درس7 Flashcards Preview

عربی2 > درس7 > Flashcards

Flashcards in درس7 Deck (29)
Loading flashcards...
1

أتی (-ِ) إتیاناً

آمد

2

انحنَی

سر فرود‌آورد، خم شد

3

لا تنحنی

تسلیم مشو!

4

ثارَ(یثورُ-ثورةً)

نقلاب کرد، قیام کرد

5

ثوری

نقلاب کن، به پا خیز

6

الغضاضة

لطافت، تازگی

7

غَیَّرَ

تغییر داد، دگرگون کرد

8

قَنطَ(-َ) قنوطاً

نومید شد

9

لاَن(-ِ) لیناً

نرم شد

10

الحُلم

رؤیا

11

دونَ

به جز

12

ذو سعةٍ

دارا، توانگر

13

سار(-ِ) سیراً

حرکت کرد

14

الصامد

پایدار

15

صَبَّ(-ُ) صَبّاً

ریخت

16

الصَبر

گیاه تلخ

17

الصُّمود

مقاومت، پایداری

18

الصوب

جهت، سمت و سو

19

الطغاة

ج الطاغی، طغیان گر، گردن کش

20

العَظْم

استخوان

21

عمّا(عن + ما)

«ما» حرف زاید

22

عمّا قریب

عن قریب، بزودی

23

الغزاة

(جمع غازي) مهاجمان اشغالگر، غارت کنندگان متجاوز

24

الغضّ

جدید، تازه

25

الواثق

مطمئن

26

ولد(-ِ) ولادة

زایید

27

نولد

زاییده می شویم

28

الیاسمین

گل یاسمن، گل یاس

29

السعة

گشایش