Numbers Flashcards Preview

Vietnamese > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (19):
1

2

Hai

2

3

Ba

3

4

Bón

4

5

Năm

5

6

Sáu

6

7

Bẩy

7

8

Tám

8

9

Chín

9

10

Mười

10

24

Hai mươi tư

11

31

Ba mươi mốt

12

45

Bốn lăm

13

100

Một trăm

14

105

Một trăm linh năm

15

1000

Một nghìn

16

1,000,000

Một triệu

17

0

Không

18

1

Một

19

Numbers