درس1 لغات پاورقی Flashcards Preview

عربی2 > درس1 لغات پاورقی > Flashcards

Flashcards in درس1 لغات پاورقی Deck (17)
Loading flashcards...
1

احوَج

نیازمندتر

2

اَصیدُ

صید می کنم

3

اُغَرِّدُ

آواز می‌خوانم

4

آلاء

ج الی، نعمت

5

اَنطِقُ

سخن می گویم(=اتکلّم)

6

اولیاء

دوستان

7

سَتَرتَ

پوشاندی

8

سوابغ

ج سابغ، کامل، تمام

9

صفوة

برگزیده

10

صَقر

شاهین(باز شکاری)

11

فواضل

ج فاضلة، گسترده

12

متزودة

توشه گیرنده

13

مَحبوس

زندانی

14

مُحتَقَر

تحقیرشده

15

مولعة

مشتاق، حریص

16

نادَیتُ

مناجات کردم

17

نعماء

احسان