Subduksjonsoner Flashcards Preview

Platetektonikk > Subduksjonsoner > Flashcards

Flashcards in Subduksjonsoner Deck (22)
Loading flashcards...
0

Kvar startar det ?

Soner med litosfæriske svakheitar.
Det platehastigheita endrar seg.
På grunn av forskjellar i litosfæriske svakheitar.

1

To hovedtypar av subduksjonsoner?

Havbunnplate kolliderar med ei anna havubbplate og der havbunnplate kolliderar med ei kontinentalplate.

2

Kva platetektoniske miljø får vi;
A: ved kontinent/ocean kollisjon
B: Ved ocean/ocean kollisjon.

A: Ein aktiv kontinentalmargin, samt kontinentalt vulkansk belte (continental arc)

3

Kva platetektonisk miljø får vi ved ocean/ocean kollisjon?

Vi får ein island arc.

4

Korleis delar ein inn ei typsik subduskjonssone? Kva består ei subduksjonsone av ?

1. Yttre trench høgda
2. Forearc region
3. Arc mastif/Island arc
4. backarc basin
+ ( Wadati benioff sone )

5

Kva er eigentleg ein outer trench high?

Det er ein oppbuling som ligg ca 120 km frå trenchen. Oppbulinga kan vere opp til 500 meter høg.

6

Kva skjer med oppbulinga ved den "outer trench high" når vi har med ei rask/ung plate å gjere ?

I slike tilfelle får vi ein oppbuling som er større og høgare enn ved ei gammal/treig plate.

7

Kva består ein forearc region av ?

Accredisjonsprisme, samt trenchen.

8

Kva er eit accredisjonsprisme?

Det er der den overliggande plata møter den som går under, og ein skraper av sediment. Forma er ein wedge, og effektiviteten til disse wedgane er frå 20-30% avskrapa sediment.

9

Kva er arc mastif/island arc?

Det er eit område med magmatisk aktivitet som befinn seg i nærheita av subduksjonsoner.

10

Korleis blir arc område danna?

Som følgje av flux smelting, frå volatiltilførsel frå undergåande plate. Får vi magmakammer, intrusjonar og påfølgjande utbrudd og vulkanisme.

11

Kva distansar snakkar vi om?

Arc ligg 124 +- 34 km frå slaben.

12

Kva type bergarar får vi i hovedsak ved arc mastif/ island arc?

Vi har i hovedsk Basaltisk andesite,
Andesite og Basalts.

13

Korleis endrar dei magmatiske produkta seg ut ifrå alderen på arc området?

Eldre arc omårde: Vi får meir fractionell melting inni sjølve arcen. og produkta blir gjerne: Dioritt, Alkali basalt, Andesites.
Yngre: Calc alcaline basalts, bornitites, tholeiitic basalts.

14

Kvar ligg ein back arc basin, og kva for eigenskapr har denne delen av ei subduksjonsone?

Det er eit basseng som ligg bak arcen, og som har den spesielle eigenskapen at det er eit spredesenter der. Eksempel på dette: Øya Japan sin lausrivelse frå asia.

15

Korleis åpnar eit backarc basin seg?

Kan kome av dei store friksjonskreftene ved slab pull. Corner flow, eller som følgje av sea anchor.
Til felles: Strekker og tynner den overliggande plata.

16

Kven kom med teorien om at subdukjsonsoner også kunne vere aktive spredesenter?

Det var Dan Karig (1970).

17

Er det noko som skiller det magmatiske produktet som kjem frå midthavsryggar og ved backarc basins?

Ikkje så stor forskjell, men sidan subduksjonsoner blir tilført store mengder volatiler. Er det derfor meir vatn i skropa og dermed meir vatn i kjeldebergarane til dei magmatiske produkta, og vidare blir derfor basaltane ansett som "våte".

18

Kva to hovedtypar subduksjonsoner har vi ? ( på bakgrunn av alder på litosphera )

Chiletypen (ung litosphere)
Mariana type (gammal litosphere)

19

Kva er typisk for chilean type subduksjon?

Svak helling på slab. Mykje jordskjelv ( meir enn den andre typen). Grunnare djubde på habdunnsgropa. Ein får også kompressional backarc region kontra ekstensjon.

20

Kva er typisk for Mariana type (Gammal litosphere) subdukjson?

Vinkelen for slabben er djup. Ein får ferre kompressional relaterte jordskjelv. Midthavsgropa er veldig djup. Ein har også backarc ekstensjon.

21

Kva er wadati benioff sona ?

Jordskjelvsområde knytt til subduksjonsoner. Ein kan sjå vinkelen på slabben ved å sjå på hyposentera til jorskjelv nedover subduksjonen. går ned til ca 670 km.