Xray positions tube tilt/72" views (Answer FFD & TT) Flashcards Preview

Part II/III Board Review > Xray positions tube tilt/72" views (Answer FFD & TT) > Flashcards

Flashcards in Xray positions tube tilt/72" views (Answer FFD & TT) Deck (21):
1

Towne's View

FFD: 33"
TT: 35 caudal

2

Caldwell (P-A)

FFD: 37"
TT:15 caudal

3

APLC

FFD: 37"
TT: 15 cephalic

4

Lateral Cervical

FFD: 72"
TT: 0

5

Cervical Obliques

FFD: 69"
TT: 15 "face down, back up"

6

Cervical Flex/Ext

FFD: 72"
TT: 0

7

Tsp Swimmer's

FFD: 39"
TT: 5 caudal

8

L5-S1 spot

FFD: 40" (-1 per 5 deg)
TT: 20-30 cephalic

9

A-P Sacrum (Lsp/Sacral joint, Sacral Body, Sacral coccygeal joint)

FFD: 40" (-1 per 5 deg)
TT: 25 cephalic, 10 cephalic, 10 caudad

10

Full spine

FFD: 72"
TT: 0

11

Clavicle

FFD: 38"
TT: 10 caudal

12

A-C joint

FFD: 39"
TT: 5 cephalic

13

A-P Knee

FFD: 39"
TT: 5 cephalic

14

Lateral Knee

FFD: 40"
TT: 5 cephalic (optional)

15

Tunnel view/Intercondylar

FFD: 31"
TT: 45 caudal

16

Tangential/Sunrise

FFD: 38"
TT: 10 cephalic

17

Dorsoplantar (A-P) Foot

FFD: 38"
TT: 10 cephalic

18

Medial Oblique Foot

FFD: 38"
TT: 10 cephalic

19

P-A ulnar flex.

FFD: 36"
TT: 20 cephalic

20

Chest P-A

FFD: 72"
TT: 0

21

Left Lateral Chest

FFD: 72"
TT: 0