درس2 لغات پاورقی Flashcards Preview

عربی2 > درس2 لغات پاورقی > Flashcards

Flashcards in درس2 لغات پاورقی Deck (23)
Loading flashcards...
1

استهزاء

مسخره کردن

2

اَسمَر

گندمگون

3

اَعینوا

یاری کنید

4

اَلا

هان

5

بُخَلاء

ج بخیل، بخیل

6

تفسَّحَ

بازکرد(جا بازکرد)

7

تنفیذ

اجرا کردن

8

جَرَس

زنگوله

9

ذی الحاجة

نیازمند

10

رأی

فکر و اندیشه

11

رائعة

خوب

12

رَحَّبَ بـ

خوش آمد گفت

13

رَقَبَة

گردن

14

طمر

جامه ی کهنه و فرسوده

15

فلّاح

کشاورز

16

کفَّینِ

دو دست

17

مأموم

پیرو

18

نُعَلِّقُ

می آویزیم

19

هیئة

قیافه

20

ورع

???

21

یستضیئُ

طلب نور می کند

22

سداد

درست عمل کردن

23

قرص

گرده ی نان