पाठ बीस Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ बीस > Flashcards

Flashcards in पाठ बीस Deck (74):
1

story

कथा

2

रहनु

to remain

2

to come out

निस्कनु

2

to hope

अाशा गर्नु

2

to follow (someone)

पछ्याउनु / पछि लाग्नु

3

पुल

bridge

3

pleasure/joy

अानन्द

3

food

बाढी

3

residence

अाश्रम

3

to be careful

होश गर्नु

3

समीक्षा

review

4

समथर/सम्म

flat (for landscape)

5

चारैतिर

in all directions

5

चिरियाखाना

zoo

5

in all directions

चारैतिर

6

अानन्द

pleasure/joy

7

corner

कुना

8

occupation

खेती

10

tiger

बाघ

12

पछ्याउनु / पछि लाग्नु

to follow (someone)

12

bee

मौरी

13

wish/desire

इच्छा

14

to be surprised

अचम्म लाग्नु

16

to fall asleep

निदाउनु

17

निस्कनु

to come out

17

young (girl)

तरुनी

17

garden

बगैंचा

18

कुना

corner

20

बगाउनु

to wash away

21

hill

डाँडा

22

playground

चौर

24

पेशा

occupation

25

जमिन

land

26

इच्छा

wish/desire

27

flower

फुल

28

मान्नु

to follow/obey

29

पुर्व

east

30

review

समीक्षा

32

to worry

चिन्ता गर्नु

33

अाश्रम

residence

34

अचम्म लाग्नु

to be surprised

36

निदाउनु

to fall asleep

36

to remain

रहनु

37

brain

दिमाग

38

कृषि

agriculture

39

land

जमिन

41

पुर्वी

eastern

43

occupation

पेशा

45

दिमाग

brain

46

bridge

पुल

48

कथा

story

50

side (river)

किनार

51

फुल

flower

53

to follow/obey

मान्नु

54

zoo

चिरियाखाना

55

मौरी

bee

56

eastern

पुर्वी

57

तरुनी

young (girl)

57

व्युझनु

to wake up

59

खेती

occupation

60

अाशा गर्नु

to hope

61

to wash away

बगाउनु

62

डाँडा

hill

63

किनार

side (river)

64

होश गर्नु

to be careful

65

agriculture

कृषि

66

चिन्ता गर्नु

to worry

67

बाघ

tiger

68

बाढी

food

70

चौर

playground

71

flat (for landscape)

समथर/सम्म

72

east

पुर्व

73

बगैंचा

garden

74

to wake up

व्युझनु