Kaplan 4 Flashcards Preview

OB/GYN > Kaplan 4 > Flashcards

Flashcards in Kaplan 4 Deck (61):
1

Cervikal cerclage:
- Når settes den?
- Når fjernes den?

Settes i uke 13-16 uker

Fjernes i uke 36-37

2

Hvilke tre elementer er høyere enn forventet ved tvillingsvangerskap

Fundushøyde

AFP

hCG

3

Største risikofaktor for multippel gestasjon?

Ovulasjonsinduksjon (clomifen)

4

Hvilke tvillinger er ALLTID samme kjønn?

Monozygotisk

5

Gjennomsnittlig GA ved fødsel
- Et foster
- Tvillinger
- Trillinger

Ett foster: 40 uker

Tvillinger: 36 uker

Trillinger: 32 uker

6

Hva betyr:
- Zygosity
- Chorionicity
- Amniocity

Zygosity = hvor mange egg?

Chorionicity = hvor mange placentaer?

Amniocity = hvor mange amniotic sacs

7

MoDi-tvillinger med TTTS: hvilken tvilling har som regel best utfall?

Donor (den minste)

8

TTTS hos MoDi-tvillinger: årsak

AV, AA eller VA-anastomose

9

Isoimmunisering: definisjon

En kvinne som produserer antistoffer mot Ag på fremmede RBC (som regel føtale RBC)

10

Hvilken test brukes for å vurdere om en kvinne er isoimmunisert (altså, om hun har anti-RhD antistoffer)

Indirekte Coombs test (atypisk antistofftest, AAT)

11

Isoimmunisering: hvilke 5 ting må være tilstede for at et foster er i fare for hemolytisk anemi?

1) Moren må være Rh negativ

2) Faren må være Rh positiv

3) Det må være anti-Rh Ab i mors blod

4) Anti-Rh antistoffene må være assosiert med hemolytic disease of the newborn

5) Anti-Rh antistoffene må ha titer > 1:8

12

Mistanke om hemolyse/anemi i fosteret: hvordan kan du vurdere det?

Amniocentese (se etter bilirubin i fostervæsken)

PUBS for føtal Hct

MCA doppler

13

Behandlingsalternativer for føtal anemi

Intrauterin transfusjon

Forløsning (etter uke 34)

14

Når gis anti-Rh D (RhoGAM) Rutinemessig

28 uker til Rh- mødre

+ Etter fødsel (hvis fosteret er Rh+)

15

Hva er meningen med tokolytika?

Forsinke fødsel i 48 timer (aka nok tid til å gi betametason)

16

Preterm labor: diagnostiske kriterier

20-35 uker GA

3 kontraksjoner på 30 minutter

Endringer i cervix

17

Risikofaktorer for preterm fødsel

Multippel gestasjon

Livmorsabnormaliteter (f.eks. bicornuate)

Tidligere preterm fødsel

18

Kontraindikasjoner mot tokolyse

Alvorlig abruptio
Rupture of membranes
Korioamnionitt
Eklampsi/alvorlig preeklampsi

19

Tokolytika: grupper

MgSO4

B-adrenerge agonister

CCBs

NSAIDs

20

Bivirkninger av tokolytika:
- MgSO4
- B-adrenerge agonister
- CCBs
- NSAIDs

MgSO4: respiratorisk depresjon, muskelsvakhet

B-adrenerge agonister: hyperglykemi, hypokalemi

CCBs: myokardiell depresjon

NSAIDs: oligohydramnios, PDA-lukking

21

Behandling av MgSO4-overdose

Kalsium glukonat

22

PROM: definisjon

Vannavgang før kontraksjoner

23

PROM: diagnose

Pooling
Nitrazine (alkalisk: blå)
Ferning

24

Korioamnionitt: diagnostiske kriterier

Maternell feber

Øm livmor

Bekreftet PROM (pooling, nitrazine, ferning)

Fravær av URI eller UVI

25

Kan du gi tokolyse til en med vannavgang og kontraksjoner?

Nei

Kontraindikasjoner mot tokolyse:
- Alvorlig abruptio
- Rupture of membranes
- Korioamnionitt
- Eklampsi/alvorlig preeklampsi

26

Post-term: definisjon

40 uker (280 dager) etter fertilisering

Altså 42 uker etter LMP

27

Post-term svangerskap: tiltak ved
- Datering sikker, Bishop > 5
- Datering sikker, lav Bishop
- Datering usikker

Datering sikker, Bishop > 5
- Induser fødsel (oxytocin og AROM)

Datering sikker, lav Bishop
- Modning (PGE) og induksjon
- Evt observasjon med NST og AFI 2x per uke

Datering usikkre
- Observer: NST og AFI 2x per uke

28

Gestasjonshypertensjon: definisjon

> 140/90 mmHg UTEN proteinuri ETTER 20 uker GA

29

Mild preeklampsi: definisjon

BT > 140/90 (men under 160/110)
Proteinuri > 300 mg/24 timer (men under 5 g)

Etter 20 uker GA

30

Alvorlig preeklampsi: definisjon

BT > 160/110
Protienuri > 5 g

Andre symptomer
- Occipital hodepine
- Epigastrisk smerte (uten effekt av antacida)
- Synsforstyrrelser
- Oliguri/cyanose evt andre symptomer på endeorganskade

31

Behandling av alvorlig preeklampsi

MgSO4 (fortsettes 24 timer postpartum)

Hydralazin eller labetalol
- Sikt på diastolisk BT 90-110

Induser fødsel

32

Eklampsi: patofysiologi

Cerebral vasospasme med cerebral iskemi og ødem

33

Kronisk HTN i svangerskap: definisjon

> 140/90 før svangerskap (eller før 20 uker GA)

34

Hvilke antihypertensiva skal ALDRI brukes i svangerskap

ACE-hemmer (gir føtal nyresvikt)

Diuretika (reduserer plasma volum, og sekundært placentaperfusjon)

35

Behandling av HELLP

Som ved eklampsi/alvorlig pre-eklampsi
- MgSO4
- Hydralazin eller labetalol
- Induksjon

Unikt for HELLP: deksametason (for å bedre maternelle labverdier)

36

Kardiologiske tilstander assosiert med svært høy maternell mortalitet

Eisenmenger syndrom

Marfan syndrom med dilatert aorta (risiko for disseksjon)

Peripartum kardiomyopati

37

Hvorfor oppstår ikke gestasjonsdiabetes før uke 20?

Fordi nivået av hPL gradvis øker gjennom svangerskapet

38

Når screenes gravide for gestasjonsdiabetes?

Uke 24-28

39

Screening for gestasjonsdiabetes: Two-step

1) 50 g glukose (trenger ikke å være fastende)

Hvis > 140 etter 1 time: gå til steg 2

2) 100 g OGGT (fastende)

Diagnoses settes hvis 2 av 4 er forhøyet:
- Fastende: 95
- 1 time: 180
- 2 timer: 155
- 3 timer: 140

40

Neonatale konsekvenser av maternell diabetes

Hypoglykemi

Hypokalsemi (umoden paratyroidea)

Hyperbilirubinemi

Polycytemi

Respiratory distress syndrome

41

Intrahepatisk kolestase: symptomer

Uttalt pruritus (særlig på natten)

42

Intrahepatisk kolestase: diagnose

Økt serum-gallesyrer

43

Behandling av intrahepatisk kolestase

Ursodeoxycholic acid

44

Akutt fettlever i svangerskap: årsak

Defekt metabolisering av fettsyrer i FØTALE mitokondrier

Skyldes mangel av enzymet LCHAD

45

Hvordan kan du skille AFLP og alvorlig preeklampsi

AFLP: hypoglykemi og hyperammonemi

46

Når i svangerskapet er kvinnen mest utsatt for DVT?

Postpartum

47

IUGR: definisjon

Vekt under 2500 g

48

Symmetrisk IUGR: årsaker

Redusert vekstpotensial
- Aneuploidi
- Tidlig intrauterin infeksjon
- Anatomiske årsaker

Selv om de får mer "mat" vil de ikke vokse - fordi de har lavt potensial

49

Asymmetrisk IUGR: årsaker

Asymmetrisk IUGR = liten abdomen, stort hode

Skyldes reduert placentaperfusjon
- Maternell sykdom (HTN, DM, SLE)
- Abnormal placenta

50

Redusert fosterbevegelse: hva er neste steg?

Ingen fosterbevegelser: hva er neste steg

Få bevegelser: NST

Ingen bevegelser: ultralyd (se etter hjerteaktivitet)

51

Hva ser du etter på non-stress test (NST)

Aksellerasjoner (pga fosterbevegelse)

Skal være > 15 bpm og vare mer enn 15 sekunder

2 aksellerasjoner på 20 min er bra

Gjøres etter 30 uker GA

52

Når gjøres NST?

Ved redusert/manglende bevegelser ETTER 30 uker GA

53

Hva definerer en reaktiv NST?

2 aksellerasjoner på 20 min (> 15 bpm som varer > 15 sekunder)

54

Hva er den vanligste årsaken til non-reaktiv NST?

Fosteret sover

Gjør en vibroakustisk stimulering (for å vekke fosteret) og gjenta NST

55

Hva gjør du ved non-reaktiv NST etter vibroakustisk stimulering?

Biofysisk profil (BPP)
- NST
- Amniotic fluid
- Pustebevegelser
- Kroppsbevegelser
- Tonus i ekstremitetene (fleksjon/ekstensjon)

56

Hva er indikasjonen for å gjøre en biofysisk profil (BPP)

Non-reaktiv NST etter vibroakustisk stimulering

57

Hvilke 5 elementer er med i en BPP?

NST

Amniotic fluid

Pustebevegelser

Kroppsbevegelser

Tonus i ekstremitetene (fleksjon/ekstensjon)

58

Tiltak ut fra BPP-score
- 8-10
- 4-6
- 0-2

8-10 (betryggende): fortsett som før

4-6 (urovekkende): gjenta BPP, vurder CST eller fødsel

0-2: få barnet ut

59

Hvilke 2 elementer er med i en modifisert BPP

NST

Amniotic fluid volume

60

Contraction stress test (oxytocin challenge test): hva er en god test

3 kontraksjoner på 10 minutter UTEN sene deselerasjoner (= negativ CST)

Se etter sene deselerasjoner

61

Når gjøres contraction stress test (oxytocin challenge test)?

Ved BPP 4-6 poeng