musoskeletal med term worksheet 1 Flashcards Preview

HOE > musoskeletal med term worksheet 1 > Flashcards

Flashcards in musoskeletal med term worksheet 1 Deck (30):
1

Bent, Crooked

Ankylo

ankylosis

2

Joint

Arthro

arthralgia

3

Arthro

Joint

arthritis

4

Arm

Brachio

brachiocephalic

5

Heel

Calcaneo

calcaneodynia

6

Head

Cephalo

cephalic

7

Foot

Pedi

pedicure

8

Bone

Osteo

osteoarthritis

9

Spine

Rachi

rachiometer

10

Vertebra

Spondyl

spondyllysis

11

Striated Muscle

Rhabdomy

rhabdomyolysis

12

To Produce

Geno

genophobia

13

Skull

Cranio

craniotomy

14

Crooked, Bent

Scoli

scoliosis

15

Opening, Passageway

Por/o

porous

16

Growing

Physis

epiphysis

17

Ankle Bones

Talus

talar fractures

18

Elbow

Olecrano

olecranon

19

Upper Jaw

Maxillo

maxillofacial

20

Softening

malacia

osteomalacia

21

Spinal Cord, Bone Marrow

Myelo

myelocyst

22

Record or Picture

gram

cardiogram

23

Process of viewing with an endoscope

endoscopy

endoscopic

24

Fingers, Toes

dactyl

dactylitis

25

Hump or Bent

Kyph

kyphoscoliosis

26

Forearm

Antebrachium

antebrachialis

27

Synovial Membrane

Synovi

synovectomy

28

Binding

desis

arthrodesis

29

Inflammation

itis

tonsilitis

30

Three

Tri

tricep