeft niet strafbaar is

- verdachte zelf niet strafbaar is

- wanneer er onvoldoende aanwijzingen zijn van schuld

- niet ontvankelijk verklaren van de verdachte (bv te laat indienen)

ongegrondverklaren van het bezwaarschrift

 

Altijd alles met redenen omkleden

35

Kan de rechtbank aanvullingen doen in de tll?

Ja

bij niet ontvankelijk zijn van de verdachte

bij ongegrondverklaring van het bezwaarschrift

OvJ hoeft niet te volgen:

- kan de dagvaarding intrekken en vervangen door een andere

- procedure art 313 Sv volgen

36

Onderzoekt de raadkamer in de bezwaarschriftprocedure vol?

Nee : summier

Gaat erom men vindt dat het hoogst onaannemelijk is dat een latere strafrechter gaat veroordelen(geheel of gedeeltelijk) obv het ten laste gelegde feit

Soms wel wat diepgravender: HR vindt dit ok

37

Is er hoger berep mogelijk tegen de beschikking van de rechtbank op het bezwaarschrift?

Verdachte: nee

OvJ: hoger beroep mogelijk tegen onbevoegdverklaring en buitenvervolgingstelling

38

Is er cassatie mogelijk na hoger beroep in de bezwaarschriftenprocedure?

Ja:

- OM binnen 14 dagen na dagtekening

- verdachte : binnen 14 dagen na betekening

39

Wat gebeurt er als de beschikking waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart of de verdachte tav de gehele tll buiten vervolging is gesteld onherroepelijk is geworden?

Wat als er sprake is van gedeeltelijk?

Geheel: de uitgebrachte dagvaarding vervalt van rechtswege

- gedeeltelijk: 

-- moet met de beschikking in overeenstemming worden gebracht

Indien niet:

- OM wordt in zoverre in de vervolging niet ontvankelijk verklaard

-- herstel langs art 313 Sv

40

Doe zelftoets p 57 t/m 60 werkboek 2