درس5 Flashcards Preview

عربی2 > درس5 > Flashcards

Flashcards in درس5 Deck (32)
Loading flashcards...
1

اَبعَدَ

دور کرد

2

امضَی

گذراند

3

التشاؤم

بدبینی، فال بد زدن

4

التفاؤل

خوشبینی

5

التلّ

تپّه، توده‌ی خاک و ریگ

6

الثَمینة

گران بها، فاخر

7

فَتَّشَ

جستجو کرد

8

فضّة

نقره

9

الفضیّة

نقره فام

10

فَطِنَ(-ُ-َ) فَطناً

پی برد، متوجّه شد

11

قرون

ج قرْن، شاخ

12

المُرّة

تلخ

13

المزهریّة

گلدان

14

المکروه

منفور، ناپسند

15

نَبَّهَ

آگاه کرد، یاد آوری کرد

16

الجِزر

ج الجزیره، جزیره

17

الجَولة

جولان دادن، قدرت نمایی

18

حاسَبَ نفسه

از خود حساب کشید

19

الخَبیر

خبره، با تجربه، کارشناس

20

خَلَبَ

شیفته کرد، ربود

21

الرّائع

دلپسند، زیبا

22

الرِّحلة

سفر

23

الضلال

گمراهی

24

الظّبي

آهو

25

عاش(-ِ) عیشاً

زیست، زندگی کرد

26

واجَه

رو به رو شد

27

الأسبوع

هفته

28

الرشاد

راستی و درستی، راه درست

29

رَقَبَ (-ُ) رُقوباً

با دقّت نگاه کرد

30

الرمليّ

شنی