درس4 Flashcards Preview

عربی2 > درس4 > Flashcards

Flashcards in درس4 Deck (40)
Loading flashcards...
1

اِتَّبَعَ

پیروی کرد

2

اِتَّقی

تقوا پیشه کرد

3

اِتَّقِ

تقوا پیشه کن

4

الآمال

ج الاَمَل، امید و آرزو

5

الاَمانیّ

ج امنیّة، آرزو

6

بذَلَ -ُ بَذلاً

بخشش کرد

7

البَطَل

دلاور، قهرمان

8

تبِعَ -َ تبعاً

پیروی کرد، دنبال کرد

9

فاز(-ُ) فوزاً

موفّق شد، رستگار شد

10

الفتی

جوان، جوانمرد

11

قل الفصل

سخن حق را بگو

12

قَصَّر

کوتاه کرد، کم کرد

13

القیم

ج القیمة، ارزش

14

الماشی

رونده

15

جاوَرَ

نزدیک شد، همسایه شد

16

حَصَّلَ

به دست آورد

17

حَقِرَ -َ حَقراً

کوچک و خوار شمرد

18

الرّاعی

چوپان،دراین‌جا: عهده‌دار، مسؤولیت، مسؤول اداره کردن

19

الضُحی

قبل از ظهر

20

الضیاع

نابودی

21

الطُرُق

ج طریق، راه

22

یقطع طرقاً

راهزنی می کند

23

العدی

ج العدوّ: دشمن

24

عَرَضَ(-ِ) عرضاً

عرضه کرد

25

الغزل

غزل، لهو و لعب

26

النّوم

خواب

27

النَهْب

غارت

28

وَلّی

مقام داد، حکم کرد

29

هَجَرَ(-ُ) هجراً

ترک کرد، دست کشید

30

هَزَل(-ِ) هَزْلاً

بیهوده سخن گفت، شوخی کرد