درس6 Flashcards Preview

عربی2 > درس6 > Flashcards

Flashcards in درس6 Deck (16)
Loading flashcards...
1

بَدَاَ -َ بَداً

دست به کار شد، شروع کرد

2

تَوَکَّلَ علی

توکل کرد، تکیه کرد

3

کَسَرَ(-ِ) کَسراً

شکست

4

المَنْصب

مقام، شغل

5

حاوَلَ

تلاش کرد

6

حَصَلَ علی -ُ حصولاً

به دست آورد

7

الرّاتب

حقوق

8

الشیْن

ننگ، بدی، رسوایی

9

العلانیة

آشکار، ظاهر

10

العَمّ

عمو

11

نَهَضَ(-َ) نهضاً

برخاست

12

الزَیْن

زینت، خوبی

13

السارّة

شاد

14

السریرة

درون، نهان

15

الاَقفال

ج قفل

16

الاَکیاس

ج الکیس،‌کیسه، همیان