Øvelse 2: Lineamenter. Flashcards Preview

Platetektonikk > Øvelse 2: Lineamenter. > Flashcards

Flashcards in Øvelse 2: Lineamenter. Deck (13)
Loading flashcards...
0

Kva er eit lineament og kva viser det?

Det markerar endring i lagrekke, tjukkelse. Som følgje av for eksempel variasjon i tektonikk og magmaavsetting langs ein margin.

1

Kva kan lineamenter vise?

-Lokale forhøgningar
-Økning/minking i tettheit eller hastigheit.
-Lag som går grunnare/djupare i ei retning.
-Høghastigheitslag som blir delt opp.
-Konsentrasjon av sills i eit område.
-lag som plutselig forsvinn.
-Kontinent/ocean transisjon.

2

Vi har fem viktige lineament som vi må kunne frå vøring marginen. Kva heiter desse?

Bivrost, Surt, Gleipne, Rån og Jan mayen fracture zone.

3

Kva er dei 5 viktige lineamenta frå Vøring marginen relatert til?

Dei er relaterte til strukturane i dei djupare laga.

4

Kva viser Bivrost lineamentet oss?

Det viser lokal opphøgning og at lag blir oppdelte.

5

Kva viser Surt lineamentet?

Det viser at lag blir djupare. Samt at det igjen blir grunnare mot nordøst.

6

Kva viser Gleipne lineamentet oss?

Det viser ei økning i hastigheit mot nord øst.

7

Kva viser Rån lineamentet oss?

Det viser ei fortjukkning av lag mot nord øst.

8

Kva viser JMFZ lineamentet?

Det viser forkastningar og ei transisjonsone.

9

Vi kan dele inn dei fem lineamenta i to grupper basert på kva dei representerar. Kva er desse?

Vi kan dele dei inn i relatert mot Kaledonske svakheitsoner, samt relaterte til sein rifting.

10

Kva lineament er relaterte til kaledonske svakheisoner?

Jan mayen, bivrost og gleipne

11

Kva er relaterte til sein rifting?

Rån og surt

12

Kva kan ein konkludere ut ifrå det vi veit om dei fem viktige lineamenta?

At lineamenta representerar ekstensjon mot havet av post kaledonske detatchments. (?)