درس10 Flashcards Preview

عربی2 > درس10 > Flashcards

Flashcards in درس10 Deck (32)
Loading flashcards...
1

أرشَد

راهنمایی کرد

2

إبتَهَجَ

شادمان شد

3

اَنبَتَ

رویاند

4

الانتفاع

بهره‌بردن، استفاده کردن

5

اَودَعَ

به ودیعت نهاد، امانت گزارد

6

البدر

ماه کامل، ماه شب چهاردهم

7

بلا -ُ بلاءً

مبتلا کرد، امتحان کرد

8

البهجة

سرور، شادمانی

9

تُأمَّلَ

درنگ کرد

10

تُبارَکَ

مبارک گشت

11

فتُبارَکَ الله

پس بزرگوار است خدا‌!

12

تَذَکَّرَ

به خاطر آورد

13

تَمَتَّعَ

بهره مند شد

14

تنافَسَ

رقابت کرد، مسابقه داد

15

التنقیة

پاکیزه کردن، پاک کردن

16

الغیوم

ج الغیم، ابر

17

القُبة

گنبد

18

المُتَردَّد

مردّد، دارای شک و تردید

19

المُخضرّة

سرسبز

20

المسک

مشک که مادّه‌است خوشبو و معطّر

21

المُواصلة

ادامه دادن

22

الموَدّة

دوستی، محبّت

23

حَرَّمَ

حرام کرد

24

الخِتام

پایان، مهر

25

خِتامه مسکٌ

مهر آن از مشک است.

26

ذات بهجة

زیبا و خرّم

27

ضَمِنَ(-َ) ضمانةً

ضمانت کرد

28

الغایة

هدف

29

وَفَّرَ

آماده کرد

30

اِستَقَرَّ

استقرار یافت